Responsive Ad Slot

NÛ HUNPUI TIEMIN AW!

Sunday, May 10, 2020

/ Published by VIRTHLI
~ VK Pangamte
Bethel, Tuiṭhaphai
Thlaphur 10, 2020


Siemtu indin laia hlu êm êma inchik,
'Nû'n khawvêl a siem' ti hiela puong;
Insûng huona pâr mâwi ngêi chu,
A ṭhang lova nun kim thei lul lo;
Hril le inzâwt pei a phu hlie hlie,
Nû hunpui tiema dam vawng vawng!

Khawtlâng nun inher danglam vêlin,
Ṭuon sin dang dang bêl khawmin;
Zuopa le hraichâwihai lung lâwmna,
Chûnnu a ṭhang chun a bu kim;
Malsâwmna sâm inthang tam tak lai,
Chûnnu lêngna hmuna thu tiem!

Famkim nawna rama hringnun,
A um sawng ding hrim um lo tiin;
Kumhlun thil zawnga buoi el dâm,
Lalpa le naw chu muong um lo;
Nû la neia nun hmangtu chun,
Duot taka lâwm dân thiem a ṭha!

Sûngril ngaituona po po hmang a,
A nawn a nawna lâwmthu hril chu;
Nû'n a dawng âwm hrim a nih,
Thlier bîk hrim a um chuong nawh;
Hlapui rema sakhming inzâwt,
Chûnnu ṭhang mawl raw se!

Vân kona chang leia chûnnu invai,
Lungphâng lul naw raw aw;
Lal rûn bêl inruol hun a tlung pha,
Hnuoia thlasietna bâng huna chun;
Hmangaihai kimna hmuna inlâwiin,
Lâwmna rimâwi inzâm vêl tâ'ng a tih!


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate