Responsive Ad Slot

Dec. 8 in Rengkai-Thailane Day (a kum 49-na) ursun taka inser a nih

Saturday, December 8, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Tuiṭhaphai/CCPur, Dec. 8, 2018, Virthli (ONP): Rengkai khuo a vengbuk pakhat Thailane, Thailane Day chu Thailane Welfare Committee (TWC) huoihawtna-in Rengkai Higher Secondary School Campus, Thailane, Rengkai, Tuiṭhaphai/CCPur ah Dec. 8, 2018 sun chawhma dar 11 AM a inthawka in ṭanin, ursun taka umni kham le ruoiṭhe meua inser a nih.

Chief Guest in Pu JC Chongkholien, Chief of Rengkai, Guest of Honour in Rev. Joseph R. Joute, Director, For One Life Asia le Functional President in Pu Lienhmingthang, Manager, Kim Joe Gas Service hai an ṭhang a, thuhrilna hun an neina haia chun Rengkai a vengbuk Thailane chu an ngainat zie le entawn tlak an nina kawng tum tum hai hrilin ditsakna le thilpek an inhlan tawl.

Thupui bik neia thuhrilna hun pek a um Pu Lalhrietzing, Chairman, Rengkai Val Upa in "Tlawmngaina" le Tv. Michael Fimate, SDC in "Education & Career Guidance" ti hai an hril a, ngaithlatu-hai a suk bengvar thlak hle.


Thailane Vengbuk sûnga fam lo chang tah hai Sûnna Hunser neia umin an sûng-le-kuohai ṭawngṭai pêkna Pastor Fimṭhasang Infimate in a nei a, Thailane Vengbuk sûnga um inchûklai Class X mi 6 & XII mi 3 kum thar 2019 a board hnuoia exam dinghai Ṭawngṭai pêkna Rev. Tlanghmingthang in a nei bakah Kum 80 chungtieng mi 7 le Inchûkna tienga hlawtling 57 hai lawmpuina thilpek inhlan an ni bawk.

Hi hun hi ditsak taka fiel an nina angin khawtlang le hnam sunga Ṭhuoitu challang tak tak hai le Thuthar lakhawmtu le pedartu hai khawmin an ṭawiawm a nih.

Thailane Day Inserna hun a hin Pu Stephen Joute & Nk. Joy Lalrohlu ha'n hi hun hi an inrawi a, Hun Hawngna'n "Thaikhawpui" ti hla chu Pu PC Lalrawngbawla inrawina-in mipuiin saktlang a nih. Hun hawng Ṭawngṭaina Upa Darsangnei, Adviser, TWC in a nei a, Lawmlutna Thucha Pu Lalhlimsang Joute, Chairman, TWC in a nei a, Nk. Grace Lalramchuani, Pu Ramluolien Khawbung (AIR Artiste) le Pu F. Lalthangkung (Kanghling Father) haia inthawk hla mawi tak ngaithlak a umin Secretary Report Pu Rochunghnung, Secretary, TWC le Finance Report Pu Jimco Lalrosung, Fin. Secy., TWC haia inthawk ngaithlak niin Lawmthu hrilna Pu PC Ngaia Adviser, TWC le Hun Khârna le Ruoi Inhlânna Rev. Tlanghmingthang in an nei a, ditkhawplo taka hun hmangzoa umin zantieng bu "Thailane Day Ruoi" khawp le tlai takin mipui fekhawm haiin an kiltlang a, Zan hun chu Musical Nite a hmangin Award/Lawmman chi tum tum sem a nih.

Thailane hi in (houses) 58 vel umin sawrkar thawktu, thiem filawr sin insang tak tak in ziek kai thei hril khawp umna a ni a, infrastructure pawimaw Mobile Tower, Govt. Institution, Kohran le Khawtlang tadinga pawimaw thil dang dang hril el seng lo umna a nih. Chun, inrelbawl dan fel tak neiin faina ngaina le kum 2018 sunga an hmalakna hai khawm tuol ah hi hun a hin an tar dawk a nih.

Thailane Welfare Committee (TWC) hi tulaia suolna chi tum tum um hlak hai le Tuițhaphai/CCPur sung suksietu le suksie mektu hai dona kawnga hrat taka hmala mektu niin kawng tum tum haia an hmalak dan khawm entawn tlak tak an nih.

-------------------------------
Guest hai thuhril hai lawrkhawm:

Chief Guest -
A thuhrilnaa chun Thailane Welfare Committee (TWC) le a mipui hai a ngaina em em thu a hril a, ni kum Dec. 25 (2018) a inthawk khan damnawna leia tuol khawm a suok ngai naw thu le Guwahati a medical check-up le treatment thaw hma bak a ni thu hrilin hi hun hi a ngai pawmaw em leiin minute 3/5 chau khawm nisien hun hmang dinga hung a ni thu hai a hrillang. A hril peina a chun ka naupang lai 1938 khan hi lai hmun (Thailane Vengbuk) hi a la zingdup a, hi Thailane Day hmangna hmun Rengkai Govt. Hr. Sec. School Campus in nghatna Thailane chu hi ang a la hung ni khawm a ring phak naw thu le khang lai khan Rengkai in (house) 20 khawm a la tling naw thu le 1976 khan DEO (aka/now ZEO) a hung kai thu, Rengkai Govt. H/S (a hmaa a hming Pant Standard H/S) chu Govt. High School puitling a ni dan hai a hril a. Khawsawt um a ti thu hrilin a nuhmei (famtah Pi Kholpi Joute) lo thawkna hlak khawm a ni thu, Rengkai khawsung ah vengbuk Welfare Committe 14 a um a, discipline fel tak nei, Law & Order enkawl ṭha pawl tak anni leiin hi hun hi lawmthu hrilna remchang tak ni khawmin a hriet lei le khuo Lal a nina in lawmthu a hril a, hmatieng ah ei ṭhang tlang seng ding a nih tiin a hril bawk.

Guest of Honour-
TWC le Thailane a ngaisang thu hai a'nzawtna a chun Thailane lai chu a khaw hriet tira inthawka a seilienna, taksa le thlarau tienga a seilienna, inchûkna (secular) line ah naupang chite a ni laiin Rengkai Govt. H/S ah inchûk ṭan (chuong hun lai chun bei dawng school an ti hlak thu), thlarau tieng ah Thailane a um EFCI a inkhawmin Thailane a seilien, Cricket inhnik mi tak ni vein a Cricket khel inchûkna khawm Thailane laia Rengkai Thlanmuol a ni thu le College a kai lai an College Cricket team ah kum 3 lai zet Captain a ni thei pha thu hai a hril bakah hmatieng ah an ministry For One Life in kum thar ah Children's Retreat an huoihawt tumna a khawm Thailane/TWC hai leh thaw tlang dan a um thei ding thu le ṭhangpui theina a nei ang ang chu thaw pei an pei thu hai a hril.

Functional President-
Thailane Welfare Committee (TWC) hmalaknaa khawsung in enkawl dan hai le in vawng thienghlimna kawng haia lawmum a ti thu hrilin kum 49-na (Thailane Day) Pathien kuoma lawmthu hrilna an nei thei chu lawmum a ti thu hai a hril a. Khawvela rambung inlar ve tak Thailand ram chu India rama Maharastra state tiet vel chau a ni thu hrilin faina kawngah entawn tlak an nina hai a hril a, II Korinth bung 7 ah Tirko Paul khawm in taksa le thlarau a thienghlimna a ngai pawimaw thu hai a hril a, Asia pumpuia 2003 a ram fai tak Award dawng Meghalaya state, Bangladesh border a um Mawlynnong khuo, in 90 vel chau umna chu entirna a hmangin a neka Thailane vengbuk khawm a la um thei thu, Thailane in a thaw kha Rengkai popo in la thawng a ta, Tourist khawm hip em em Mawlynnong hai angin ei rengin ei la hausa ding a nih ti hai a hril bawk.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate