Responsive Ad Slot

CCPur ah International Day of Action for Rivers 2020 inser

Sunday, March 15, 2020

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, Virthli (ONP): March 14 - The 23rd International Day of Action for Rivers 2020 chu "Women, Water and Climate Change" ti thupui a neiin March 14, 2020 sun khan RWUS Training Hall, Sielmat, Churachandpur ah 10:00 AM in hunser tawite hmang a ni a, hi hun a hin Pu T. Paukhanlian Chairman, ADC, CCPur chu Chief Guest le Pu Thangboi Gangte MCS, Addl. DC, CCPur chu Guest of Honour a ṭhangin thuhrilna hai an nei a hi hun le inzawma hmun tum tum a vadung sukfaina hnatlang an flag-off a, Ms. Hasby Haokip MPS, Addl. SP/IUCAW, CCPur le Mr. John Thanglienmang Singson EE, PHED, CCPur hai khawmin Special Invitees niin an ṭawiawm bawk. Guests le Special Invitees hai hi Hmar Thangsuopuon le sawrkar in a khap single use plastic thlakthleng theitu ding lekha hmanga siem mawi tak el paper bag inhlan an nih.

Vadung sukfaina'n ADC, CCPur Tipper Truck - 3  le Excavator JCB - 3 (hire) hmangin hmun 13 (spots) ah hnatlang nei a nih. Chuong hai chu: 1. Dorcas Veng, 2. Pearsonmun, 3. Gangpimuol, 4. Bungmual, 5. Lanva, 6. Thingchom, 7. Lajangphai, 8. Saidan, 9. Khawmawi, 10. Sielmat, 11. Salbung, 12. Mongkot le 13. Green Valley hai an nih.

Hi taka hmang ding hmangruo pawimaw an nei sawng ding le a ṭul hun haia an hmang nawk pek hlak dingin mask, glove, suodur, rake, gum boot bakah refreshment etc pek vawng an nih.

RWUS Training Hall a hunser hi Ms. Joycee Misao (MSW Internship) in a Host a, Keynote Address Mr. Samuel L. Shakum Program Manager, RWUS in a nei a, Chief Guest Pu T. Paukhanlian Chairman, ADC, CCPur le Guest of Honour Pu Thangboi Gangte MCS, Addl. DC, CCPur chun hi hun a an thuhrilna a chun hi anga hmalakna um chu ṭha le inpakum an ti hle thu hai hrilin thawtlang a pawimaw thu hai an hril.

Hi hun hi sawrkar, khawtlang le pawl tum tumin an thlawp a, hmalatu le inrawitu tak Rural Women Upliftment Society (RWUS) stakeholders HWA, ZMA, KWU, MPC, ILAL hai bakah Save Wildlife Foundation (SWF), HPC(D), HNA, ZRA le a dang dang inhnikna nei ha'n ṭhangruolin an thawpui bawk a nih. Hi hun a hin HYA Tuiṭhaphai Jt. Hqr. le KKL in Ambulance tuokin an duty a, Sinlung Royal Riders (SRR) in Chairman, ADC, CCPur le Flying Squad hai inrawiin vadung sukfaina hmun tum tum hai an fang kuolin an en thlithlai a nih.

Hi hun a hin Declaration siem niin sawrkar kuomah a lekha ziek an inhlan a, Chairman, ADC, CCPur le Addl. DC, CCPur ha'n an lo dawngsawng a nih. The 23rd International Day of Action for Rivers inserna a hlawtlingna dinga lo thlawptu le ṭhangpuitu hai popo RWUS chun lawmthu a hril.

RWUS hmalaknain hmunhnawk suktamtu, ei kawl-le-kieng le vadung sukpawrchetu, thil pawi tam tak intlun mektu single use plastic khapna khawm a hung hlawtlingna dingin hmalak dan ding induong mek a ni a, paper bag, lekha hmanga siem plastic aia hmang thei ding khawm siem suokin a um mek a, hi hun a hin pholang a nih. Hi hin nasatakin faina kawng ah mi ṭhangpui a ta, mi tam takin fakhmuna khawmin an hmang thei ding sin a siem bawk ding a nih.

March 14 - International Day of Action for Rivers hi khawvelin UN level a inser a ni a inthawka tiem chun tu kum hi a ṭum 23na ding a lo ni tah. Churachandpur District level a chun 2014 khan hi ni hi NEIO, NEPA le CORE hai ṭhangruolin Saidan Bridge zawn Tuiṭhapui vadung lai inser a lo ni tah a, ni kum 2019 khan RWUS le ADC Churachandpur ṭhangruolin CBO/CSO hai leh inser a umin thei ang anga vadung le tui luongna hmun hai sukfai a lo ni tah a nih. Hi ni pawimaw tak el hi Churachandpur a chun tuta inser a um le chu a ṭum 3 inserna ding chauh a la nih!

Chun, July 27, 2019 khan Vadung humhal le sukfaina tlang sin 'Operation Tuiṭhapui' ti khawm HPC(D), mi ṭhahnemngai le tlawmngai Hmar khuo tum tum 17 vel haia inthawk ṭhangruolin HPC(D) hmalakna'n nei a nih.

Khang hun haia khawm ADC Churachandpur chun a thei ang angin a thlawp a nih.

Vadung humhal a pawimaw zie inhrilhrietna'n Angling Competition khawm lawmman a mawi tawk hai siemin Rengkai Bridge le Seiman Veng Suspension Bridge, Muolvaiphei inkar lai Tuiṭhapui vadung ah August 17, 2019 sun khan HPC(D) le mi ṭhahnemngai hai hmalakna'n huoihawt a ni a, mi 290 le ti lai zet an ṭhang a nih.

Nov. 9, 2019 sun khan Happy Heart Junior College, Bethel, Churachandpur chun Rising III (The Rock Fest) "A song for the dying river Tuiṭha - Save the river" ti Thupui a neiin an Campus ah an huoihawt a, Students le hi huna fekhawm hai chu Tuiṭhapui vadung enkawl ṭhat a pawimaw zie hrilin hmunhnawk le thil pawrche pei ngai lo dingin an infui a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate