Responsive Ad Slot

Manipur ah ni 4 sung Bandh

Tuesday, August 7, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Imphal, August 07, 2018, Virthli (ONP): Manipur-ah hung tlung ding August 8, 2018 a inthawk August 11, 2018 chen Bandh um a tih.

August 8, 2018 zing dar 6 a inthawk August 9, 2018 zing dar 6 chen chu Kuki Inpi, Maniupr (KIM)in Kuki hai chengna bielah General Strike/Total Shutdown thaw dingin a ko a nih. Kuki Inpi hin NSCN(IM) haiin kum 1992 kuma Kuki mi le sa 900 neka tam an thatna le Kuki khuo 360 lai an rawna thua sawrkarin an thil ngen a ngaisak naw dodalna le sawrkarin Naga hai chungthu a relfel hma in Kuki hai chungthu relfel dinga an phutna leia General Strike/Total Shutdown hi thaw an tum nasan in an hril.

Chun, All Tribal Students Union, Manipur (ATSUM) le a thawpui KSO-GHṬ le ANSAM hai chun August 10, 2018 zanrila inthawk August 11, 2018 zanril chen aw ding Manipur Hill Districts haiah bandh thaw ding thu an puong ve a nih. ATSUM hai hin August 6, 2018 chena Manipur sawrkar kuoma Manipur University (MU) hawng dinga an ngenna sukpuitling a ninaw leia Bandh hi an huoihawt tum niin ATSUM thusuok chun a hril a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate