Responsive Ad Slot

HI-GHQ in a sûn thu a puong

Tuesday, March 13, 2018

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, March 13, 2018: March 12, 2018 a fam lo chang tah Hmar Inpui, Barak Valley Region (Assam) a President term khat lo chel tah Pu Rochanlien Ṭaite @ RC Ṭaite (80) S/o Pu Zohminglien Ṭaite of Hmarkhawlien, Cachar/Barak Valley, Assam chu an pamin a sûn hle a, a i maksan a sunghai khawm a tuorpuiin a sûnpui tak zet a, hnam ta dinga channa a ni thu Hmar Inpui, Gen. Hqrs (Hmar Supreme House) chun a puong.

Ama hi hnam ta dinga thaw hlawk em em el niin chu hai laia chun Hmar Students' Association (HSA) Barak Valley Jt. Hqr (Cachar Jt. Hqr tia tuta hmaa ko hlak) Founder President a nih a. HPC (D) Assam Region le Assam sawrkar inbiekna a hai khawm Barak Valley a inthawk vawihni lai inbieknaa palai a lo ṭhang tah, Hmar Literature Society (Assam) a khawm Adviser lo ni ta hlak le Hmar LP School hran hran a hai khawm thawkin Head Teacher Retired a ni bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate