Responsive Ad Slot

KAN ZINNA –XVII (Hnam pumhuopa Sikpui Ruoi : Diphu )

Thursday, November 23, 2017

/ Published by VIRTHLI
~ Ramthienghlim Varte, Columnist, Virthli

Kum 2016 det tira inthawk Hnam pumhuopa Sikpui Ruoi hmang dingin Diphu, Karbi Anglong Dist., Asom-a ei unau haia inthawk ngaidan a hung suok a. Ramtina tlan velin ei hnam sunga organization lien hotuhai rawnin Hmar Inpui Gen. Hqrs. hotuhai khawm inhmupuiin an remtina la’n hma an hung lak tan tah a. Manipur Univ. le Asam Univ. Degree level chen MIL ei neina le Karbi Anglong District, Asom-a Order No. KAC 5-(26-(A) Dated 4th Dec. 1991 le N.C.Hills District Asom-a Order No. GAD/31//93-94/34 Dated 1st Dec. 1993 dungzuia Sikpui Ruoi (Harvest feast) inserna dinga Restricted Holiday/Holiday a puong hi hnam pumhuopa inchikthlak (milestone) thil ropui a nina ngaituo’n vawikhat nana na chuh Hnam pumhuopa Sikpui Ruoi hmanga lawmna hei siemve chuh a awm ti ngaituo leia hiengang hih an hung rawt suok chuh a nih. Karbi Anglong District, Asom a hin Hmar mi 600-700 bawrvel ei um phak tawk a, Diphu District Hqrs.-a hin a lukip khawmin 300 bawrvel chau umna a nih. Amiruokchuh, Pu Ronghak Hrangchal Sikpui Ruoi restricted Holisay ding lo nawrsuotu le sawrkar tienga lulawk Pu L.R.Zote @ Lalramlien Zote ACS, Pu S.Thiek @ Sumhlihrawng Thiek ACS, Pu R.Hmar @ Rothanglien Hmar IAS (Retd) le dang danghai umna zarin chawngpu nina neiin hiengang an hei rawt a, an hei intlungtir el thei hi ropui deu a na, an sawl zie, hlawting naw palh inlauva tlanvir pawlhai chun an nuhmeihai hming khawm an theinghil reirui el a ni awm. Publicity tieng hlak chuh Whatsup, Facebook.. ni tina ei chai lai lai thei a suok thei zing bawk. An inpekna hi Hmar mipuiin theinghil ngai nawng ei tiu.

Hi le inzawmin Seminar programme Covenant High School Auditorium, Diphu ah nei a ni a. hmun dang danga ei mithiemhai fiel an ni a, Meghalaya tienga inthawk speaker dingin kei le Dr Crossthang Sanate an mihung ruotve leiin Seminar program Tarik Ni 4,December 2016 hnawtin kan fe tah a. Pune, Delhi, Asom, Nagaland le hotu inzaum tak tak Manipur tienga inthawk Gen Secretary, Hmar Inpui, Gen. Hqrs.; President HWA, Gen Hqrs.; Gen. President HYA Gen. Hqrs.; Working Chairman HPC(D) Chairman pawl.; President HYA Imphal Jt. Hqrs. le mi pawimaw iemanizat fe khawmin Dr (Nk) Phoibi L. Tuolor, Rev Kh. Thangdailo le Pu S.Thiek ACS inrawina hnuoiah phuisui takin seminar chuh nei a ni a. Sikpui Ruoi le inzawma seminar nei a ni bawk leiin uor le kimchang deuva hrl tlang a ni a. Thenkhatin Sikpui Ruoi hih Sikpui Kut ti dam, Winter festival or Harvest festival ti ngaidanhai ngun taka hriltlangna neiin finfiena tha tak siema bawzui dingin sub-committee indina tha ti a ni nghe nghe. Seminar declaration khawm mipui hrieta suklang dingin hma an hung lak pei ei beisei a. Ei pi le puhai kuthnung Sikpui lam le hla hlui lak khawm ding a lo tam em em a, thangtharhai khawma an hung hriet pei theina dingin inza taka humhal a tulzie le mi dang (hnamdanghai) min chu buoipui thei lo dinga ziek ngeia  sie a thatzie uor taka hriltlang a ni bawk. A ropui dep dep hle.

Sikpui Ruoi nipui ni 5, December 2016 a hung tlung a, Joysingh Doloi Auditorium, Diphu ah hmang tan a hung ni a, Khuol lien dinga ruot Dr Hemanta Biswas Sarma Minsiter for Education, Health and Finance, Government of Asom vuongna (Flight) an fuk naw leiin a hung thang thei naw a, a zie naw ang reng. Sikpui Pa Rev R. Hmar @ Rothanglien Hmar IAS (Retd) Functional President Pu S.Thik ACS an na, Souvenir tha tawk takel buotsai Rev R. Hmar IAS (Rtd)in a tlangzar a, Souvenir hih section (a) Hnam chanchin (b) Literature (c) Sikpui Ruoi chanchin (d) News paper clips (e) Photo (f) English le (g) Others tia the, ei mithiem ruol thusep 34 a um a, phek 208 a sei nih. photo paper vawng hmang a na, hienganga changkang Souvenir siem ka hmu vawikhatna ni’n ka hriet. Sum khawm a lut rawn hle ding a nih.

Hnam pumhuopa buotsai Sikpui Ruoi a ni bawk leiin Manipur, Pune, Delhi, Asom, Meghalaya, Nagaland, Mauritius-a inthawk le hnam sunga organization hotu hung puhai Francis Songate GS HI, Tv Joseph V Tuolor GS, HSA Gen Hqrs. Pi JL Sawmi President HWA, Upa Laldawnlien Varte Gen. President HYA, Dr Crossthang Sanate GS HI, Meghalaya Region, Pu R.Th.Varte Chairman HLS-Meghalaya, Pu R.H.Hminglien Secretary HHA, Pu L.T. Hmar Working Chairman HPC(D) Chairman pawl, Pi Thangthatling President HYA Imphal Jt. Hqrs. thuhrilna hun pek an ni tawl a, thu tha tak tak ngai thlak a ni a. Kum sawmhni neka sawt sawrkar sina inbur sawrkar ringkawl bat/siehlaw ei ni ta leiin nuom angin ei zalen ta naw’n tlanvirna hun a um ta naw leiin  thangtharhai hriet ei hlaw ta naw khawp el a, hiengang hun tha ka hei thang thei hi an manhla hle nih.

Hmar artiste Association(HAA)hai zarin ei hlasakthiem hmun hrang hranga inthawka hung fuonkhawmin nghawkna hun reng reng um hman lova hla ruoi ei hei the dup dup el khah a van hawi de aw. Ei hlasakthiemhai kha an lo changkang ta bek bek el a, nu duong tha zet zawt, pa dawlkai tha, hlasak an thiem chau ni lovin an zei a, an hmel a tha a, stage performance khawm mi ei hnawtphak ta hle’n ka hriet. Na a tleiin mit khawm a tlei hle a, Hall hlak chuh a tha’n ha a dam bawk, an hawi turu buru hle nih. ASAP Band haiin Kaia @ Kaitinthang Puruolte, Edward TC Hrangate @ Edward Thangchunghnung Hrangate kan hla siem DITE KA NGAI EM CHE ti hla an hung sak zet chuh a mi tawk dan a dangin zalen taka mipui hei lam dup dup kha chuh nunhlui liem hnung a hung tho sung sung a, kum tam liem hnung HSA hotu ( kum 1982-88) ni lai nun khah a hung inher suok tup tup el a ni khah. ‘A phuoktu ei ni lai a um a, thu tawite hril raw seh’ an mi hung ti nawk nghal. Lunglai hluozotu Luahlo Lungdi mi nu mi pa ni hnung khawm a ngaituo kir changa lungbawra inngaina thu a bung le chang thaibo thei lo, manga mang chang lem chuh tlep bawr bawra ei la kur-in-kukpui inzawt suokna thu, hlaa siem a ni dan tlawmte chuh ka hei phusuok kha tie. An thiem lawm lawm ngei de aw. Ei pi le puhai Sikpui Zu thur dawna inrem taka an khawvel nun chen dan ding a min ngaituo tir a. Hiengang Hmarnauhai chauvin ei nei Sikpui Ruoi hi a dai thatak siema mihai ner thei der lo dinga inhuon a tul. Asom a ei unauhai ma ma sawrkarah holiday list a thang dinga an lo nawr suok hi hnam ro hlu, Hmar ei nina (identity) suklangtu a ni leiin Hnam pumhuopa Sikpui Ruoi programme an buotsai hi a awm hlie hlie a, hmun dang/State danga umhai khawmin thaw thei inla nuom a um ngei.

Chun, SIKPUI RUOI ti lekhabu kum 5 neka sawt buoipuia ram tina invak a, hmangruo a lak khawm hnungin kum 2002-a siemtu Upa Darthangluoi Faihriem khawm Diphu a um  a ni nghe nghe a. Hi lekhabu hi a sut zo hlimin a mihung thawn vang vang a, Pi le pu nunphung bauva inhril sawngin kim lo ruoia phurna tieng tieng awn raka hril el ni ta lovin Sikpui Ruoi chanchin le a umzie, a hmangdan le san, Hmar nauhai chauvin ei hmang hlak a nizie kimchang tak le chipchier deuva suiin lekhabu a siem hi hnam ro pakhat a tling a nih. Kan hei inhmu chuh hril nuom a tam khawp el. A nipui ni lem khan chuh kan inthe der nawh. Upa tieng deu a lo ni ve tah a, a khup inchuktuona duthusam ta naw deu leiin funghrawl bovin lawn harsa a ti deu ta a chuh um hmun kungah ei hlasalthiem le Tuolpui Cultural Troop haiin dittawka hla ruoi thea sikpui lam chi tum tum an hung thet dar khan chuh um hmunah an khat tawkin a Halelui deu zing a nih. 

Tuolpui Cultural Club/Troop haiin Sikpui lam, Chawn lam, Pheiphit lam le dang dang ursun em em a an hei thaw khah ropui ka ti tawp thei lo a nih. Khangang khah ka hmu vawikhatna a ni a. Churachandpur, Shillong le hmun dang danga ka hmuphak china ei thawhai leh an ang pakhat khawm a um nawh. Chuleiin, Pu S.Thiek leh kan hril tlang a, a khuo ngei a fe a documentary siem dingin thu kan sukthluk a, ama ti ang charin Prof. Lal Dena khawm ka hang biek a, karkhat cham ding khawm nisien  pawi a ti naw thu a mi hung hril a, dam leh Tuolpui khuo ngeia hun remchang hmasataka programme siem dingin rem kan ruot.

(India ram hmun hrang hranga Hmar umkhawmhai Sikpui Ruoi hmang dingin ei inbuotsai deu sup supSna le inzawmin Diphu, Karbi Anglong Dist, Assam a Sikpui Ruoi hmanga kan zinna thu ka hung insuo a nih)

20th December 2016
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate