Responsive Ad Slot

HSA GHQ in Pherzawl district Hostel ṭhangpuina an inhlan

Tuesday, February 16, 2021

/ Published by Simon L Infimate

CCPur, February 16, 2021: Zani Thawṭanni khan HSA GHQ chun Nehru Marg a “Pherzawl District Hostel” kuoma ṭhangpuina an inhlan.Pherzawl district Hostel a hin Manipur state a Board exam ziek dinga inbuotsai lai student 17 enkawl mek an nih.

HSA GHQ in hostel a um student exam ding hai fak le dawn ding ṭhangpuina an hlan hai chu - Bufai bag 5, Dal bag 1, Artui box 1, Machi, Neutrala le Têl hai a ṭhang.


Pu Simon L Infimate, Vice President chun inchuklai hai hmakhuo ngaina leia thahnemngai taka hostel buotsaitu hai chunga an lawm hle thu le inpak an um thu a hrila, hieng thangpuina hai hi Tv. George F Tuollai, Public Relations chun hostel enkawltu hai kuoma inhlanna a nei a nih. 


Hostel a student um hai hi Jan 4, 2021 a kha lut ṭan niin Exam an zo hun chen a um ding an nih.

Inchukna tieng ei ram a hnufuol hle a, student haiin lekha tiemna hun ṭha tak neia exam an inbuotsai theina dinga beisei a siem a ni thu a buotsaitu Miss Lalṭhangpui chun a hril a. Student hai laia a fee la pei el thei lo dam an um a, chuong hai khawm chu huopzau takin enkawl vawng an ni thu hostel enkawltu chun a hrilsa a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate