Responsive Ad Slot

Hmar Inpui in Thusuok a siem

Tuesday, August 20, 2019

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, August 20, 2019, Virthli (ONP): Hmar Inpui GHQ chun zanita HPC (D) GHQ in thusuok a siem le inzawmin a hnuoia ang hin thu an suo.

THUSUOK

Tuithaphai, 20th August, 2019 Tarik ni 19th August, 2019 zana Social Media haia Hmar Inpui- GHQ thlavang hauna lekha (Press Release) le demna thupuong insuoa um chungchanga hin Hmar Inpui, GHQ hmalakna hnuoia thil umdan suizui le bel chieng a ni hnungin, hi chungchanga thusuok um hai hi sukfel ani tah ti mipui hriet dingin kan puong.

Hi thua hin mi tu khawma hril nawk talo dingin ei inhriettir anih.

Information and Publicity Department
Hmar Inpui
General Headquarters


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate