Responsive Ad Slot

HSA Founder President Upa HL Daka hrietzingna lungdaw hawng

Thursday, January 18, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, Virthli (ONP): Jan. 18, 2018 sun khan Lower Lamka Thlanmuol ah Hmar Students' Association (HSA) Founder General President, (Famtah) Upa HL Daka (1918 - Nov. 11, 2010) hrietzingna lungdaw hawngna nei a nih. Hi hun a hin HSA ṭhuoituhai khawm fiel anni angin Imphal JHQ, CCPur JHQ, Delhi JHQ le GHQ a'nthawk ṭhuoitu hai an ṭhang tawl. Lungdaw man hi HSA GHQ chun an Founder President ngainatnain sengso a tum ve a, Daka sunghai chun HSA chung a hin an lawm hle thu an hril.


Ama hrietzingna ding khawm hin HSA chun 2014 khan an Platinum Jubilee inserna hun ah HL Daka Memorial Hall, HSA Campus, Rengkai, CCPur ah an lo hawng tah a. Hi hall hi tam takin an sawr zing tah a nih. HSA hi 1939 a kha Ngurte Village, Churachandpur District, Manipur a indin a nih. 

A brief History

HL Daka hi kum 1918 khan Churachandpur District sunga Parbung khuoah a pieng a, kum 1941 khan CC High School, Imphal ah Class-X a passed a, Gauhati University hnuoia inthawk kum 1971 khan BA a zo a nih.

1937 lai khan Manipur-a zo hnathlakhai po po inlawikhawmna ding a ni beiseiin Kuki Youth Organisation (KYO) indin a nih a. Sienkhawm, a hminga chun Hmar nu-le-pa le inchuklaihai an hmin thei zan naw leiin HL Daka chun DM College, Imphala a lekha inchukpui ruol iemanizat fekhawmin Tuithaphaia Ngurte khuo-ah October 3, 1939 khan inkhawmpui an hang nei a; chu chu HSA hung piengsuokna le inkhawmpui hmasatak a hung ni tah a nih. Chu pawla President hmasatak chu niin hun sawttak a chel a; kum 20 lai liem hnungah khawm, hi pawl hi thlathlam lovin hun iemani chen chu Secretary General mawphuna lain a la keihruoi nawk ta rawp a nih.

Hnam le a bikin, HSA ta dinga Pu Daka lo thawhlawk zie lawmthu hrilna dingin HSA Inkhawmpui Lien vawi 48-na, Rev. Chawnga Memorial Hall, Sielmat, Churachandpur-a October 3, 2000-a nei a ni tumin Guest of Honour-a hmangin a chawimawia; 2005-a HSA GHQ huoihawtna hnuoia Senvon-a Cultural Festival-cum-Sikpui Ruoi hmangnaa Hall chu HL Daka Hall tia inhlan a ni bawk.

Tuta HSA Campus a Hall khawm hi ama hrietzingna dingin HL Daka Memorial Hall tia inbuk a nih.

November 12, zan dar 8:00 velin muol a liema; November 13, 2010 in Lower Lamka Thlanmuolah ropui taka vuiliem a lo nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate