Responsive Ad Slot

Beidawngum Pherzawl District Chanchin Lawrkhawm

Saturday, September 2, 2017

/ Published by VIRTHLI
VIRTHLI (ONP), Sept. 2. 2017: BREAKING NEWS

Beidawngum Pherzawl District Chanchin Lawrkhawm

# Lampui siemzo chau ah motor intang leiin harsatna an tlun nawk nghal! Vawisun motor intang leiin damnaw thisawnga zal intieng pan a nang a chu chu Virthli a post a um tah changsuol a chawrsawnga inthawka tla, a phing hmawl i dawt hliem Miss Angela Keivom kha a nih. Ama sung hai le Doctor hai inbiekrawn a ni hnungin a hliem inrika infection a lo nasa tak em leia hang lawdan rak a um ta naw leiin an khuo Lungthulien panpui mek a ni laiin NH-02 Taithu ah vawisun dar 12:55 PM lai vel khan lamsiet leiin an intang thu dawng a nih. Enkawl a aumna RIMS a doctor chun Hungtlung inhma met sienla chu a taksa la țhat lai met khan, hang sandan khawm a um ding thu an lo hril thu ei hriet. RIMS (Hospital) a'nthawk phurdawkin zani Sept. 1, 2017 chawhnung dar 3:20 PM vel khan RIMS suoksanin Imphal Hmar Ambulance in Churachandpur chen thak a ni a, Muolvaiphei ah hun tawite umpui a ni hnung an khuo Lungthulien a tieng a zan a zan a pan pui a nih.

# NH-02 Taithu lamsiet leiin vawisun PDS Bufai hieng Sipuikon, Rawvakot le Parvachom khuo hai ta ding phurtu motor khawmin harsatna a tuok thu hriet a nih. Hi lai hmun hi nakie el a Virthli a lo post ta angin siem khawma sawt dai ngai chuong lo beidawng um tak el a nih.

# Hril hlaw tak el Pherzawl District a doctor tlaksam thu a chun tulai hnaia thil tlung le inzawma chanchin ei lakkhawm a ei suizui mek laiin CHC Parbung a duty ding chu rotation a thaw hlak a ni thu ei dawng. Tutaka rotation dungzuia duty ding chu Dr Ginthianlal nia hril a nia, ama hi a um zing nia hril tawk an um bawk. Damnaw le mi thenkhat hril le hriet dan an ang naw hle. Doctor CHC Parbung a posting lai hai chu Dr. Robinson in charge, Dr. Baby, Dr. Immanuel le Dr Ginthianlal nia hriet a nih. Hi CHC function dan bieltu MLA in enfel hlak sien tha dingin an lang. Hi CHC hi tutaka Pherzawl Dist. Civil Hospital ang a ni leiin ngaipawimaw a um tak zet. Pherzawl Dist. a MLA le MDC ha'n iem an thaw a? ti chu indawnna lientak a nih.

# NH-02 i hraw Taithu laia lamsiet le hmun chim chun EFCI Biekin chau niloin mimal in 6 lai, Lalchellien, Hlimpui, L. Nilien, Lalruotsang, H.T. Khama, le Chawngsangrem hai in hai khawm a suk derthawng hle thu ei dawng.

Virthli Online News Portal in mipui harsatna hriein thei ang angin hma ei lak mek a. Ei thupui "Ushering Change" a nih ti hriein chanchin inpe sawng pei ei tiu.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate