Responsive Ad Slot

Parvachawm Playground siem mek

Thursday, August 6, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Parvachawm, August 6, 2020, Virthli (ONP): Parvachawm khuo-in hun iemani chen a inthawka an lo tung em em, ni ser le hunser an hmangna hlak le khawtlang huopa insukhlimna an nei huna dinga an mamaw em em el, an playground chu tulai hin nasatakin siem that mek a nih. 


Parvachawm Playground siem na dinga JCB le a tul ang ang hung tum pek tu- Dr. Chaltonlien Amo, bieltu MLA chungah Parvachawm Lal, VA, HYA le Val Upa hai chun an lawmthu an hril a, July thla bul laia bieltu MLA Dr. Amo in an khuo a fang huna an tiemna hai hlen thei peia a um chu  khawtlang mipuiin an lawm thu an hril baka Pathienin hriselna le hratna thar pein thangpui ngai hai thangpui nawk pei dingin an ditsakna thu an inhlan.


Parvachawm khuo hi Manipur Simthlang biel, Manipur le Mizoram inrina kawl el a um a nia, mihriem chengna In 165 vel a um a, mihriem sang chuong chengna khuo a nih. A khuo hi hmun pawimawna hmuna um ani ang hrimin tulai hin Manipur le Mizoram state infepawna ding lampui khawm siem zing a nia, Parvachawm (zero point) a inthawka Vanbawng, Mizoram fena ding lampui khawm KM 12 vel nawr suo a ni ta bawk. 


A khuoa cheng mipuihai hi an felin mikhuol lawm khawm an thiem em em, lo sin thawa fak zawng an ni tlangpuia, an thlai rasuok hai khawm lampui siema um mek hi zo fel a ni pha awlsam takin an zawr suok thei an beisei thu an hril. Parvachawm le Vanbawng inkar lampui siem meka um hi liemtah July 12 khan sin hrat nawk zuola a fe theina dingin bieltu MLA Dr. Chaltonlien Amo in a hmun ngeiah a lo kan ta bawk anih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate