Responsive Ad Slot

Mi tlawmngai ha'n Tipaimukh lam siemthatna sin an thaw

Tuesday, May 21, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Tipaimukh/Sipuikawn, May 21, 2019, Virthli (ONP): Hmarbiel mipui haiin Silchar tienga fak le dawn an lakna le an thlai hai zawr dinga an tawl sukna lampui Sipuikawn le Tipaimukh/Ruonglevaisuo inkar chu ruo a sur vel leia motor in a hraw ngam ta naw chu siemthatna sin zanikhan an thaw. Tipaimukh lam hi ruosur leiin mimkeina le chirdup umna a tam leiin motor/truck haiin an hraw ngam ta nawa, Hmarbiel anthawka an thlai hai a bikin aithing zawr dinga an phur hai khawm Sipuikawn khuo ah sie el a nih. Chanchin ei dawng dan dungzui chun hi lampui siemthatna ding hin Pu Lalringnghet, Sipuikawn chun a truck a pekdawk bakah Kohran hai inhlawfa in a ruoia, hienghai bak a hin mi tlawmngai mi iemanizatin lampui thatnawna hmun hai siemthatna sin an thaw a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate