Responsive Ad Slot

Suspension of Operation thla 6 keisei; Political solution hmu hman beisei

Saturday, August 24, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Imphal/Tuiṭhaphai, Virthli (ONP): Aug. 24, 2019 sun dar 12:30 PM khan Imphal hmun a Manipur Chief Minister's Secretariate ah sawrkar le UPF & KNO JMG meeting a um a, hi hun a hin SoO thla 6 sung a dingin an keisei nawk. SoO hi thla 6 chau keisei a nina san chu hi sung hin political solution hmu hman beisei lei niin thu ei dawng.

Hi SoO hi vawisun a'nthawk Feb. 29, 2020 chen ding le ground rules khawm a pangngaiin la um zing a tih.

Hi hun a hin UPF a'nthawk mi 4 signatories in an ṭhanga, chuong hai chu- Th. Jacob Haokip UKLF, Aron Kipgen KNF, Sanga Hmar HPC(D) le Ketheos Zomi ZRO hai an nih a. KNO tienga inthawk mi 4 signatories in an ṭhanga, chuong hai chu- David Hangshing KRA, Ṭanpui Hmar HNA, Dino Zou ZDV le Hemlal Haokip KNF MC hai an nih a, sawrkar tieng a signatories hai chu- Raghumani Singh, Special Secretary, (Home) Govt. of Manipur le Satyendra Garg, Joint Secretary (NE) MHA. Govt. of India hai an nih.

UPF & KNO hin Manipur ah Territorial Council an ngen a, Tripartite Talk India le Manipur sawrkar hai leh ṭum 9 lai lo nei tah-in UPF ah pawl 8 le KNO ah pawl 15 an inthlungkhawm a nih. Political solution a um theina dingin Manipur a hnam le pawl tum tum hai chun thei tawpin sawrkar an lo nawr rawp tah hlak a, hmu theia a hung um kar an nghakhla ta hle a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate