Responsive Ad Slot

Dr. Chaltonlien Amo a Team hai dam takin Hmarbiel tlung: khuo an kan tan mek

Thursday, June 24, 2021

/ Published by VIRTHLI

Parbung, June 24, 2021, Virthli(ONP): Covid hripui inleng leia Tipaimukh biel sunga khawtin a haia a tul ang ang sawmdawlna le thangpuina sin thaw dinga Tipaimukh MLA- Dr. Chaltonlien Amo aiaw a fe, mi tlawmngai mi 11 hai chun vawisun khan damtakin Tipaimukh biel an tlung tah. Vawisun khan Taithu, Parbung, Lungthulien le Senvawn kawtsuo a hai ropuitakin lo lawmlut an nih. Parbung khuo an lut huna hin Parbung Youth Congress Unit hai chun ropuitakin parthi leh lo hmuokin ruoi tuihnai tak el an lo buotsai pek a, Senvawn khawtlang thuoituhai khawma fak le dawn inhnik tak el an lo buotsai pek. Tipaimukh biel mipuiin an tul le mamaw huna hmang ding Dr. Amo in Ambulance thar hlawk pahnih (2) an chawk pek chu a biel mipui haiin mit ngeia lo hmuin mipui an lawmin an hlimtlang hle thu dawng a nih. Dr. Chaltonlien Amo a Team ha'n khuo hai an fanga huna hin Covid le inzawma thil tul le pawimaw chi tum tum khawtlang thuoituhai le Village Task Force hai kutah inhlanna an nei a, khuo dang dang khawm an la kan pei ding thu  Dr. Amo aiawtu hai chun Virthli Palai an hril. 


Covid Awareness-Cum-Enforcement Committee, 55-Tipaimukh Assembly Segment a Chairman - Dr. Chaltonlien Amo in a biel mipuihai harsatna hre-a Ambulance thar pahni zet an chawk chu  Enforcement Committee hai khawma lawmum an ti thu an hril a, Dr. Amo chun a tul ang peiin ambulance chauh nilo Mortuary Van hai khawm ngaituo pei ani ding thu Virthli Palai a hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate