Responsive Ad Slot

Pherzawl SP in Parbung khuo a sir

Saturday, August 15, 2020

/ Published by Simon L Infimate

Parbung, August, 15, 2020, Virthli(ONP): Tarik ni 14 Thlazîng 2020 khan, Pu David Biaklian SP Pherzawl District, Pu Joseph Colney, SI le Hmarram sunga VA thuoituhai chun Parbung Community Quarantine Centre kanna an nei. Tuta Parbung CQC um lai mek hi mi 11 an nih. Hi hun a hin Covid-19 hripui inlêng vel laka mipui invênghimna ding hmakhuo ngaituoa Hmarram sunga VA hai le village level Task Force hai hmalak dân hai report a hrietin'n SP Pherzawl chun an pák hle. Hmatieng pei a khawm theitawpa hma an lâkpei ding leiin lawmthu a hril nghâl bawk a nih.


Hi hun a hin abiktakin Parbung VA le Task Force-hai chungah lawmthu a hril bawk a nih. Chun Pu L Tlanthang Chairman VA Parbung chungah ngei khawm Hmararm mipui hai ta dinga an hmalâkna le Sorkar in Covid-19 hri dona kawnga an sinthawṭhat inlangtirna'n SP chun an Hnam Puon inzatakin an siltir. 

Tukum hin khawvel pumpui Covid-19 hripui inlêng leiin Parbunga Independent Day hmangna ding a hin Parade Contingent ding an um nawh, nisienlakhawm India Puonzar ruokchu Pu Lalsuong Gangte MCS, SDO Parbung chun vawisûn dar 0800 Hrs in IB ah keiphar a tih. (input: RK Darngawn)

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate