Responsive Ad Slot

Pentecost Kohran

Sunday, May 20, 2018

/ Published by Simon L Infimate
~  Rev. Benjamin Shakum

‘An rengin Thlarau Thienghlimin an sip ta vong a..’ (Thilthawhai 2:4)

'Pentecost' ti hi Greek trong a sawmnga tina 'Pentekostos'  ti thumal besan a Kristien hmasa haiin an hmang dinga an inlet (transliterated) a ni a; Kristien hmasa hai in ni sawmnga ni ti na an hmang Greek trong 'pentekoste hemera ' ti anthoka hung pieng thumal a nih. Kristien hmasa hai chun Greek trong hmang hlak Juda haiin kut poimaw tak pakhat an hmang hlak  hming Greek tronga an hrildan anthokin  'Pentecost' ti hi an lak sawng a, hi thumal hi a pieng a nih. Juda haiin Fekan Ruoithre Kut (Passover Festival) an hmang lai a ra hmasa an inhlan ni anthoka kar sari tiem a ni sawmnga ni chun Busik Kut (Harvest Festival) an hmang a (Exodus 23,24; Lev 16, Num 28, Deut 16), chu kut ni chu Pentecost tiin  Kristien hmasa haiin an inbuk ta a.


Pentecost chu eini ta ding chun Isu ringtu hai kuomah Thlarau Thienghlim a hung tlung ni a nih tiin ei hriet a; Pentecost ni a tlung hma hin chu kohran hmel a lan lang naw a, Pentecost ni Jerusalem pindan chunghnunga thil danglam tak tlung anthok hin kohran an tran ani leiin Pentecost  hi  Kohran a pieng na a  nih. Pentecost a Thlarau in sin a thaw dan kha ei en chun Kristien ni hi organisation ah ' kei khom ka thrang ve nuom eh' ti ang el chu an naw a nih ti a chieng a, khawvel fedan pangngai khel ah, mihhriem I thaw thei thrak lo, thilmak le khawvel thil ni ta lo (supernatural) thrang a thilthaw theina leh kohran hi a pieng a nih.

Pentecost kohran indiktak  zie hai tlawmte hei tarlang inla:-

1. Thlarau anthoka danglamna : Apostol le zirtir dang  mi 120 vel chau khan Jerusalem pindan chunghnung ah Pathien thutiem beiseina le an nghak a. Pentecost ni chun chungtieng anthokin thlipui natak ri an hriet a, an inthrungkhawm na in chu a hung tuom ta mup el a. Meichok mei anga insemderin mitin chungah a fu a. Khawvel thil le mihriem thilthaw tiengpang  an ta naw hle. A pangngai khel dei a A MAK ti  ram kha an tah. Ri le hmuthei ngei in Thlarau Thienghlim chu a hung ta a . Za le sawmhni vel kha Thlarau in an sip ta a. Ri thlipui natak anga inri chu iem ana ti a ngaiven ding a Juda mi khuolzin  ruol, ramtin ram tang a mi hai in Isu hnungzuitu hai an hung hmu khan zurui an sawn a ni kha. Thlarau a inrui khop a sip hai lai a mi Peter in thu a hei hril meu khan chu mipui lungril chu natakin a them a mi sangthum zet an pieng thar anih. A khel tienga chun tirko hai in Pathien thu an inchuktir chu kohran chun an ngaithlak a, Lapan zanbu kil tlangin, trongtraina leh an in khawm a ; a tlasam bik um lo din an thilnei an intrawm a, an insem a . Nitin in an pung pei bok. An van hmangai awm char char de aw. Kohran hmasa hai kha van ram tla fuol ah an lo khawsa a nih (Thilthawhai 2)

Tulai kohran chu member iemani zat ding van thil in a la not nghing thrak lo, Thlarau thranglo a kohran a member ni ding a lut ve ringot, Thlarau in an lung lai a la them phak lo, fel ve em em, sipna nun nei a an danglamna khom hmu le hriet ding um chuong lo dam ei ni thei awm a. Pentecost kohran le chu ei danglam awm ngei. Thlarau sinthaw nun a tawnhrietna khom nei chuong lo a kohran a thrang ve ringot, mani le mani insuk nun nem fawm a, insuk fel fawm a,insuk Thlarau mi fawm, Thlarau in a thaw ding khom lekhel zut zut a kal chawi khom um thei a ni hmel ie. Tu thuhril hlak ngai pei lo ei tam pei a, biek in a inlusu pawl leh. Thlarau a inrui a thu hril hlak ei vang deu deu a, a hriltu le ngaithlatu Thlarau a inrui um naw nanana chun trawl trok a um char an tah ei thei. Nei in trawm awzawng nek in mani puon ropui, thuom ropui thelar nain ei inkhawmna hmun hai khom an chang tum ta am amani aw ti thei dingin a um. Nei in trawm nekin mani nei suong na ram am an ta ding chu.

2. Thlarau a inthawka kohran thruoitu: Thilthawhai 6: 3 a Khan Pentecost kohran in an upa ding hai an thlang  Dan ei hmu a,' Thlarau Thienghlim le varna a sip mi' an thlang a ni kha. An va thaw fuk char char de aw! Tulai a kohran chun 'Thlarau a sip mi' ti lai tak hi ei uksak tak ni ta naw mei a tih. Thlarau thrang lo a varna a sip dam, hausa dam, che thei, fel le taima kohran upa, kohran thruoitu berampu ei um nuol tah. A chang chun upa le kohran hotu ding election hun a  a dam campaign ang vang vang dam Khom a um thei. A mak thei a nih. Thlarau Thienghlim a thrang naw hlak chun thil dang dang popo chu teplo a ni si a. Thlarau in a throina kohran in a dong na ding chun Upa, Pastor le kohran hotu popo hi Thlarau throina dong hlak mi ni a ngai si.Thlarau thruoina le sipna hi ei dit tak an naw chun Thlaraua Mitdel in Mitdel hai a thruoi chun an tlak na ding chu khur a niel si a. Hotu le thruoitu  Thlarau a sip mi ti nekin lekha thiem, degree sei tak tak nei, bengvar, sap trong thiem le leilung dana ngaisang um thribe hau hai hi kohran in ei ngaihlu lem pal a ni chun tulai a kohran ram hi Pentecost kohran le chu an ang naw awm ngei.

3. Thlarau in a rel pui rorelna:Thilthawhai bung 15 a chun Judai rama inthoka Juda Kristien threnkhat in Jentel Kristien hai in Mosie dan le sertan thuthlung an zawm dinga inchuktirna an pek leia kohran intran hlim lai a harsatna kohran in a tuok thu a hril a. Chu thu buoi chu rel fel dingin Council an inthrung ta a. Council chun ro a rel ta a, an thuthlikna  chu ‘Thlarau Thienghlim le keinin a thra kan tih’ tiin an passed a nih ti ei hmu a. Thlarau Thienghlim le anni chun Lalpa ditdan  tarlang a phursuok dinga thuthlukna an siem el na a hin rorelna le Thlarau Thienghlim inlaichinna a lo pawimaw zie hi an lang fel hle el. Pentecost kohran hmasa a thruoitu Apostol le upa ruol rorelna na ah Thlarau Thienghlim in hmun poimaw tak a chang ve tlatna a hin ro ei relna kawnga Pentecost kohran anthawka ngaiven ding le entawn ding tulai kohran in ei nei a nih.

Thlarau Thienghlim pawlna le keithruoina hi tulai kohran rama hin chu lamzawl le ei hmet bel nuom deu tak ta a. Lamzawl ah ‘Halleluijah’ an ri deu thruop thruop ta hin chu kohran chu ei hlim ngei a ei thawfuk an tah tiin ei ngai ei suk muong hlak. Ei nupui hai le ei papui threnkhat in lamzawl an la hluobit thei chun ei thra a ei ngai hle a. Committee ei hei inthrung ren rawn a, ro ei rel tak tak ding an ta  chun ei boruok chu lamzawl boruok le chu an ang tanaw hle el ie. Mihriem varna le remhrietna Pathien in peithlak a nuom tak kha ei kenkaw tlat a Pathien ngaidan nekin ei ngaidan ei chel det chun ro an fuk ngaina a um nawh. Thlarau Thienghlim ei Pathien belin a ditdan ei indawn ngai naw leiin Thlarau a a zalen ta ngai nawh a, ei rorel an fuk infai ta ngai nawh a nih. Hi hi ngirhmun hi thil um rop thei an tah.

Pathien hring kohran ro relna lem hi chu ‘ka ngaidan chun..’ ti el a inzo vawng thei chu a ni hmel naw ngei. Kohran chu Pathien ta a ni  leiin kohran chungchang ngaituo tu popo in ei hriet ding hmasa tak chu kohran neitu Pathien chun kohran hi a thruoi nuom dan a um ti hi a nih. An leh chuong chu a lo ni si chun ro hmun a ei hril ding hai reng reng chu Pathien nuomdan a ni naw pal  chun inphalam um deu a nih ti ei zuk hriet el thei ta chu tie maw. Pathien nuomdan hre chieng tu hai chun Pathien kohran ro an rel fel thei ding a nih tina a ni nawk pei a. Pathien nuomdan hretu niding chun Pathien biek le keithruoina dawng thei ni a ngai a nih tina a ni  a,  Pathien nuomdan hre thei mi hai chu Thlarau a sip mi an nih.

Rorelna na a roreltu hai chu Thlarau ah an sip chun Thlarau Thienghlimin  a kohran ro chu a keithruoi ding tina a nih. Roreltu hai lai tisa mi an um pha chu Setan agent an ni thei tina a nih. Tisa a um hai chun Pathien an suk lawm thei naw a, tisa a um chu Pathien dona a nih tiin Pathien thu in a ti sie leiin rorelna ah Thlarau ah ei um naw chun Pathien do pumin Pathien kohran ro  ei rel ding tina a ni chu!!

Ro fel taka ei rel thei nading chun hringna thratak nei mi ni a ngai tina a nih. Chun, Pathien nuomdan hai min hriettir hlak tu Thlarau Thienghlim ngei chu ei inlaichinpui ngaiin Ama’n iengkim a mi ngaituo pui a ngai tina a nih. Chu lei chun rorelna hmun a hai hin Thlarau Thienghlim ei mamaw hle a nih tina a nih.

Lalpan ei renga ta dingin mal mi sawm pek raw se.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate