Responsive Ad Slot

HIPF le High Level Committee Inbiekna

Sunday, November 3, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Assam Accord 1985 sukpuitlingna ding le inzawma Ministry of Home Affairs, Govt. of India vide notification No. 11012/04/2019-NE.VI Dated 15 July, 2019 dungzuiin High Level Committee for Implementation of clause 6 of Assam Accord chun Assam rama pawl tum tum le hnam tum tumhaia inthawkin rawtna le thurawn pelut dingin hun a hawng a. Chu dungzui chun Barak Valley sunga Hmarnauhai chungchang bawzuitu dingin Hmar Inpui, Barak Valley Region chun Hmar Indigenous People’s Forum (HIPF) a’n ngir a. HIPF chun High Level Committee (HLC) kuomah September ni 17 khan rawtna a neihai a lo thelut tah. Chun, September 17 zingkar khan HCL member Nilay Dutta chu a chengna inah lekha peiin HIPF hin a lo hmu ta bawk.

HLC chun pawl tum tumhai rawtna chu chipchier taka ngaithla dingin a ko tawl a. HIPF khawm November ni 2 khan ko niin, HIPF chun rawtna a lo pek tahai fumfe takin a’n tlun. HLC member 13 hmaah HIPF palaihai hin minute 30 lai zet kimchang takin rawtna a lo thelut tahai chu a’n tlun.

Rawtnahai:
1. Jhumland Permission nghet nawkzuola a um theina dingin Sixth Schedule hnuoia sie (Jhumland sungah hin Hmar khuo 70 a um).
2. Hmar medium Higher Secondary level chena dawmsang le MIL zirtirtu nghet nei.
3. Assam University hnuoiah Hmar hi department puitlinga siem.
4. Hmar Literature Society, Assam hi Anandaram Borooah Institute of Language Art & Culture hnuoia sie.
5. Hill Mouza ngirhmun sukfel le Jhumland area sunga ramdang mi umhai hnawtsuok.
5.      Assam state-ah Upper House a lo um a ni chun Barak valley sunga Hmarnauhai ta dinga seat sie.

Inbiekna Boruok:
High Level Committee chun HIPF thurawthai hi a ngaipawimaw hle niin a’n lang a. Jhumland chungchang khawm chanchin an la hriet ngai lo thil a ni leiin an bengkhawn hle. Chun, Hmar MIL zirtirtu hlaw Hmar Literature Society, Assam (Hmar Sahitya Sabha) in a pek hlak thu an hriet lem chu mak an ti hle bawk. HLC member hieng Nilay Dutta, Dimasa le buoi laia Hmarhai ukil, le Samujal Battacharya, AASU Adviser hai chun HIPF thurawt hi an chikzuol bik hle a. Inbiekna zo hin palaihai HLC members iemani zatin hriet sap nuom an nei leiin HIPF palaihai an hnawtzui a, Chairman-in Tea-Break a puong pha hiel a nih. Committee member lai hin Pu Zothangsang Intoate classmate Sumanta Chaliha (author & columnist), khawm a lo um ve a, inbiek zoin palaihai kuomah a hrillang nghe nghe.

HIPF thu intlun, abik tak MIL zirtirtu chungchang hi HLC member Samujal Battacharya chun a ngaipawimaw hle a. High Level Committee member-haiin media hmaah ei harsatna suklang dinga an phut leiin HIPF palaihai chun chanchinbu-mihai kuomah interview an nei bawk a. HIPF thu-le hla hih Prag News, NE Live, Times8 le Asomiya Pratidin haiin November ni 4 khin kimchang takin an hung insuo ding a nih.

Chun, HLC member le AASU Adviser  ni bawk Samujal Battacharya hin HIPF rawtnahai le, abik takin MIL chungchang hi media hmaah Assamese mipuihai hriet dingin, HIPF palaihai leh chanchinbu-mihai kuomah a hril ve bawk a nih. HIPF hin High Level Committee hmaah rawtna a zun tlun ringawt naw a, chanchinbu-mihai hmaah Hmarhai harsatna tam tak a puongsuok bawk a.
Chun, Samujal Battacharya hin MIL teacher HLS-in a sie mekna le sanctioned post teacher a pawimawna school le college-hai HIPF palaihai a’n dawn a. Hieng school/college hai hih zieka peklut a nih:
1. Union High School, Fulertal
2. Nehru College, Pailapool
3. G.C. College, Silchar
4. Cachar College, Silchar
5. Radhamadhad College, Silchar
6. Haflong Govt. College, Dima Hasao
7. Sambhudan H.S. School, Haflong
8. Haflong Boys & Girls H.S. School, Haflong
9. Mahur H.S. School, Mahur
10. Diphu Govt. College, Karbi Anglong

AASU Adviser Samujal hin AASU President le Secretary hai le HIPF palaihai karah inhmelhrietna a siempek bawk a. November ni 15 hin Barak Valley an hung sir hunah inhmu dinga ti a ni bawk a. Hi huna hin Hmar khuo pakhat takah HIPF chun HLC/AASU thuoituhai hi program siema hun hmangpui dingin beiseina a nei.

Tuta ṭuma HLC le abik takin AASU tiengin HIPF palaihai lawm taka an lo dawngsawng hi Hmar mipuihai ṭawngṭaina ra lieu lieu a nih, ti ei hriet a. Hmarnauhai hamṭhatna ngeia a hmawr ei bawk theina dingin bang lovin iengkim thaw thei Pathien kuomah lo hei intlun nawk pei ei tiu.
HIPF thurawt le beiseihai hi beiseina insang tak neiin ei thlir a. Thil pakhat chau khawm hi hmu ni inla, Hmar hnam ta ding chun sirbi pawimaw a ni tho tho  ding a nih. Hmu vawng ni naw nih, tina tieng ni lovin, thu pakhat chau khawm hi thutling tak vawng a nih, ti hih Hmar mipuiin ei hriet nuom a um.

Language, Art & Culture tiengpangah Assam Accord Clause 6 angin autonomous institution Anandaram Borooah Institute of Language Art & Culture (ABILAC) chu Dec. 12, 1989 khan inngir a lo ni tah a. Hi hin a tum chu Assam rama tawng, nunphung le hnam danhai sumhmasawn a ni a. ABILAC hnuoiah hin voluntary organizations 19 an lut tah a. Hmar var a’n hnu deu leiin Hmar Literature Society, Assam chu lut dingin ei bawzui zing a nih. ABILAC hin sum tam tak a hnuoia pawlhai hi a pek hlak a, ei kawl vela um Dimasa le Manipuri-hai khawmin a thau an sâwr zing tah a, Guest House hai chen Silchar khawpui-ah an lo nei tawl tah.

HIPF inlawn velna ding tangkasum tum hlaktu Hmar Inpui, Barak Valley Region chungah HIPF chun lawmum a ti hle a. Hmatieng peiah inbiekna la um pei dinga a’n lang leiin sum-le-pai thilah khawm ṭhang lak a ṭul hle dingin a’n lang a, Hmar mipui ei ṭhangruol a pawimaw hle a nih.

Hieng ang hun remchang, ei bengvar lei le ei nawr leia um ni lo hunṭha hi, Assam rama Hmarhai ngirsuok theina dingin ei bawzui vat vat a ṭulin a pawimaw hle

HIPF Members:
Chairman – Dr. Vanlallien Pulamte
Secretary: Tv. Lalsiemthar Hmar
Members:- Pu Lalzawmthang Hmar, Pu Lalthomlien Hmar, Pu Lalringum Sanate, James Lalnunsang, Tv. Gospel Songate.

(Hmar Inpui President le Secretary meeting-ah an ṭhang hlak.)


Report: HIPF, Assam – 3rd Nov. 2019
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate