Responsive Ad Slot

HMÂR RAM LE HNAM HMANGAI A NGAI

Tuesday, March 19, 2019

/ Published by Simon L Infimate
~ R.K Darngawn

Hmâr ram hi khawlâm a um ti in la khawlâm ning a ta? Hmâr ram chu Hmar hnam umkhawmna hmun le ei i del hmun hai hi hmârram ti in la hril suol naw tak ei tih.
Ei umna hmun le del hmunhaia ṭha taka in rêlbâwl le ṭhahnemngai taka ei um le a hmun le ram duot tak le, ṭhataka ei enkawl hi hmâr hnam le ram hmangaina chu ni thei a tih.

Ei ni hmârhai ei um khâwmna le ei umna ram chu hmârram a nih. Hmâr ram chu hmârhai ta a ni a, ei ram le hnam damna khawm ei kuta um a ni. A sûnga chenghai hin ei ram ṭhatna dingin mawphurna insâng tak ei nei a ni ti hi ei hriet a ṭha âwm ie. Ienglei am a na ei ram le hnam hi ei venghim a ngai ti ngai ngai a um ta am ei na ti dam hi i lo ngaitu ve hlak am aw? Hmâr ram le hnam ṭhatna ding ngaituo lem lovin mani hamṭhatna ding cho ngaituoin hnam le ramah hin ei in tâl buoi el am a ni maw!!!!


Hieng tawpa ei ram le hnam a zuk tlâksiet el ta hi. A hembâwk chel tumin ei theina le thiemnahai ei sâwr khâwma, a mawi am a mawi naw ti khawm dâwn lêk lovin hnam dang laka ha-hip nuna lêngin eiin siema. Hlâwkna hnawt tum leia hotu ni khawm ei bâng chuong nawh.
Hmârhai hi ei nuom hun le mani ta ding chun taima tak el a ni hlak, sienkhawm ei ram le hnam ta dingin ei taimak thei ṭhak naw hi a mak ngei maw.

Hnam dang hai mi chimral inlauin nasa takin hma ei lâka, ei hun le ni tha le zung hai khawm ei seng a ropui talu hle a nih. Kei ka umna ngei Bungkhawpui meu khawm Centenary plus (Kum Za chuong) hmang meu ta khawm a'n khaw hnuoia road an zar phei el a nih. Tu chen hin a khaw sûngah road khawm la luot lo ran a nih. Iem a san ei ti chu hnam danghai mi chiemral inlauna leiin a khaw sûnga road lut ding tak ngiel khawm lo phal lo kha an ni lei a nih.

Hmârhai hi hnam ringum le thawna kawnga mi hma khala thaw el hlak hai kha ei ni hlak, ei tlâwmngaina le ei huoisennahai kha Hmâr hming sukmawitu an ni hlak, Sien khawm ei tlâwmngaina le ei huoisennahai kha a bo ṭhet ṭhet zo ta si maw!!!. Vai phakar nêk hman'n hmâr pakhat phakar khâwm a nasa lem el ta dam hi. Hmâr ram le hnam hi hmangai zo lovin mani hamṭhatna ding a ni phawt chun pawisak khawm ei nei ta naw, ti el thei ding ei ni ta. Ei mihriem hringnuna hin ringumna hi kawthlera an ṭhung el a man ta maw!! mani hmasiel lo hi a mawi tak a ni ti hi ei hriet nawn le a thar a thar a ei hriet a ṭha.

Ram le Hnam venghim ding hin a hrila hril el lovin,a tak ngeia ei pên suok a ṭuol ta tak meu a nih. Hmâr hnam hi insang takin um sien, hnam danghai chun en ni inla ti khawm ei nuom sien khawm hnam danghai hmusit ding'n eiin rui tlek mei mei a, kut chenve'n sin ei thawa, mani hlâwkna ding an naw chun inhman nuom ṭhak lovin ei um a.

Ram le Hnam siem tumin ei bei nasa hle sien khawm politicianhai laka eiin zawr nâwk lawi si, politician hai hlaka hme le bu thei khuong takin mipuihai an mi hmang nâwka. Inti thei râk ding ei va um naw lâwm lâwm de aw!!!

Ram le hnam hmangai ding hin mi tin el hin mawh kan phur a nih. Ringumtakin um ei ta, ei hmabâk thaw dinghai taima tak le indik takin thaw pei ei ta, ei khawtlâng le vênghai hungin hawi a ta, ei khawtlâng le vêng a hungin hawi chun ei ram khawm hungin hawi a tih.
Hnam danghai inhnar khawpin Hmâr ram le hnam hi a hung um thei ding a nih. Hmârram hi hmârhai ram a ni si a.

Hmâr hnam i that ding a ni nawh, i uire san ding a ni nawh; hmâr hnam hi în rûk ding a ni nawh, hrietpuina inkhêl i pêk ding a ni nawh, I ram le hnam chawimawi rawh. Nangma în hmangai angin i Hmâr chanpuihai i hmangai ding a nih.

Ei ram le hnam mawina chu nang le keia innghat a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate