Responsive Ad Slot

Ngaisak hlawlo CCPur-Sugnu Road a Rengkai Leilak a derthawng

Thursday, November 23, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, Nov. 22, 2017: Churachandpur Town sunga um le Zero Point a inthawka 1 KM vel chauh a hnaia um CCPur-Sugnu Road in a hrawtlang le Tuithapui Vadung (Khuga River) chunga RCC a daw, Rengkai Leilak (Bridge) tia hrietlar chu a kum a upa ta leiin a derthawng (danger) ta hle thu thil chinchang hrie deu hai chun tulai hin an hril thar nawk. Hi leilak hi CCPur mipui le hmun dang dang hai infepawna lampui pawimaw tak le an mamaw chi tum tum laklutna, lun em em el, mihriem le motor naran el chauh khawm nilo passenger motor, thil rik tak tak phurtu Churachanpur mipui mamaw Serou Leingoi le Thingat phur truck thangsain an i hraw zing, 'lifeline' khawm a ni a, Sawrkar tienga thuneitu le khawtlang le mipui tadinga rawngbawltu ha'n ngaiven vat thei hai sien chu nuom a um hle a nih. Tuta ang zinga ngaisak hlawlo le ngaisak vat a ni naw chun sietrupna le harsatna namenlo tak a la hungtlung thei ding a nih.Hi leilak umna khuo Rengkai History dungzui chun hi leilak um hma 1960 kum khan Tuithapui Vadung chung ah tuta Rengkai Vengthlang a UPC Biekin sir a lampui tieng leilak suspension bridge Churachandpur Block in a daw a, 1965 kum in RCC leilak, tuta hril a um hi daw a nih. Hi Rengkai Leilak ti a ko le hriet lar hi Rengkai le Muolvaiphei inkar tienga um a ni a. CCPur-Sugnu Road (Indo-Myanmar Road) lun em em el niin tulem hin chu kum 52 zet a upa a ni ta bawk leiin a derthawng zuol ta hle. Tuta hma met khan sawrkar thuneituhaiin an langna po an tuoinam thar leiin a hmel ringawt en chu a hung mawi nawk met ti thu chauh a nih. Hril le hriet dan a chu Madras Engineer/British hai hun laia bawl nia hril a ni bawk.

Tutaka a him thei dan tak nia inlang ta chu Motor rik amani motor in a ruola hrawlo a himthlak hle dingin an lang. Thei ngat siem lem chu khingtieng khingtieng ah Siboard ah thupek le inhriettirna Leilak himna dinga thil rik a dawl zat, thaw ding le thawlo ding felfai tak inziekna tar a, duty khawm siemin siem thar a ni hma po chu motor rik pakhat chauh chauh-in a ruola hrawlo dinga enkaitu ding District Administration in ngaituo el sien tha hle bawk a tih. Chuong a ni naw chun sietrup theina ngirhmun a hi leilak hrawtu chu um zing ang a ni tah. Hril dan pakhat nawk a chun hi leilak hi motor rikin a hraw hun ah an hning hlak a, chu chu a um dan ding hrim le spring ang dinga engineer design dan hrim anga hriltu an um ve. Sienkhawm a kum a upa ta em leiin ngai a muong chuong nawh.

Thilmak le danglam ve tak chu CCPur-Sugnu Road hi leilak bakah lampui a sie em em a, ngaisak a hlaw naw hle. Tulai hnaia hril rik dan chun siem vat tum niin thuthang an leng mek. Chun, a tu le ieng sawrkar hun a khawm Rengkai khuo hi Churachandpur Town area a um nisiin ngaisak ieng kawng kawng a khawm a hlaw tha tawk ngai naw hle a, khawsung mipui tam tak chun an nuor thusim an inzawt rawp hlak. Tuta Manipur Assembly Election nuhnungtak a khan thlangtling a um BJP le Rengkai bieltu MLA chun Rengkai a ama worker/Core Committee hai leh MoU Point 8 an lo signed a chu tuta hril a um tak CCPur-Sugnu Road a Rengkai Leilak chungchang thu hi chieng chatin zieksa a umin a thangsa ve der naw a, chun hi leilak hraw hlaktu Rengkai khuo puotieng mihai khawma an uksak naw hle hmu theiin a um bawk. Hi an MoU dt. 27-02-2017 a an signed Point 8-na Rengkai khawsung Development works a tulna hmun hmunah thawng ka tih. ti hin a huopsa el dim? Point 7-na a chun Cemetery Road bridge siem thu an ziek nawk ang reng bawk si a nih.

+
MEMORUNDUM OF UNDERSTANDING
MLA a thlangtling ka ni phawt chun a hnuoia hai hi sukpuitling kan tiem.

1. Rengkai khawsung Black Topping thaw.
2. Rengkai Primary Sub-Centre PHC a upgrade.
3. Pherzawl District sukpuitlingna dinga hmalak.
4. Rengkai khaw sunga vadung (Rengkai stream) retaining wall siem.
5. Rengkai khawsung street light a tam thei ang siem.
6. Rengkai Field sukchangkang.
7. Cemetery Road bridge siem.
8. Rengkai khawsung Development works a tulna hmun hmunah thawng ka tih.

Witness:

1. (Vanlalring),
Chairman, Core Committee, Rengkai

2. (Lalhunnghak),
Secretary, Core Committee. Rengkai
Date. 27-02-2017

(V. HANGKHANLIAN)
58/CCPur BJP Candidate
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate