Responsive Ad Slot

SHC ṭhuoitu han CM inhmupui

Thursday, August 30, 2018

/ Published by Simon L Infimate
AIZAWL, 29 August, 2018 (Sinlung Hmathlir): Sinlung Hills Council (SHC) ṭhuoitu hai chun Chief Executive Member (CEM) Upa (Pu) Lalṭhalien a rawiin ni 29, August, 2018 khan Chief Minister Pu Lal Thanhawla chu a office chamber ah an inhmupuia SHC fe pei dan ding an hrilpui.
Ei thulakna in a hril danin SHC thuoitu hai hin Chief Minister kuomah Economic le Development package chungchangah memorandum an theluta, Chief Minister hin thei tawpa lo bawzui dingin a hrila, SHC a puitling theina dingin thei tawpa hmalakpui an huom thu a lo hril niin thu ei dawng.


SHC thuoituhai hin an memorandum submit a hin Sakawrdai a graduate college indin dan ding dam, Mauchar le Turial Hydel Electric Project inkar le Sakawrdai le Phaiphinlien (Tuiruong) inkara lamlien siem ding chungchang hai bakah package dang dang tam tak a ṭhang.

Tuta SHC in programme a fepui mekhai chu Pu Lal Thanghawl hin phone hmangin thei tawpin hma a lo lakpui zing a ni thu, SHC ṭhuoituhai anthawk thu ei dawng.

Tuchena SHC hmalakna chu lawmum a ti thu le puitling ngei a beisei thu Pu Lal Thanhawla chun a hril bawk.

SHC ṭhuoituhai hin Chawimawina inlangtirna'n Chief Minister hi thangsuopuon an insil tir bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate