Responsive Ad Slot

HPC (D) in Vangai le Hmarphairuom chungthu ah hrilfielna a siem

Friday, December 1, 2017

/ Published by VIRTHLI
December 01, 2017, Virthli (ONP): Vangai le Hmarphairuom hming chawia thu insuo chungthu ah HPC (D) hrilfiena a hnuoia ang hin a siem.

HPCD PRESS NOTE

Tarik 22 November, 2017 , Virthli (Website le Facebook) a suok Vangai le Hmarphairuom khaw lal le HSA thuoituhai hming chawia mr. Laltlanthang le Mr. Th. Dayamoy hai thu insuo chungthu ah a hnuoia ang hin hrilfiena siem a nih.

Tarik 12 September, 2017 ni a an resolution thu a HPCD President an inhmupui khan a hnuoia zawna hai hi lo indawn a nih.

1. 2013 - 14 hun sunga Vangai le Tuiruongdung a raw sat hai Pu Sangber a rawi haiin an khap khan iengleia an lo tawk tawk am?

2. Designated Camp, Khusur Valley a um haiin sawt tak thing le ruo tax an lak taa, iengkhawm complain sie lova HPCD in a lak phing a iengleia mipui harsatna uma an hril am?

A chunga zawna siem hai khi a dawnna an pek thei naw sa khawma, tha taka HPCD chun a ngaituo zui tum thu le inbe zawm pei dinga inthlapui an nih a. Chuong lai zinga, hienga thlierbik nei le hneng bik neia Vangai le Hmarphairuom mipui aiaw a insal a mi tlawmte in thil an thaw hi HPCD chun pawi a ti takzet a. Hieng ang thil hi thaw ta lo dingin HPCD chun a ngen.

(Reuben LR Hmar)
Information & Publicity Officer
Hmar People's Convention (Democratic)
General hqrts. : Sinlung

(Solomon Hmar)
Information & Publicity - Defence
Hmar People's Convention (Democratic)
General hqrts. : Sinlung


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate