Responsive Ad Slot

New Life Trust NGO Medical team hai chunga Senvawn VA han lawmthu an hril

Sunday, August 13, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPur, August 13, 2017, Virthli (ONP): Tulai natna hri inleng vel hun lai tak le, Senvawn khuo ta dinga inchikthlak tak sin thawtu Dr Raman, MBBS le a staff hai chunga Senvawn khawtlangin an lawm hle thu ei palai an hril.

Dr Raman, MBBS hi Imphal based NGO, NEW LIFE TRUST a thawk niin, ama ruol hin Nurse 3 le Helper 1 in Senvawn khuo an umchil a, an NGO hi tulai tak hin Churachandpur le Pherzawl District sunga an umna umsun a nih.


Mita hmutuhai hrildan chun nitin in damnaw in admit le discharge an um ve deu zing a, sienkhawm duthusama facilities hieng khum le dressing room hai a that tawk naw leiin harsatna annei thu hriet a nih. Hieng damnaw an enksawlhai hi Senvawn chau lo a siper a khuo Rovakot, Lungthulien le a dang dang a'nthawk dam an nih.

Senvawn a hin PHC um sien khawm a building zuk hmang el ding a um remnaw leiin Guest House chu remchang a lain hmang a nih.

Khum khawm Senvawn khawtlangin tlawmngaia siemin Damnawhai le Medical teamhai ta dingin a var zang pha hle a nih.

Senvawn khuo ngeia naute pieng tamtak an um tah a, a pieng po po chu mani insung ngeia pieng an nih. Tulai ruok hin chuh Senvawn ta dinga thiltlung inchikthlak tak el Damdawi In ngeiah naute dam an pieng an tah a tiin VA Chairman Pu Lalropieng chun a hril.

A mipuiin ei chawkbuoinawa thataka a fe pei chun hieng NGO hai hin kum 5 sung Senvawn khuoa um ding an nih. Chuleiin mipui support tlat an tul hle a nih.

Hienga damnaw sikser inleng hun laia Damnawhai enkawl thei ding Doctor Raman le a thawk chanpuihaiin thahnem ngai taka Senvawn khuo an umchil chu an lawm hle a nih ti Virthli fethlengin an hril.(Laltanvel Hmar)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate