Responsive Ad Slot

Thawluina hmanga ṭhuoihmang le pawngsuol; HWA Hmarram Region hmalaknaa Sit-in-Protest nei

Tuesday, June 5, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Parbung, June 5, Virthli (ONP): June 1, 2018 zan dar 9:00 PM vela Mr. Lalringvar of Lungthulien le an thukawppui haiin an motor ngei hmanga Parbung mi tleirawlte kum 16 mi thawluina hmanga an ṭhuoihmangna le pawngsuola a um le inzawmin an dit naw zie le lungawi naw zie suklangnain June 4, 2018 khan Parbung, Pherzawl Dist. ah HWA Hmarram Region hmalaknain nuhmei kum 10 a inthawka chungtieng poin sit-in- protest an nei. Hi huna hin HWA Hmarram Region a ṭhuoituhai le Unit a ṭhuoitu ha'n thuhrilna hun an nei a, a sansuok dinga fehaiin an zawng dan chanchin tlangpui le thil um dan hai hrilna hun an hmang tawl a. Protest a ṭhang haiin placard chi hran hran chawiin an lungawi naw zie suklangna neiin an dem zie thu hai an puong .Vangduoina rapthlaktak tuoktu tleirawlte kum 16 mi hi a ṭhuoihmangtu haiin hun iemani chen ramhnuoi ah an hrentang a, hi hun sung hin sukdudana le inṭhina nasatak el tuokin vangduoina rapthlak a chungah Mr Lalringvar hin an tlungtir tah a nih. An hrentang sung hin iengkhawm fa lo a ni a, a taksa a chau el khelah an talsuok tumna leia hliem a tuok hai a taksa bunga hai hmu theiin a um bawk. Thlaphang  le thlasie takin an hrentang sung hin hun rinumtak el a hmang a nih. A ma chanchin hrea  sansuok dinga fe mi tlawmngai ha'n an zawng hrep hnungin June 2, 2018 zan khan Lungthulien khuoa inthawk va ṭhuoisuok a ni a, zan dar 10:00 PM vel khan Parbunga an inah ṭhuoi lut nawk a nih. Hi thil tlung le inzawm hin an ditnawzie le an dodal zie suklangnain a student chanpui hai khawma Silent protest an nei ve .

Hi buoina le inzawmin borouk a sosang hle a. Tleirawlte pawngsuol a um hi mithi bufai dawl lai a ni a, nunghak a khawm laklut a la ni nawh a, tleirawl fel tak el, khawtlang le kohran a hai khawm beiseina insangtak nei a ni zing laia hieng ang thil a chunga a tlung el ta hi ama lainatuhai chun hrietthiem harsa an ti hle a nih.

Kum tlinglo thawluina hmanga in ṭhuoihmangna le pawngsuolna hi tulai a hluor hle a, tuta thil tlung hi a vawikhatna chau a ni ta naw a, a hmaa thil tlung hai khawm muolphona le hmingsietna hai  inlau leiin an lo ip bo hlak a. Tuta vela thil tlung ruok hi chu a tuortunu tumruna le huoisenna leiin nuhmei chunga nunrawng taka che hlak hai pholang an hung ni ta a nih. Hieng anga mihuoisen, hmingsietna le muolphona tinreng khawm tuor inhuoma thudik a hung phawrlang hi entawn tlak a ni zie thu hai Sit in protest nei a ni hunah hril a ni a. Hmatieng peia khawm hieng ang thil tlung nawk ta lo dingin hma nasataka lak an tum thu HWA hai chun hahipin hi huna hin an hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate