Responsive Ad Slot

HSA Hotuhaiin MLA tlingthar hai lawmpuina an nei

Wednesday, April 19, 2017

/ Published by Simon L Infimate
Imphal/CCpur, April 18, 2017 (ANN): Vawisun tarik 18 April, 2017 khan Hmar Students Association, State Coordinating Committee, Manipur Coordinator Lal Robul Pudaite le Malsawmthang Ralsun, Secretary le HSA GHQ thuoitu thenkhat hai inrawina hnuoia 11th Manipur State Legislative Assembly, 2017 a HSA functional areas sunga MLA tling thar hai chu Imphal hmuna an Quarter seng ah lawmpuina hun an hmang.


MLA tling thar an lawmpui hai chu Dr. Chaltonlien Amo, 55 Tipaimukh A/C, Vungzagin Valte, 56 Thanlon A/C, V. Hangkhanlian, 58 Churachandpur A/C le GS Haupu, 60 Singngat A/C hai an nih. Lawmpuinain Hmar puon insiltir an ni a, Memento inhlan an ni bawk.

HSA hotuhai chun MLA tling thar hai chu khawtlang ta dinga thlierbik le ti nei loa rawngbawl dingin an hril a, mipui ithlang tling an ni ang hrimin mipui ta dinga tha taka sin thaw dingin an fiel.

Manipur State Coordinating Committee sunga hin HSA CCPur JHQ, HSA Imphal JHQ le Jiri-Vangai JHQ an um a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate