Responsive Ad Slot

Hlimna Ni Éng Mawi

Saturday, March 28, 2020

/ Published by Simon L Infimate
~ Rev. Alan L. Thiek

Hripui leia lungngaina bo a,
Buoina sumpui a'n kieng a,
Indâi danna khawser boa,
Hlimna ni êng mawi a'n lang nawk pha;
Hre tâng i ti'm a hlutzie?
Ding rênga i ngai nun dân hi.

Riel ang a dei tah kan biek rûn,
Chul ram a chang zo kan thiem rûn;
Dawr hmun râl hmun changin,
Tluong lam hmun ser chang zo tah.
Kawtsuo dâikhâr a danin,
Tuolbawm hmelma ang chang zo tah.

Hripui leia lungngaina bo a,
Buoina sumpui a'n kieng a,
Indâi danna khawser boa,
Hlimna ni êng mawi a'n lang nawk pha;
Hre tâng i ti'm a hlutzie?
Ding rênga i ngai nun dân hi.

Ding rênga i ngai nun dân hi,
Siemtu Pathien zar a nih.
Pît mawn ruol khawm tling lo,
Hrik thil hman a hransâr,
A mi'n lâm khum chun;
Chung Pathien huol him lo chun,
Vut pil el i nih ti hih,
Vawng zing rawh lunglaiah!


27.03.2020
Sielmat


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate