Responsive Ad Slot

13th NEC Tamchon Trophy le inzawma lawmthu hrilna

Monday, November 11, 2019

/ Published by Simon L Infimate
LAWMTHU HRILNA:

The 13th NEC Tamchon Trophy-a ṭhang dinga organizer hâia inthawk fielna a hmû lê inruolin Hmar FC Managing Board, Delhi chun ngunthlûk taka ngâituona neiin ṭhang vê ngêi dingin thutlûkna a siem a. Chû thutlûkna lê inzawm chun kumtina a lo thâw hlak angin Hmar nauhâi football pêt tienga sukhmasâwn theina lampui a dap kuola. Hnam tâdinga inpê lê ṭhahnemngâi hâi a biekrâwn hnungin Pu Ngamrothang chun a hnam hmangaina lê tlâwmngâina insuoin amâ football club players hâi, hnam âiâwa khêl dingin le a sêng so po po tumin a hung tir suokna chungah Hmar FC Managing Board, Delhi chun a'n pêkzona chungah a lâwm takzet tî amâ le mipui hriet dingin kan puong.

Football tienga inhnikna nei hâi a sukhmasâwn tumna kawngah a ṭhahnemngâina kan hriet hin a sukhmasâwn tum hâi khawma amâ lungril ang puta kalpên ngêi dingin ditsakna kan inhlân nghâl bawk.
Hmar FC chu vânlâizâwla a lêng lâi lê hnuoi rinuma a'n tâl lâi khawm phatsan lova ṭhahnemngâi taka lo thlawp zing mipui tamtak an um tî kan hrietin Hmar FC Managing Board hâi nasatakin chona lê phûrna a mi pêk leiin ngâinatu mipui hâi kuoma lâwmthû kan hril bawk a nih.

Hmar FC hminga pênsuok pasalṭhâ hâi kha an kê a mâwiin hmâtieng peia khawm theitâwp insuoa nasa nâwkzuola ṭhang la dingin ditsakna insângtak kan inhlân bawk a nih.

Takchapâ Hmar FC
Sd/-
Chairman
Sd/-
Secy.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate