Responsive Ad Slot

HPC(D), MR in Jiribam Hmar Super Hero Trio ralna an nei

Monday, October 28, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Jiribam/CCPur, Oct. 28, 2019, Virthli (ONP): Vawisun dar 12 Noon khan Hmar People's Convention (Democratic), Manipur Region chun Hmar hnam ṭhuoitu le abik taka Jiribam a Hmar hai tadinga thaw hlawk em em el famtah mi pathum (L) Pu Lalawilien Amo (Former President le Former Vice President, Hmar Inpui, Gen. Hqrs.), (L) Pu Lalhmingthang Hmar (Former Jt. Secretary, Hmar Inpui, Gen. Hqrs) le (L) Pu Hmanglienthang Hmar (Former President, Hmar National Union/HNU, Block No. 6) hai ralna, Bawng that meu le bawngsa fa thei lo hai fak thei ding khawm siem pekin ralna ruoi leh (L) Pu Hmanglienthang Hmar a chengna In, Kalinagar, Jiribam ah,  Jiribam a um Hmar hai popo fielin ralna hunser ursun takin an hmangpui.

Hi hunser hi Session hni a ṭhe a ni a, Session 1na ah Rev. Benjamin Shakum Jt. Secy., Hmar Inpui, Gen. Hqrs. in a keiṭhuoi a, hun hawng ṭawngṭaina Rev. Lalnghillo P/S, ICI in a nei zoin Pu L. Sanga Hmar Chairman, HPC(D), Manipur Region le Defense Secretary Ghqrs. Le In neituhai/ral a um famtah sunghaiin thuhrilna an nei a, chu zoin hun khar ṭawngṭaina Rev. Emmanuel Hrangchal P/S, EFCI in a nei zoin Session 1na hun khar a nih.

HPC(D) Manipur Region chun hi hun a hin HPC(D), Manipur Region in hieng mi pathum an ral hai hi Hmar hnam tadinga an thaw hlawk zie hrilin an pathum hin "Jiribam Hmar Super Hero Trio" an nih ti puongin hi title hi fam an chang hnungah inzana, ngainatna le chawimawina'n an inhlan a, anni hai hrietzingna dingin an sunghai kuomah Bel le Memento khawm an inhlan bawk.

Session 2na ah Pu Isak Hmar Secretary, HPC(D), Manipur Region in a keiṭhuoi a, hun hawng ṭawngṭaina Rev. Ngurropar P/S, WMCEI in a nei zoin Pu L. Sanga Hmar Chairman, HPC(D), MR le Defense Secretary Ghqrs. in thuhrilna hun a nei a, Inpawltlangna (Interaction) nei sunzawm nghal niin hi hun a hin mipui fekhawm ha'n HPC(D), MR hai an nuom nuom an indawn a, an indawnna hai chu an lo dawn pei a nih. Hi zo hin lawmthu hrilna Pu Joshua Hmar Commander, HPC(D), MR in a nei a, hun kharna le ruoi inhlanna ṭawngṭai Upa Varrokhum Varte in a nei a, hi zo hin mi 200 chuongin ralna ruoi an kiltlang a nih. Anni hai baka hin HPC(D), Manipur Region (SoO group) Designated Camp - Sinlung, Ankhasuo a inthawk khawmin an Cadres 30 vel an ṭhang a nih.

Hi hun a hin HPC(D), MR/UPF in Jiribam a tlangmi um hai popo Hmar, Zomi le Kuki tadinga an hmalak dan le Jiribam a HPC(D), MR/UPF in a demand area ah Kalinagar a'nthawka Vanchengphai chen khom a huopsa thu hai khawm an hrillang a, mipui an lawmin an phur hle. HPC(D), MR (SoO group) Designated Camp - Sinlung, Ankhasuo khawm (L) Pu Lalawilien Amo in ram Patta an neina dinga hma a lo lak pek dan hai le ral a um hai pathum chu anni pawl ta ding khawma thaw hlawk em em el, an Council member ang hlol  le Adviser dam an ni thu hai an hrillangsa bawk.

Ral a um hai hi taksa hrilsel nawna leia famchang an ni tawl a, (L) Pu Lalawilien Amo hi June 20, 2018 a famchang tah niin (L) Pu Lalhmingthang Hmar hi July 29, 2018 a famchang tah le (L) Pu Hmanglienthang hi Oct. 18, 2019 a kha famchang tah a nih. Anni hai hi Jiribam el cho khawm niloin Hmar hnam pumhuop khawma kawng tum tum haia thaw hlawk em em el an nih thu chu mi tam tak hriet le hril hlaw em em el an nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate