Responsive Ad Slot

THÎNA HNETU LAL ISU

Sunday, August 30, 2020

/ Published by Simon L Infimate

~ John L Pulamte


Ka u thî hnungin vawi khat khawm a thlân ka la va kan naw leiin, va kan dingin ruol ka ṭhuoi a. Thlânmuola chun lungdaw le lung la daw lo a thihai hming chuongna thing kawkal tam tak an lo ngîr fir fer a. An hminghai chu a hmatiemin ka hei tiem lâwr den den a. A ṭhen chu pitar putar hming dâm, a ṭhen nunghâk tlangvâl dâm, ṭhenkhat chu tleirâwlte le tlanglakte chau dâm, ṭhenkhat nâwk thung chu an kum zuk enin nâupang ngaium le lawmum hun lai tak dâm an nih tî hai ruol an' nawh. An sûng-le-kuohai khawsâwt dingzie dâm chu ngaituo pumin ka u thlân chu ka hei en thlithlâi malam pei a. Chu lai chun thlân vûm tharlâm hlawk el hi a lo um a. Ka hei en chieng chun tû thlân khawm ni lovin, kan hmangai le kan ngai êm êm kan upa thlân ngei el kha a lo ni a. A mi barakhâi rak el.


Ni e, ka u thî kha ka hriet naw khawm a ni nawh. Amiruokchu thlân lungdawa keinî sûnga mi pakhat hming a lo chuong ve kuou el kha mak ka ti a, a mi barakhâi naw thei naw a nih. Tû chen hin ka u thî kha âwi harsa ka la ti a, ka la pawm thei naw zing a nih. Mang hlak a ni bawk si nawh; a tak dingin a mak êm bawk si, tuilâirapin ka um a, ka chiâi vêl ruoi el a nih. "Thîna an tî vet chu hi ngei hi a lo ni maw? Na hrieta hriet ringawt le a tak ngeia tawn a'n danglamna hi a kârah mêl tam a lo um a ni hi tie maw?" ka ti vawng vawng a.


Ka u hming inziekna lung phun chu mit la sawn dêr lo le chechâng bawk lovin ka en tlawk tlawk a. Ka mang dâm a lo ni pal râwi am annâwleh mi dang dâm an lo ni hlau am ti'n ka mit dâm chu ka hei nuoi sawk sawk a. Sienkhawm thlân lunga hming inziek chu "A pângngâi, a'n dang nawh" tî angin, ka hei tiem nâwk chun ka u hming bâk chu hming dang hrim hrim a put thleng thei chuong dêr si nawh. Nâwt boa hming danga ziek thleng chî hlak ni teu si lo, a beidawngthlâk ngei!


"Hi lai hmun khawsâwt le re taka hin i in sûng khawm hluo lum zâi rêl ta lovin makhât tein thlân rê tak sûngah zâl hmun i lo rem a ni maw ka u. I hmangai i nuhmei le i nâute'n i ṭhang lovin lâikhum chungah zân îmu an tuo rem thei naw ie. Mi nâuhai chu an pâhaiin fêna an nei khawmin inlâwi hun an nei a, an nâuhaiin kawtkâiah an pâhai fêna nei hung inlâwi chu hlim takin an lo hmuok hlak a. Nang i nâute ve hi iengtika'm hung inlâwi zâi i rêlpêk ding? Ieng chen am i hung hun ding  la'n nghâktir i t'a? Sûn tin zân tin mit kham khawm hril lovin i hung inlâwi hun ding chu beiseina mita a thlîr hun sûngin nisa'n ni tam a tlâkpui ta a. Sienkhawm lam ang lêt zâi rêng i rêl thei si nawh. Khawsâwt le beiseina thlâwn chau hi maw i hmangai i nâunu tâ dinga ro i hnutsiepêk thei sun chu? I nâu chunga i hmangaina inlangtir dân hi a na ka tiin hrietthiem a'n tak ngei ie. Nang hlak mihring khawvêl um sûnga dingin riek hmunah thlân hmun khawsâwt chu i lo thlang ta si a..." tiin ieng hre ta lo ding mithi ta hnung chu lungsi takin lungrilin ka biek mawl mawl a, sienkhawm mithi khuoa tlâng sam chu bâu kham thlâwnna chau a ni si a. A va'n riengthlâk ngei.


Ka u chu a nuhmei le a nâute lung lâwm kimna dingin in tieng mi zui dingin ieng ṭawng hmangin ko lang khawm, mi dawn zâi a rêl chuong naw a; a nâute chu a khuo a la sâwt mâ ding chu a ni hi. Beiseina tak chang lo ding chu beiseiin damlai ni an tiemtir chu a ni ta si a; a pâ ngaia a ṭap khuo chu hruolhrui ang seiin, bei rêng a va sei thlâwn âwm ngei.


Nî sen sa hnuoiah lum tuor a, khuong ruopui sûr thluk thluk hnuoiah hû hmawn tla zo el dinga riek rûn bêlin, mani rûn lum khawm chang zo lo le khaw êng khawm hmu  phâk ta lovin thlân thim re takah i dit thlangna khawm ni loa fam chang leia riekmaw anga riek rûn invai a, piellei thuo riet dei tak hnuoiah makhât tea zâl hmun i rem hi hrietthiem harsa ka ti a, a na ka ti vawng vawng. Hun le nîhai chu chel ngîr ruol loa inher liem peiin, ni khat chu mihriem taksa hmêl khawm put ta lovin a taksahai chu siktui anga luong rala buonlei a'n chang hun a la tlung ngei âwm si a, famdairil chang ta sien khawm, âw! chû hun ding chu ka ngaituo chângin ieng dang ka dâwn thei naw a, lunglai rûk a hlim thei mawl nawh. A sakruong ditum tak pilvut a'n chang nî ding chu tlung thei lo le pumpela a um theina dingin Joshua anga nî le thlâ chel ngîr thei ni sien ka va nuom ngei. A sakruong puon ang chula pila inchang el ding chun pâmhmâi ka sak a, ka phal thei lul nawh. Mithi el ni ta sien khawm, tiena Faraw anga a ruong se thei loa cheibâwl ve ka nuom vawng vawng ngei. Sienkhawm chu chu khuonu remruot dân le inrem lo, thil inpersan tak a ni si a. Pila siem ei nî angin, pil bawka kîr dinga siem ei ni mieu a; pumpel thei an' nawh. Pathien remruot sukfamkimna dinga iengkim hi ruot le tlung a lo ni lem si.


Aw leh, mi ṭhenkhat chun mi dang tuok ve lo tuok ang ela a u thîna thu ngawt a hung inzâwta khawm mi ti mei an tih. A âwm naw chuong nawh. A ngiel a ngana kan chunga thil tlung ka thlûr bing ngur ngurna ni lovin, mihriem nun hlimthla pho langna dinga ka u chanchin hi hung sehme lem chau ka nih. Mihriem hringnun hi pâr anga vul lai hun le ṭuoi hun nei a nîzie le nisa'n tlâk hun a nei anga mihriem damlai nî khawmin tlâk hun a neizie hai langna dinga ka tawnhriet hmanga mihriem nun hlimthla ka hung phawr langna a nih.


Khawvêla ei um sûng chu thîna'n mi tlânsan ngai naw tawp a t'a, lu sûntuhai khawm hi ni khat chu an lû sûnin la um ve'ng an t'a, doctor-hai khawm ni khat chu na tuora damnaw khum an nghâk ve tlawk tlawk hun la tlung a t'a, fiemthu thiemhai khawmin ni khat chu lusûn beidawng thû la'n zâwt an t'a, mi hrât khawkhêng khawm thîna hma bulah tho nâwk ta lo dinga châua a tlûk thal dêr hun la um ngei bawk a tih. 


Chuong ang chun, thîna hi a tûr a na a, a dawl zo ding hi pakhat khawm ei um nawh. Thiemna le varna, huoisenna le thilthawtheina, hrisêlna le hrâtna ringawta hne bân thei an' nawh; mihriem hrâtna le theina hmanga hne thei dinga induong el a ni si naw a.


Lal Isu (Pathien) chau naw chu thîna hne thei an um naw a, thîna chunga thu neitu Isu nei hi thina hne thei dân um sun chu a nih. Thîna hi a tûr a hrât a, a mi rawl khawm a na a, mit a sukthîpin hnâr a rawl a, a tuoktuhai chu insim lovin an um ngai naw a, mitthli leh an insawp naw thei nawh. 


Thî hne theina chu thî pumpel hi a ni kher naw a; Pathien thil tum khawm a ni bawk nawh. Thîna khêla thlarâu hringna nei hi thî hne dân a nih. Iengkim hne dân chu, nat huna khawm lungril hâdam taka um theina dâm, lungngai huna khawm lâwmna thu rûk nei dâm, vângduoi huna khawm hrietthiemna le lungawi theina dâm, rethei tak pum khawma tlâksam nawna dâm, mittui kâra khawm beiseina kâwl êng tak thlîr theina dâm. Hieng po po nun neitu chun iengkim, khawvêl pumin a hne a nih. Hieng ang nun nei theina chu iengkim neitu Krista nei hi a nih.


Ei Lal Isu ngei khawmin thîna le khawvêl a hne theina ding khan taksa thîna a hmasawn a, a pumpel bîk nawh. Suol hne dân chu suol thisan hi a nî angin, thî hne dân chu thîna fe thleng tho hi a nih. Thi dingin ei pieng a, chuong ang bawkin hring nâwk dinga thî ei nih. Thîna hi pielrâl kawtsuo a ni a, sun pel thei an' nawh. Pieng nî nêkin thî nî hi a hlu lem, thina hi Vân kâina a ni si a.


Ka tâ ding chun hring hi Krista a ni a, thi khawm hlawkna a nih.

~ Filippi 1 : 21

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate