Responsive Ad Slot

Kumkhat liemta sungin CCPur-ah HIV positive 157 hmudawk an nih

Wednesday, April 19, 2017

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, April 19, 2017 (HT): Churachndpur district-a chun April, 2016 a inthawk March, 2017 (2016-17) sung khan mi 6957 hai thisen laa enfel a ni hunah HIV Positive 157 hmusuok an nih tiin T. Benjamin, District Supervisor, DAPCU in zanita DAPCU Office-a tuolsung chanchinbu reporter hai an hmupui naa CCPur District- ah HIV/AIDS chungthuaannual report a pek huna a hril.


T. Benjamin in a hril peinaa chun, mi 147 ART an in registered a, mi 60 in ART damdawi an fak tan a, midang 10 hai chu Department in an hnung suizui thei a neinaw leiin pawi a ti thu a hril a. Naupai ANC mi 6126 hai thisen test a ni hunah HIV positive 70 hmu an ni a, hieng hai lai hin an naupai sung tha taka damdawi an fak leiin naupai 69 hai chun tha le dam takin nau an nei a, pakhat chun a naupai sung damdawi a fak thanaw leiin a naute a thi a. Injecting Drugs User (IDU) mi 1714 hai thisen enfel a ni huna HIV positive 5 hmu a ni a, mi 3 ART Centreah in registered in damdawi an fak nghal a. kum 2016-17 sunga Female Sex Worker (FSW) mi 1754 hai thisen enfel a ni hunah HIV Postive 3 hmu an ni a, ART centre-a in registered in damdawi an fak nghal bawk tiin a hril.

Churachandpur District- a HIV/AIDS ngirhmun a hrilnaah, Churachandpur district-ah inruithei inkap, nuhmei inzawr hai lai HIV positive tlawm tieng a pan pei nia an lang laiin mi vantlang hai lai HIV inkaisawngna pung tieng a pan leiin district ta dinga thil pawi le tium tak a ni thu a hril a. Thalai nunghak-tlangval, nuthlawi le pathlawi hai lai HIV le inzawma awareness nasa lema thaw a pawimaw thu, chu dingin kohran, khawtlang le pawl tum tum han nasa taka hma an lak a pawimaw tiin T. Benjamin chun a hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate