Responsive Ad Slot

NEWS IN PICTURES: Beidawngum NH-02: Taithu, Pherzawl Dist. lai siem, sawt dei ngai chuonglo

Saturday, September 2, 2017

/ Published by VIRTHLI
TAITHU/CCPUR, Sept. 2, 2017: Manipur CM Biren in Manipur a District popo kan suok vawng le a Cabinet hai meeting nei pui hlak a tum lai Pherzawl Dist. chu a la sukpuitling hmu ding a la um naw zing a. Chulai zing chun Manipur khawpui dawttu CCPur a inthawka 216 KM a um Taithu khuo NH-02 in a hraw, thlalak a suklanga um hi kum tina chim/sinking zie hlakna hmun a nih. Tukum khawm vawi tam a chim leiin lampui a block tah a, khawsung mipui khawma siem a ni hlak. 28 August zan khan a chim nawk a, 31 August khan JCB hmangin BRTF ha'n Dr. L. Fimate hmalakna'n an inthiel fai a sienkhawm hi a block hawng ringawt hin motor hai harsatna a bo chuong naw a. An lawn phawt darkar tam intang zie hlak a nih. A chim nawk pei ding hmabak zing a um a nih a. Tukhawm hin hrila um a chim rawpna sak kho chunga EFCI Biekin chu chim el theiin a kak ṭekṭuk vawng tah a, a derthawng hle a nih. Biekin umna zawn lai hi Retaining wall khawm siem nisien ṭangkai naw nih tiin a hmun a um pakhat chun ei indawnna dawnin a hril.

Hi lai lampui hi siem a ni chang khawm suk develop tumna umlo, a block hawng ringawt a ni leiin a dai sawt ngai nawh thu khawsung mi hai chun an hril. An hmatienga lampui dang a thar a thlakthleng chi niin thlakthleng vat a ni naw chun harsatna namenlo tak a la hung um ngei ding niin an lang. Dr. Fimate'n an BRTF Hq. a commander a biek thu bakah Dr. Fimate khawma sin an thaw le thawnaw chuh a hung inquired thu hriet a ni bawk. Chun hi laia BRTF duty hai khawma Thanlon tieng report an pek niin an hril.

Pherzawl District Administration, DC, MLA, MDC le Social Worker dang dang hai khawma Dr. L. Fimate ang bawka mipui harsatna ngaiven a hma la dingin mipuiin an dit hle. Sawrkar thuneituhai khawma an ngaisak vat nuom a um tak zet.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate