Responsive Ad Slot

HYA N.C.HILLS JHQ in in kâng thangpuina a pêk

Wednesday, July 7, 2021

/ Published by VIRTHLI
Jinam Valley,  Ni 7 Thlahmur 2021 (Nilâinî) hin H.Y.A N.C. Hills Joint Headquarter Vawisun khan HYA N.C. Hills Joint Headquarters hmalâknain Pu Roneikûng Tuolawr, Phaipui, N.C. Hills, Assam kuomah In kâng ṭhângpuina sumfâi chêng 56,200/- (Sîngnga sangruk zahni) inhlân a nih.

Pu Roneikûng Tuolawr hi ni 23 Thlaṭâu, 2021 (Thâwlênnî) 2:00PM vêla meisuokim a In a kâng mei suokin thuomhnâw iengkhawm inchû hman thuah HYA N.C. Hills Joint Headquarter hnuoia Branch tin hai kuoma ṭhangpuina dâwl dinga thupêk insuo a ni angin HYA N.C. Hills Joint Headquarters hnuoia Branch a tam lem chun ṭhangpuina an dâwl hai chu Jt. Hqrs. tlung hran ta loin an Branch remchâng angin ṭhangpuina an lo pêk ta bawk a nih.

Tutâ ṭhangpuina pêka um hi, HYA Joint Headquarters kuta hunglût hai po a nih a,  hi ṭuma dinga a nuhnung tak a ni tah.

Tûlâi khawvêl hripui ṭîbâium (Covid -19) inlêng vêl leiin a hun takah N.C. Hills Jt, Hqrs. Ṭhuoituhai hungin inhlânna hun nei thei a ni ta naw leiin Jt. Hqrs. âiâwa lo inhlân el ta dinga H.Y.A Jinam Valley Joint Committee chu mâwphurna pêk a ni angin Pu Roneikûng Tuolawr hi Pu Laldinglien Zote, President,  H.Y.A Jinam Valley Joint Committee In ah ṭhangpuina thilpêk hi inhlân a nih.

Ṭhangpuina dawngtû Sûngkuohai ta ding le ṭhangpuina sum Pathien kuoma inhlânna ṭawngṭâina Pu Lalramnghâk, Treasurer, H.Y.A Jinam Valley Joint Committee in a nei.

Keinî H.Y.A Jinam Valley Joint Committee chun H.Y.A N.C. Hills Joint Hedquarter-in Hnam ta dinga rawngbâwlna bân a pharna lo sâwk zângkhâi vê ding le lo ṭâwm vê dinga a mi hung hlutsakna hi ropui le lâwmum kan ti hlê a nih.


Ei ûnâu damna chu ei Hnam damna tî hre zingin, tlasam hai sawmdâwlna kawngah hnam rawng bâwl thar ei tîu.


  Kan lâwm tak zet el a nih.Hnam ta dinga in rîngkawl bât hmunkhatpui.


                                Sd/-
                 Pu Laldinglien Zote
                          President


                                 Sd/-
                   Pu Lalditzuol Ṭhiek
                            Secretary
   

                    Tv. Lalṭhuoilien Zate
                            Inf. SecretaryH.Y.A. Jinam Valley Joint Committtee
7. 07. 2021
                   Muollien, Assam
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate