Responsive Ad Slot

A RUKA THILṬHA THAW

Tuesday, August 29, 2017

/ Published by VIRTHLI
~ Lal Dena, Columnist, Virthli

Thilṭha thaw dan kawng hni a um a: a ruka thaw le langchang taka thaw a nih. A ieng him Bible thuring leh an hme lem a? A ieng him Isu thawdan leh an mil lem a? USA-a pa pakhat chu a sinthawnaa inthawkin a pensawn tah a, a nuhmeiin a thisan ta bawk. Khawsawt lunglenga hun khawral el nekin rel chawlna hmuna hmunhnawkhai tuktin an thiel hlak a. Tu’m a ni tia mi’n an indawn chun a chanchin a hril nuom bawk si nawh. A hnungin a chanchin an heih suih chun Pennsylvania Railroad Board-a vice president hlui a lo ni zing. Thilṭha hi a rukin thawin ip tum inla khawm an lang tho tho hlak. A thawtu’n hril lang nuom naw sienkhawm thup sawng thei a ni ngai nawh.

Hlaphuok thiem Johannes Brahms pa chun a naupa Johannes pawisa pek reng reng a lak nuom ngai nawh a. Johannes le a pa chu a hrana um a ṭul ta si. Johannes chun, “Pa, I thla a ngui pha le I khawsawt hunah in sukharna dingin Handel Saul hlabu kha phetin tiem hlak rawh uo. Chu chun, I thla a sukhar hlak ding a nih” ti’n an cha a. Hun iemani ti hnunga putar khawsawt chun Handel hlabu a heih keu ta ngei a, hla changhai a heih tiem ṭan a, hla thu ṭha tak tak bakah phek tin deuh thawah Johannes chun bank note a lo zep ṭeuh el”. Johannes pa chun thlarau le lungril hadamna bakah tar hnunga taksa hadamna khawm a hmu ta chu! A va hamṭha lawm lawm de! A ruka thil  inpek dam hi langchang taka pek nekin a lo hlu lem. Petu le dawngtu lawman khawm an sang bik.

Eini lai khawm a ruk tea thilṭha thawtu hril ding an tam. Unaupa Darkungpui, Rengkai Road, chu zingkar ar khuong tlang inthim lai a fairela bufai kg nga iptea a thun a, Rengkai khuoa tuhai amani an tho hma ngeia an kawtkhar bula zu sie dingin an lang tlat. Fak seng lo, nei ther thur ei tam laiin, ei kawla suong insam meichawk en el an lo um thei. Pu Ruoivel Pangamte chu krismas huna tuhai amani bawngsa khilai, sikul fee le lekhabu inchaw thei lo hai a ruka lo ṭhangpui zauh a ching hlak. Fahra krismas huna zakuo thar an inchawkna ding dakbawma Gandhi lim chuongna thuna tu hriet lo dinga petu dam ei kat nawk. Eini lai khawm hin Samari miṭha ei tlasam nawh.

A ruka thilṭha thaw hi ei Bible inchuktirna le Isu Krista thawdan leh khawm an mil bik. Isu chun phar a sukdam a, tu kuoma khawm hril lo dingin an fui. Isu Krista’n a thilthaw ṭhat hrim hrim hi publicity a dit ve nawh. Eini rawi chu ei thilthaw le ei foreign inzin dam hi mi’n hre naw rawi an tih ei ta, hril dar ei chak hlak. Kei khawma ka lo thaw vet hlak, thaw naw chi niin ka hriet tah. Ramdang mihai thawdan ṭha ei zawm thei ding inkawkhmu chu a ṭha. Ei Bible thu ring tak chun, “In thilṭha thaw hai chu mihriem hmaah, anni hmu dinga thaw lo dingin fimkhur ro. Thil I pek chun, I kut changtiengin a thaw chu I kut vawitiengin hre naw raw se, I thil pek chu a ruk a ni theina dingin”(Mat.6:1-3).

Eini laia mi tamtak chu ei thilthaw ṭhat hai hi mi’n hre naw rawi an tih ti hi ei inlau amani ding, suklang hi ei nuom dawp dawp hlak. Thawlawm amani, malsawmna thar ei dawng hai hi a ruk te’n pe el inla chu Pathien lawm zawng a ni ti ei hriet si a. Eini ruok chu chuongzat khangzat ka peka, ka hming in hung suklang der naw dam ei ti a. Kohran le mimal khawm inen chieng inla, hi hi Pathien thu hring inchuktirna le khawm an hme nawh, ching tam naw chi a nih. Eini rawi ei thilthaw tam tak hi, mit rawngbawl ei nih. Sungril takna ei tlasam. Thi hnunga lallukhum khum nekin, dam lai nia lallukhum khum ka nuom lem I ti ruok chun, thaw zawm pei rawh. Hi lai thu hi unaupa Rev Dr H.M.Songate chun hieng ang hin a lo zieka,“Pathien ram thil hrim hrim chu ‘show’ (suklang) a ni ngai nawh. Thilpek kawnga dam, thawlawm pek kawnga dam, ṭawngṭai kawnga dam puotienga mi hriet dinga puonglang a ngai nawh. Kohran chanchin buah dam tlangzar a ngai hlawl nawh. Chuonga thawtuhai chun an lawmman lekha phekah an hmu an tah. Pathien rama ei thaw hai hi an lang po leh, mihai hmu thei chauh a ni chun, ngaituo um tak ringtu ei la nih. Pharisaihai chu an thilthaw po po mipui hmu theiin an suklang vawng hlak a, a ruka an thaw Pathien hmu ding a um ngai naw a nih. Chuleiin Pathien ram rawngbawlna hrim hrimah a ruka hmutu Pa hmu kha a huntawk a nih. Ei thilthaw ṭha po po mipuiin an hmu pha, Pathien hmu ding a um thei ngai ve naw a nih. Mihaiin an hmu naw le an hriet lova a ruka ei thaw hai po po kha a lo hmu ve vawng hlak a nih”.

Thilṭha chu thlier bik nei lova mitin chunga thaw ding a nih. Lao Tse chun, “Ka chunga thilṭha thawtuhai chungah thilṭha thawng ka ta. Ka chunga thilṭhanaw thawtuhai chunga khawm thaw tho ka tih’ a tih a. A va ṭha de e. Pathien thu khawmin “Nangni hmangaituhai chauh in hmangai hin ieng lawmman am hmung in ta? In unauhai chauh chibai in buk hin mi dang neka in thaw tamna (thaw ṭhat lemna) bik iem a um a? (Mt.5:46-47). Thanga chunga ka thilṭha thaw chu, Thanga anthawkin thungletna hmu naw lang khawm, malsawmna chu sir danga inthawkin a hung luonglut tho tho hlak. Chuong ang bawkin, thilṭhanaw ei thaw chun, ei thaw ra chu dam lai ngei khawmin ei sik hlak. Silai hmanga mi thattu chu, silai mu bawkin thattin um naw sien khawm, chu neka rinum lem natna rinum sawt tak tuorin an thi hlak. Ei tura hi nitin ei sik hlak.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate