Responsive Ad Slot

Ei ram in a tul tak chu Unau Inhmangaina Revival

Sunday, September 2, 2018

/ Published by Simon L Infimate
- Rev.Benjamin Shakum
Text: Johan 13:34

Pathien in mihriem a siemdan a hin ei nuom chun mi hai hmangai theiin a mi siem a. Chuchu mihriemin hringnun ei hmangna dinga thil pawimaw tak lai a mi a ni ngei el. Ruol in hmangaina a um a, nupa in hmangaina a um a, suong le kuo laina hai in hmangaina a um a, nunghak le tlangval in hmangaina khawm hi hrat ve tak chu a nih: Romeo le Juliet dam khan thichil ngam tawp in an in hmangai ve a!


Hmangaina hi khawvela lo um ta ṭhaknaw sien chu khawvel hi a rapthlak awm de aw ! A phek a buoina um a tih ti hi ring a um. Khawvela hin hmangaina a dei zo ta a. Tulai a khawvel rambung hai laia inremna khawm hi in hmangaina leia inremna chu an naw a, in ṭi in tuo na lei a thi dul a inremna a nih. Nupa ṭhenkhat khawm an inlaichinna ah hmangaina a dei ta a, chuonghai chu an inrem khawma an inremna chu buoi an pei naw lei chau a na, in hmangaina um loin thi dul in an inrem a, an inlaichinna chu a hring ngai ta nawh.

Bible hin hmangaina hi a ngai pawimaw em em a. ‘Pathien chu hmangaina a nih’(1 Jhn 4:8) tiin Bible chun Pathien ngei khawm a nina (attributes) lai a chun hmangaina a ni tawp a nih tiin a hril. Hmangaina a ni tawp el a ni tiin Bible in a hril lei hin Pathien chun a hmangai naw thei naw el a nih tina a nih. A va mak de aw Pathien hmangaina chu ! Mihriem hi ei fel khawma, ei fel khawma, ei ṭha khawma ei ṭhanaw khawma a mi hmangai naw thei naw tawp el a nih! Ieng anga suol tawpkhawk khawm ni hai sienla Pathien chu hmangaina a ni tlat leiin misuol chu a hmangai naw thei naw a nih. Hi lei tak hi a na misuol ei ni lai zing khawm khan Pathien in mi hmangai a Isu ei ta dingin a hung tir kha (Rom 5:8). Hi hi a nih Pathien, mi hmangainaw theinawtu, hmangaina le mihriem suol a tlu ta hnung hai in ei hmangai dan an angnawna chu. Mihriem chun ei nuom le ei hmangainaw thei a, ei hmangaina in tawp chin a nei a, hmangai dinga tum le nuom khawm a ngai. Pathien chu hmangaina a ni tawp leiin a hmangai naw thei dal a nih.

Pathien hmangaina ropuitak ngei chun a mi hung zawng zuok a, a nau hai ah amin bûk ta a, chu china inthawk chun Pathien hmangaina chu khawvel a suklangtu ding in a mi dit hai ei lo ni tah. Pathien chu hmangaina a ni tlat leiin mi hai hmangai lo thei lo ana, eini chu hmangaina hi ei nuom le nuom naw thu a an nghat tlat. Pathien chu hmangaina a ni leiin hmangai a tum a ngai hran naw a, mihriem ruok chun hmangaina hi ei nei tum a ṭul a nih.

Ringtuhai lem hi chu Bible khawma hmangaina hi ei nei ngei dingin a mi dit a, in hmangai dingin a min fui tlat a nih. Ei Lalpa Isu Krista chun, ‘Thupek thar ka pek cheu hi; keiin ka hmangai ang cheu hin, nangni khawm inhmangai ro. In in hmangai chun mi popovin ka ṭhuoihruoi hai in nih ti chutaka chun hrieng an tih.’ (Jhn 13:34,35) tiin in hmangai dingin thu a mi pek a . Chun ei inhmangai dan ding tak khawm chu mihriem in hmangaina el ni loin ‘agape’ hmangaina, Pathien hmangaina a’nthawka in hmangai ding ei nih a, ‘… in in hmangai (Greek chun ‘agape’, Pathien hmangaina ang ang) chun ka ṭhuoihruoi hai in nih ti chutaka chun hrieng an tih’ a ti a nih.
Chun, ‘Kei in ka hmangai ang cheu hin, nangni khawm inhmangai ro’ a ti a. Isu chun Pathien hmangaina in a mi hmangai a, ‘Pan a mi hmangai ang bawkin kei khawmin ka hmangai cheu’ a ti a nih. Chuleichun, eini ringtu hai ei in hmangai dan ding tak chu Pathien hmangaina a in hmangai ding ei nih tina a nih. Pathien in ringtu hai in ei nei dinga a ti hmangaina insangtak (agape) hi mihriem in ei nei lo, ei nei el thei bawk lo a na, chuleichun, chu chu nei ding chun Pathienin Ama hmangaina chu a mi pek a ngai a. Ei ringtu chanpui hai ei hmangai tum na a hin eini hmangaina a hmangai tum loin ei hmangai thei nadingin Pathien hmangaina (tawp chin neilo, phut nei lo) chu Pathien ngen ei ta , Ama a’nthawka chun chu hmangaina chu dawngin chu hmangaina (agape) ngei chun ei in hmangai ding a nih.

Ei rama hin ringtu hai lai hin ieng ang char in am Pathien hmangaina hi ei hring pui a aw ti hi ngaituo tham ning a tih. Khaw lien le khaw chin a ei hei fe pha chun khawtin a hai chun kohran pawl pathum, pali le panga chen ei um fer fur tawl a. Khaw chin deu a hai lem chu awmlo rak in tlawm tie tie in pawl ei lo kim dap tho hlak. Ani ding reng anga ngai dan khawm a um hiel ta leiin a mak khawm ei ti ta naw tieng a nih. Anachu a buoithlak na a tam ve chu a nih. Suong le kuo khawm kohran pawl lei hin kar a lo in nei thei hmel khawp el a, suong khat khawm pawl ei in ang naw chun kar chu ei nei deu am aw ti ngei ding chun a um. Khawtlang a ei inlaichinna a khawm kar a mi siem pek tho an naw am a nih ti dingin a um a, siet ni le ṭhat ni a hai chu ei lan kawp thei hram hi ei la hamṭhatna chu a nih. Ei umna pawl ngai ropui bik hlak thil awl tak a ni pei ta a, insuk tum na lungril chu dang chat an tak pei ta. In er na hai khawm a chang chun a um naw thei ta ngai bawk nawh. Buoithlak zawng a thlir ding chun a buoithlak na chu a tam tho.

Lal Isu thupek angin in hmangai zing ni inla chu hieng lawm lawm hin kohran khawm ei inṭhe nasat ring a um nawh. Ringtu hai ei inhmangaina dinga thupek hringpui nekin thil tamtak ei ngai pawimaw lem leiin ei lo inṭhe dar ta chu a nih. Nupa in hmangai zing zing hlak chu an inṭhe ngai nawh. Insung in hmangai zing zing hlak hai chu an inṭhe ngai nawh. Ei rama ringtu hai hin Isu thupek hi pawimaw tak ah ei lo sie ta naw ngei chu ning a tih , ṭawng khat hmang nisi in, ṭawng in hriet paw naw lei khawm ni chuong lo a, hieng lawm lawm a ei inṭhe el ta hi. Pathien hring kohran chu thutak ban le innghatna tak a ni leiin kohran chu ei khawtlang nun, ei hnam nun siemthatu ding tak chu ni awm a na. Amiruokchu thutak ban le innghatna tak a chun inṭhena a um tlat ta a, chu ka khawk chu a sei naw thei dim aw? Pathien thutak cheltu kohran hman an ṭhe dar ta chun ei society chu iengtinam aw a um pei ding chu ti hi thil ngaituo tham chu a nih, ngaituo nuom hai ta ding chun.
Ei biekin a hai seng Pathien ei biek a, ei biekin a hai seng Pathien ei hmangai a. Bible chun hieng hin a ti si a, ‘ Mani unau (ringtu chanpui-Amp. Bible) hmangaitu chu vara a um a, amaa chun tlûkna hrim a um nawh, mani unau (ringtu chanpui-Amp. Bible) theidatu ruok chu inthimah a um a, inthimah a leng bawk a nih; thimin a mit a sukdel ta leiin a fena khawm a hriet ngai nawh.’ (I Jhn 2:10,11). Ei unau hai chu ei theida nawh chu ei ti nuom si a, anachu theida si lo chun ei inrempui in ei hmangai bawk chuong si nawh. In hmangai ni inla chu inrem vawng ei ta, a um khawm ei um khawm nuom el ding a na. Nunghak le tlangval in hmangai ta tlat hai khawm um hmunkhat an nuom a an innei el si a. Tuhin um hmunkhat vawng ei tiu ie ti a rawt thut ding ni inla hlak chu ei in hmangai chuong si naw chun ei in se khek tho ding chu a na. A buoithlak chu a nih. Chulaichun, ‘.. Thimin a mit a suk del ta leiin a fena khawm a hriet nawh’ ti ang el hin ei pawl seng dingchang nading ngaituo rak rak el ta hai ei ni el ta’m aw?

‘Legacy’ ti hi sap ṭawng a na, a tluk pui ei ṭawng chun ka hriet naw a. Mi hmasa haiin an hnunga mi hai tadinga an maksan thil hai hrilna anih. Ei rama kohran a mi hmasa hai in thlarau tuisunsuo an mi cho pek chun thlarau malsawmna tamtak ei rama an tlun a, chu tuisunsuo chun ei ram le ei hnam a mi chawimawi a, mihai inpak ei hlaw hle pha a tuta ṭhang hai chen khawma chu malsawmna par ei tlan phak a nih, Lalpa zarin. Mi hmasa haiin ṭhangthar hai tadinga an maksan ve tho thil buoithlak deu ruok chu inṭhena hi a nih. Kohran ei inṭhe a, thlarau thila ei in ṭhe a, taksa rama khawm a ka khawk tamtak hung um ta in ei society khawm ei inpum ding angin ei in pum ta naw chu a hawi.

Ei in hmangai nisien chu ei inpum deu deu ding ni awm a na, ei in pum deu deu si nawh. A beidawng thlak deu ta ie. Iengkim a hin inpum na tieng nekin inṭhe na tieng hin hma a sawn a hawi lem tah. Ei in theida a ni chun Pathien ka hmangai ti inla khawm khel anih Bible in a mi ti pek si: “Miin ‘Pathien ka hmangai,’ ti sien la, a unau (Krista a a unau/ ringtu chanpui – Amp. Bible) theida si sien la, ama chu khelhlip a nih; a unau a hmu zing hman a hmangai naw chun, Pathien a hmu ngai naw chu iengtinam hmangai thei a ta?’ (I Jhn 4:20)’ Pathien ei hmangai tak tak chun ei unau hai hmangai awm tak chu ei na, chun agape hmangaina a’nthawka ei unau hai ei hmangai tak tak chun inngaidamintuona, inremna le lungril inhmutuona um ngei ding chu a na. Chun, chuong chu um chie sienla chu inpum tiel tiel el ei tih ti hi ring a um tlat. Pathien thu a ni tlat si a.

Ṭawng hmunkhat hmang hai, Pathien pakhat be hai, ringna pakhat nei hai, inṭhe dar nekin inpum ding chi chu ei nih ie. ‘ An renga pumkhat an nina dingin; Pa, nang keimaa i um le, kei nangmaa ka um ang bawk hin anni khawm einia an umna dingin; nangin i mi tir ti khawvelin an awi theina dingin’ tiin ei Lalpa chu a lo ṭawngṭai a (Jhn 17:20,21). Chu chu beisei tlat chi a ni awm de. Ṭhang la hung um pei ding ngaituo lem chun beisei nawk zuol chie ani ngei el. Chu ding chun ei rama hin Centenary khel tienga hin Pathien hmangaina (agape) a inthawka unau inhmangaina chu inleng mawl raw se. Ei Lalpa thupek angin Pathien hmangaina a in hmangai ding ei ni na a hin Pathien a’nthawka hmangaina (agape) nei tum tlat inla. Mihriem mihriemna a ei nei zolo chu Pathien Thlarau in ei lungril a buok sien, chu hmangaina (agape) eini senga inthawka luong liem chun ei ram hi mi chim pil el ta sien chu aw! A van hawi awm ngei. Thina in ngam naw a nei naw ang bawkin hmangaina khawma ngamnaw a nei nawh: ‘..hmangaina chu thina ang elin a hrat si a’(Hla Hai Hla 8:6) Hmangaina in mi popo a hne vawng a nih!

Isaak chun Gerar ah umhmun a khuor a, a pa Abraham hun laia tuisunsuo hai kha Philistine mihaiin hnuoi in an lo vurbit vawng ta leiin tuisunsuo thar a cho a, chutakachun tuisunsuo hnar nei a hmu ang khan (Gen 26) ṭhangthar in thlarau a tuisunsuo thar ei cho ve a ngai an ta naw maw? Chu tuisunsuo thar chun Pathien hmangaina a unauhai inhmangaina revival ei ram le kohran a hin hung intlun mawl raw se !

Thil um thei ngai lo chu an naw ie. Pathien in mal mi sawm sien, ei lungril hai popo hi Pathien hmangaina (agape) chun a sukdanglam thei chie an nawm. Chuleichun unau, Pathien hmangaina (agape)a inhmangaina revival ei rama a tlung nadingin nasataka ṭawngṭai a hun der ta naw maw? Thaw ro ie, chu ding chun ṭawngṭai tak tak ei tiu khai. Ei ram le kohran hi Lalpa zarin dam vawng vawng raw se.
Amen
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate