Responsive Ad Slot

Khawtlang ṭhuoitu le ADCC in Rengkai Tuiṭhapui Leilak chei thar le fencing net zar

Friday, September 6, 2019

/ Published by VIRTHLI
CCPur/Rengkai, Virthli (ONP): CCPur phairuom Tuiṭhaphai laia "Operation Tuiṭhapui" le inzawma Chura - Sugnu Road a um Rengkai Tuiṭhapui Leilak laia hmunhnawk peina hlak hmun le Tuiṭhapui vadung sukfaia um August 5, 2019 zingkar a Rengkai khawtlang ṭhuoitu fielna anga Pu T. Paukhanlian Chairman, ADC Churachandpur le a hnungzuitu EM, MDC ṭhenkhat, CEO, EO (Town), Rengkai khawtlang ṭhuoitu le hnam tlangval HPC(D) ṭhuoitu ha'n an enfel le kan tlang hun a rawtna an lo siem tah ang ngeiin hi leilak hi chei thar le hmunhnawk pei ding dangna fencing net zar zo a lo ni tah.


Fencing hi a tir le ADC Churachandpur chun thing le green house net/plastic net a siem dinga an ti nisienlakhawm an ti neka ṭhain thir vawnga siemin Rengkai khawtlang ṭhuoitu ha'n sum seng belsain an siem puia, Aug 26, 2019 a kha zofel a lo ni tah a nih.

Rengkai Tuiṭhapui Leilak lai hi Rengkai khuomi chau nilo, khuo puotieng mi khawma hmunhawk peina taka an hmang rawpna hmun a nih. Suksuoltu chu sawrkar dan ang taka in chawi (fine) tir thei anni tahnung khawma hi anga hmunhnawk pei ding dangna siem a la ngai hiel hin mitinin hmunhnawk pei ta lo ding le Tuiṭhapui vadung sukthienghlim ditna lei lieu lieu a nih ti a sukchieng hle.

Hmun dang Tuiṭhapui vadung le inzawm hmunhnawk peinaa hmang hlak hai khawm suk tawp dan ding bakah ADCC in a'nduong khawtlang faina le inzawma hmalakna femek sienlakhawm civic sense mipuiin an la tlasam hle ti hmu theiin a la um zing!

Hi Rengkai Tuiṭhapui Leilak hril a um hi a hrawtu mihriem le inlirthei an tamin lun ve tak el a nih a, hi lai hmun a hin khuo hran hran a mi inruithei inpe sawng le thaw an lo um hlak hriet a ni leiin hi ang ching hai chu thaw ta lo ding le an phu ang tawka hrem thei an ni ding thu Rengkai khawtlang ṭhuoitu hai chun mipui hriet dingin inhriettirna an siem nawn nawk bakah Rengkai Tuiṭhapui Leilak lai hmunhnawk tukhawma pei ta der lo ding le Rengkai khawsunga Tuiṭhapui vadung vawng thiemhlima, enkaipui ṭha dingin mitin an ngen a nih
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate