Responsive Ad Slot

Mumbai Khawpui-a Hmar Christian Fellowship in inkhawmna ding an invai

Monday, August 6, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Mumbai/CCPur, Aug. 5, 2018; Virthli (ONP): Ei thu dawngnain a hril danin kum iemani zat Hmar Christian Fellowship, Mumbai in Pathienni inkhawmna-a an lo hmang hlak Air India Colony School, Kalina, Santa Cruz, Mumbai chu thuneituhaiin inkhawmnaa hmang an phal ta naw leiin Aug. 5, 2018 sun khan Mumbai khawpui-a Hmar nauhai chun inkhawmna ding an nei naw leiin member ṭhenkhat in ah insemdarin hmun 2/3 vel ah ṭawngṭai inkhawm an nei hlawl niin a hril a. Hi thu ei hriet le inruolin HCFM member ṭhenkhat le Pastor hi thu ah Virthli (ONP) in a'n biekpuina a chun a san mumal tak an la hriet bik naw thu le chanchin thar a um chun an hung hril ding thu an hril.


Hi thu le inzawma Pathien Thucha @https://www.facebook.com/pathienthu/? in post a siem a chun hi ang hin a ziek a, video a suklangsa a, lungril a them hle a nih.

Ei khuo le vêng tieng chu nuom hun huna inkhâwmna ding biekin ei nei khawma inkhâwm peilo ei pung deu deu laiin Mumbai khawpui a ruok chu ei Hmar ringtu chanpui hai inkhâwm nuom em em, inkhâwmna ding biekin umnaw leiin inkhâwm mumal thei lovin an um ve thung a nih.

Pathien zara Pathienni inkhâwmna ding biekin remchang tak an hmu theina dingin lo ṭawngṭaipui dingin ei infiel tak zet a nih, tiin.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate