Responsive Ad Slot

Karbi Anglong-ah mi pahni hrietsuol leiin chil hlum

Saturday, June 9, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Guwahati, June 9, 2018, Virthli (ONP): Zani zan ( June 8, 2018) zan dar 9/10 bawr vel khan Guwahati mi pahni Sound Engineer ni ve ve Abhijeet Nath le Nilotpal Das hai chu Dokmoka Karbi Anglong hmunah mipuiin an chil hlum. Nath hi Dokmoka lai vela hin aquarium a sie ding nga chi danglam inchaw dinga hung a ni a, Das hi mi fe pui raw tia a fiel leia an pahni a Dokmoka a fe an nih.

Hi thil tlung hi tulai hnaia "misili" (mihriem hmanga sumdawng hlak) hai anthawka fimkhur ding tiin nasa takin whatsapp message a hai thawndar a ni le inzawmin khuo mi haiin duty hi an thaw a, hieng hai pahni an hmu hin an inchei dan le an hmel hai an sam hla hai an hmu hin danglamna an nei lei ni ngei ding ana, misili ni ngei dinga an ringhla leiin an vuok a, an chil a, an hliem tuor zo loin a hmunah hin an thi pha ta a nih.Hieng an sawisak lai video lo la an um a, chuong lai chun Das hin lunginsiettakin mi that naw ro, Assamese ka ni a, ka nu le pa khawm assamese an ni tia a ngen ngawi ngawi lai video a hin an lang a, amiruokchu a vuotu hai hin an uksak naw hrim hrim a nih.

Das hi Mumbai le Goa a haia sin thaw hlak a ni a, Nath hi sumdawngmi a ni bawk. Hi thu lei hin Assam ram chu Assamese le Karbi hai inkara buoina suok elthei ding ngirhmun a umin boruok a lum hle a nih.

Ieng leia mipui hin dan hi ei kut chunga ei lak tum vawng hlak am a ni a? Social Media hai hin nasa takin thil thalo chen mi an thawtir thei a ni ti hai le in lunginsietna le inhmangaina, inlainatna hai hi a re zo el am an ta, mani mihriem chanpui hmanga sumdawng dam le mi suol ringhla lei ringawt khawma zuk that el lungril ei put ta ti hai hi indawnna lientak a ni tiin chanchinbu mi hai chun an ziek.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate