Responsive Ad Slot

Ei ṭhangpui a ṭul nawh, sawrkar a pase nawh!

Sunday, April 19, 2020

/ Published by Simon L Infimate
- Jr Amo

Ei thuring Bible chun - a hun a khawm a hun naw a khawm Pathien thu hril ngat ngat dingin a mi zirtir a (2 Tim 4:2). Amiruokchu, chu naw ang tak chun khawvel thil hai hi chu a hun le a hmun izir peia thaw le um, hril a țul hlak a. Chuong ang chun, tulai khawm hi hripui Coronavirus inleng hun a ni leiin ei nghatna tieng tieng Coronavirus ti vawng a nih. Chanchinthar le a hlui hai khawm, sermon hai khawm, TV le ads hai khawm Covid le inzawm thil vawng a nih, sel dawng el thei a ni nawh. Asanchu, a hun a ni tlat annawm!Hi lei hin kei khawma hi chungthu a hin thusep tlawmte ka lo ziek zeu zeu tah. Mi neka ka hriet rawn lei le ka tlin bik le thei bik lei ni loin tu mi phut ni loa mihriem ka ni anga ka thaw thei umsun hai thaw dinga kut ka rawl nuom ve na zar a nih.

Hripuiin khawvel kil le kap a hung thlawk tak tak chu, ei ro nei hai po po khawm a kiem dûk dûk a. Khawvel nenetui a fawp kâng țep chu an ta hi. Fak le dawn khawsakna hai po po a suksiet a, nundan pangngailo kha ei nundan ding hrim angin a thlak a. Insunga intawmin iengtik am khaw êng hmu nâwk ei ta ti chu ei thlir țhup an tah.

Tangka lamna hrim hrim hai a tam lem sukchawl a ni leiin hringna sanhim baka tangka lam dan ngaituoin sawrkar khawm a lu anhai fut ring a um. Sierkawp thiem rak lo sawrkar ta ding lem chun, zeldin thu ringsana economy kei ngir tum chu thil harsa le hawphur um tak ni dingin an lang.

Tangka lamna khawlpui hai a buoi nasa leiin sawrkar khawm a lungkham hle a, mithiem hai lunginrimna khawm a ni ta hrim bawk. Hripui inleng a tawp hun ding hriet thei a ni naw a chu, tam tak chun hi zoa harsatna, ram le mimalin a tuok ding hi hawphur a um thu dam an hril.

Amiruokchu, sawrkar hi chauin a ram se hle sienkhawm ei ni mi rethei le pase hai țhangpui ngai khawp hiela châu a ni ngai naw a. A ram ngirna ding le kalchawi dan ding relin a harsa tak tak huna khawm lampui dang a zawnga tangka a pûk el hlak a nih.

Hi hripui inleng le inzawm hin state dang dang a hai thawlawm dawl a ni a, a tam lem chu Chief Minister office fethlenga dawl deu vawng an nih. Prime Minister office khawma hripui inleng lei ni loin mihriem isiem le siem naw sietrupna thil tlung changa hmang ding tangka, Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) a nei sa hrim a um a. Amiruokchu, tuta hripui inleng le inzawmin PM-CARES (Prime Minister’s Citizen Assistance & Relief in Emergency Situations) Fund a hranpa kherin an dawlsa bawk a, mi țhen ngaimaw a hlaw hle.

Hi chungthua Department of Revenue in thusuok a siem nuhnung takna a chun officer le thawktuhai chu March 2021 chen thla tin an ni tha hlaw thawlawm dingin a hril a. Mani nuom thu a pek ding ti nisienlakhawm, bat anga ințhin na angin a fe a, hi thawlawm pe dinga in hrilna chu thawktuhai kuoma a nawn a nawnin a tlung a. An WhatsApp group a hai chen hril a ni thu an hming suklang nuom lo thawktuhai chun an hril.

Hi Fund a thawlawm thlak dinga sawrkar thawktuhai mawr le hril an nina chun tam tak lawm a hlaw ta naw a. Mani dit thlangna anga pek ding ti nisienkhawm inphutluina angin a fe ta a, inphutluina ni si lo amiruokchu, a pe nuom rak lo hai khawma lo thei loa an pek a ngai tah.

PM-CARES Fund a hin April 4, 2020 chena mimal, celebrity, public le private organisation, corporate, public sector le add haiin thawlawm an thlak chu India tangka Rs 6,500 crore a chuong ta a nih.

A ni ngei, thawlawm le țhangpuina pe nuom haiin an pek chu a mawiin a hlu hrim a. A dawngtu ta ding khawma lawm a um hlak.

Manipur state a khawm "Chief Minister's COVID-19 Relief fund" thaw ve a ni a, mi inphal le tlawmngai tam takin an pek ta a. Nitinin a petu an la um zinga a nuoi telin a lut zing a, nisienlakhawm, a lut zat hi a rengin chieng taka hriet a ni nawh.

Chu le inzawmin ei ni tlangram district a um hai khawma țhangpuina an pek țan ve ta a, vangneithlak takin ei hnamin ei la pek ve nawa lawm a um ka tih. Ei kawl le vela um țawng dang hmang haiin țum hni lai zet an pek ta a, lungril thienghlim taka an pek a ni chun lawm a um a. Khawm chun a țul tak pa a ni nawh. CM relief fund a pek nekin ei mi le sa țam tuor thei ding hai direct a țhangpui an pawimaw hun lai a nih.

MNREGA - Job Card ti a ei hrietlar, Job Card hlaw ni khat tha cut a CM sawmdawlna thawlawma lo thlak lem kha chu a țul naw taluo bek bek. Invet thlak thil a nih!

Hi scheme thiltum tak chu tlangrama India mi pase tak tak ei ni rawi, thiemna nei lo, thiem thil hmanga sawr thei lo ngirhmuna um hai khawsakna an relbawl theina ding ngaituoa sawrkarin a hung induong tak a nih. Mi pasie le rethei kawngkawi haiin ram ta dingin nullah dam lo siema, hlo dam lo thloa tangka an hlaw ve theina ding tia ei ni rawi damna ding le țhangpuina dinga a siem lieu lieu a nih.

Hi naw khawm hi sawrkarin mi pase hai ta ding scheme dang dang an duong rawn hle a. Ni khat lai el khawm khan ei mithiem officer "Dada le Jojo-Pa" khawma a lo ziek nuol ta kha.

Ei ram hi a țawina tam tak a um leiin sawrkar thaw ding chi tam tak el mi naran le pawl haiin ei thaw pek hlak a. Tuta țum khawm sawrkar hin tangka a țhangpui a ngai rawm sawnin a țhen chun an Job Card ni khat tha hlaw dam cut in, annawleh țhenkhat chun an tangka hai dam dawl khawmin CM relief fund ah thawlawm an lo thlak ta a. A thaw haiin an thaw nuoma an lo thaw ta a ni a chu, ei ni rawi bek chun thaw naw inla nuom a um ka ti hle.

Selkaltu pawl le țawng nei thei chin hai lem chun sawrkarin țhangpuina a thaw tawk naw leiin tangka insuo sap dingin an ngen a. Bu ei nei, tangka ei nei, anachu, sawrkarin ansuo tawk naw ti chu sawrkar mawrna thunawn a ni tah.

Țhangpui ngailo țhangpui tumin ei ni le ei ni harsatna intlun naw hram ei tiu. Sawrkar hi mi rethei le a ram mi hai țhangpuitu ding lema mipuiin ei induong a nih, an mi țhangpui țha naw chun zil ngam lem ei tiu.

Sawrkar ei țhangpuina dinga țha tak chu a thusuok hai zâwm le inza a țha taka lo zui hi a nih. Tangka tiem khawp lo thawlawm lo va thlak inla khawm a thu ei zawma a thupek hai ei zui si naw chun sawrkar țhangpuitu in ti thei tak tak nawng ei ta, sawrkar kaltu ni zing lem ei tih.

Chu lei chun, sawrkar hi ei ni mi rethei haiin ei job card hlaw hai meu cut a ei țhangpui ngai ngirhmuna um a ni nawh. Ei țhangpui a țul nawh, sawrkar a pase nawh!

Dâwrkâwn
April 19, 2020

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate