Responsive Ad Slot

HI GHQ le HPC-(D) Palaiha'n SHC area mipuihai la'n hmupui an tih

Saturday, October 7, 2017

/ Published by VIRTHLI
HI GHQ le HPC-(D) Palaiha'n SHC area mipuihai la'n hmupui an tih: Political Round of Talks hma'n ziek ngeia MoS le SHC Bill, 2017 thu ah thurawn la pek thei ding 

CCPUR, October 07, 2017, Virthli (ONP): Sept. 21-22, 2017 a 5th Round of Peace Talks, Mizoram-HPC(D) in Aizawl a an nei huna HPC(D) Palai ha'n Mizoram sawrkar palaihai kuoma an lo hril tah ang ngeiin Oct. 7, 2017 sun dar 11-2 PM khan khawvela Hmar hnam pumhuopa pawl tum tum hai inthlungkhawmna le a lutak, Hmar Inpui, Gen. Hqrs inrawina hnuoiah Rengkai Community Hall, CCPur hmun ah Draft MoS le Draft Sinlung Hills Council Bill, 2017 hai chipchier taka entlangna le inrawntlangna nei a nih a, siemthat awm le belsa awma an hriet hai chu hi huna hin an siemtha. Hi huna hin Hmar Inpui, GHQ hnuoia pawl tum tum le hnam sunga intellectual hai, hnam tadinga mi thahnemngai hai an thanga, HPC(D) tienga hotu le an palai ha'n indawnna um hai fie takin an dawn pei a nih. HPC(D) Palaihai chunga hin fekhawm ha'n lawmthu an hril a, Draft MoS le Draft SHC Bill, 2017 chu hi huna hin in principal in an pawmpui thu an puong bawk.

Hmar Inpui, Gen. Hqrs inrawina hnuoiah Sinlung Hills Council area huop sunga cheng hai leh HPC(D) Palaihai thangin inrawntlangna le inhrilhrietna la nei nawk dingin hi huna bawk hin thutlukna an siem a, chuong ang tak chun hunsawtnawte ah Hmar Inpui, Gen. Hqrs inrawina hnuoiah Sinlung Hills Council Area mipuihai khawm la'n hmupui anni  ding thu HI GHQ thusuok chun a hril. Political Round of Talks hma'n ziek ngeia MoS le SHC Bill, 2017 thu ah hard copy/email-hmarinpui@yahoo.com ah thurawn la pek thei a ni ding thu a hrilsa bawk.

HPC(D) chun Mizoram-HPC(D) inbiekna femek hi Hmar le Mizoram sawrkar inbiekna anga a fe an nuom thu an hril nawn nawk. Rev. Ruolhlei Pakhuongte Auditor, HI GHQ le Rev. Dr. Lalhmuoklien Asst. Secy., Hmar Christian Leaders' Forum (HCLF) in tawngtaina'n hun hawngna le hun kharna an nei bawk.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate