Responsive Ad Slot

Vangai Sub-Division lampui hai siemṭhat mek a nih

Sunday, November 11, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Patpuihmun, November 10, Virthli (ONP): Vangai Sub-Division sunga road hai siemṭhat mêk a nih. Tipaimukh MLA Pu Dr Chaltonlien Amo in a hril danin tuhin mi 230 laiin sin an thaw zing a. "Hi road (Vangai tlangdung a mi) hi Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana sum hmanga siem mêk a nih," ti'n a hril.

Tuva kar bul lai khan Patpuihmun khaw kawl (Lalruong lungkap) laia inthok black topping thaw ṭan a ni a. MLA pa hril dan in Patpuihmun khawsunga lampui khawm ṭieu sung zo a ni tah a. "Buoina dang a umnaw chun lampui ṭha ei nei vat ding a nih," ti'n a hril.


Lampui hi Hmarbiel le inkar tieng khawm siem ning a ta. Beisei anga thil a fe chun December chenah chu lampui sei tak siem phak hman tum a ni thu engineer ha'n Pu Chaltonlien an hril.

Chun, Tuiruong leilak (Taithu le Patpuihmun inkar) khawm siem mek a ni thu dawng a ni a. Kum 2019 kum chenve hma in hmang hman a ni el thei ti'n engineer ha'n an hril a. Amiruokchu ruotui ei ramah a tam leiin duthusâmin sin a fe hrat naw ni'n a ṭhen chun an hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate