Responsive Ad Slot

LEKHATHAWN KA DAWNG

Sunday, January 13, 2019

/ Published by Simon L Infimate
~ Jami Darngawn

January 11, 2019 a hung inhersuoka tuk dang ang bawk chun ka sin ṭulhai ka thaw mawl mawla, chuonga sin ka thawlai zing chun ka lungrila theinghil ruol lo chun ka mang chu a hung inlang uor uor zing a nih. Ka mang chun lekhathawn ka lo dawnga chu lekhathawn chu chungtieng a'nthawka ka dawng a nih ti chu ka chienga, thuziek po po kha ka tiem thei nawh a chu ka tiem thei ve sun chu hi hi a nih. "I chana khan lung awi la, i sin kha ṭha takin thaw pei rawh" ti a nih. Hi ka mang hi ka ngaituo laizing chun phone call ka dawnga hieng hin a hung hril a "Pi Jam, zani zan ka mangin Vânrama ka lo fe a mipui tam takin Haleluia tiin zai an lo vawra, chu taka chun Lal Isu khawm ka hmua amiruokchu a kawng hnuoitiengpo ka hmu theia zakuofuol var A haka, chutaka chun nang khawm i lo uma, i la nunghak khawp ela ka lungril chun 'Pi' ka lo ti hlaka chu 'U' tiin ko tang ka tih" tiin, a mi hung hrila ka har huoi a nih.


Chuonga mi hung betu chu a taka hmel lan hmu lo kan nia chu mobile phone a'nthawka inbepo hlak kan nih. A ke (a kawng hnuoitieng) a nat lei khan nasa takin a damnawa ṭawngṭai pek dinga an mi hung ti lei khan ka lo ṭawngṭaipek ve hlak a, mi tam takhai ṭawngṭaina dawnin Lalpa'n a ke natna kha  A suk dam pek tah a nih. Chuleichun, "Lal Isu a kawng hnuoitieng i hmu kha i kawng hnuoitieng natnahai kha Lalpa'n A suk dam pek che leia i hmu a ni kha" tiin ka hril pek nghe nghe a nih.

Kei hi ka ninahai taksa le thlaraua kan sit thei em ema vawituk khawm thil tamtak ka ngaituoa kan sit hle a nih. Sienkhawm, hi khawvel ka damsung a hin ka thei tawkin Lalpa rawng bawl ka ta mihriem en a hmusit um le chau tak nilangkhawm Lalpa dit dan ang taka ka um chun Ṭhalai/Vanglai ang ka ni ding a nih, tiin kan ngaituoa, ka ngaituona hai chu unaupa'n a mang a mi hung hril le khan an zawm deu leiin Lalpa'n ka ngaituona hai hi A mi hrietpui/pawmpui angin ka ngaia ka thlarau a har huoi a nih.

Awleh, Unau ditumtak nangkhawm hi khawvela ei cham sung hin harsarna le beidawngna tam tak i nei khawm ni mei a tih. Sienkhawm, Lalpa Pathien hnuoi le van Siemtu le Neitu'n Ami hmangai em ema nitin-in  lekhathawn A mi hung thawn hlaka chu chu (Bible a nih) tiem ei ta Ama le eiin laichinna a ṭha phawt chun lungngaia kun el ding ei ni nawh.

Sâm 103: 5.
I bau chu thil ṭhain a suk tlai a,
I tleirawlna chu mupui anga siemtharin a um nawk hlak

LALPA MIT HMUA CHUN ȚHALAI/VANGLAI ANG EI NIH.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate