Responsive Ad Slot

Manipur DGP-in thing phunna le CHIC Saikot kanna a nei

Thursday, June 10, 2021

/ Published by VIRTHLI
CCpur, June 10, 2021, Virthli(ONP): Zanikhan Pu LM Khaute, DGP, Manipur chun Rengkai HSA Campus-a thing kak phunna a nei. Hi huna hin Pi JL Sawmi, President HWA GHQ chun Hmar hnam puon insiltirna a nei a. Pu Simon L Infimate, Vice-President, HSA GHQ chun DGP lawmlutna hun hmangin Pu Khaute chu a sina inthawk a chawl hnung chen khawma Hmar hnam ta dinga theitâwpsuo pei dingin a ngên.
Pu LM Khaute chun thing kak phunna hun a hmang a. Ama ruol hin Pu Simon L Infimate, Vice-President HSA GHQ, Pi JL Sawmi, President HWA, GHQ le Pu Jeffrey Saihmang, President HSA, Tuiṭhaphai JHQ hai khawmin thing kak phunna an nei ve bawk.

HSA Campus-a hun hmang zo a ni hin Pu LM Khaute chun Community Home Isolation Centre(CHIC), ITI Saikot-a HSA le HYA ṭhang kawpa an enkawl sirna a nei a. Covid invawi damnaw hai fâk ding bufai bag 10 a pek.

(Report: Daniel Lalsanhim)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate