Responsive Ad Slot

Rengkai a thiltlung le inzawmin Hmar Inpui in thusuok a siem

Thursday, March 21, 2019

/ Published by Simon L Infimate
CCpur, March 21, 2019, Virthli (ONP): Rengkai khuoa March 20, 2019 zâna thiltlung le inzawmin Hmar Inpui GHQ chun ahnuoia ang hin thusuok a siem.
---------------------

THUSUOK  BAWZUINA
Tuițhaphai - March 21 (Ningani), 2019

March 18, 2019 a Hmar Inpui GHQ thusuok khawm zâwm nuom loa March 20, 2019 zâna Muolhlum, Rengkai, Tuițhaphai a Silai kâp tuhai hi Hmar Inpui in a dem takzet a, Hmar Mipui le Hmar Inpui inza loah kan ngai. Hmar Inpui hi Hmar po po Inpui a ni ang hrimin Hmar Inpui thusuok zâwm loa Hmar khuoa hai le Hmar hnam sukbuoi tum zâwng a hmalatu  pâwl hrim hrim Hmar Inpui chun an chungthu a nat thei ang pa tâwpin rêl a tih ti hi kan hung puong a nih.

Hnamin remna le muongna a dit tah a, mipui le khawtlâng lungmuongtaka in umtir hi Hmar Inpui ditdân khawm a ni a. Chu lei chun, inhriettirna thusuok kha a fe zinga, pâwl tum tum haiin kawmaw insuo lui loa zâwm dingin kan ngên nawn cheu. Kawmaw insuo a Hmar Inpui inzanawtuhai chungthu chu ngaituo le thu tâwp um in rêl pei ning a tih.

Hnam damna le hmasâwnna dingin Hmar Inpui hi inzain thlawp seng ei tiu.Francis Songate
General Secretary

Joseph R Hmar                                                   
President


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate