Responsive Ad Slot

HPC(D) Assam Region in Tri-Partite talk an nei ding

Sunday, January 8, 2017

/ Published by VIRTHLI
Muolhoi/Shillong, January 8, 2017, Virthli (ONP): Assam rama Hmar political movement le inzawmin sawkar tieng pang khawm a hung inhawng ve peia, inremna lampui hai dap a inbiekna hai thataka fe peiin, hung tlung ding January 10, 2017 hin Tripartite Talks- HPC (D) Assam Region, Assam State Sawrkar le Central sawrkar hai chun nei nawk an tih. Hi inbiekna hi ADGP, Conference Hall, Guwahati hmunah chawhnung dar 3 ah nei ning a tih. HPC (D) Assam Region palaia thang ding hai chu Pu Lalchunghnung Faihriem, Pu Lalbeisei @Elvis Hmar, Pu Lalrolien @David L Hmar le Pu Chawnghmunlur Varte @Ch Varte hai ning an ta, Assam sawrkar tieng chu Additional Chief Secretary le Secretary, Pol. (Home) & Commissioner hai ning an ta, Central sawrkar aiawin S Garg, Secretary, N.E i/c MHA thang a tih.

HPC (D) Assam Region in Assam le Central sawrkar hmaa kum 2012 kuma silai an tung hnungin Tri-partite talk vawi iemanizat nei alo ni taa, Tri-partite talk nei nuhnung tak tum khan Development Council or Regional Council a lungawi dingin Sawrkar chun HPC (D) Assam Region chu alo hril tasa a nia, amiruokchu hi thil Development Council le Regional Council hin Assam rama Hmar nuoikhat chuong an uma, hi thil hin Hmar Political harsatna, Social, Education, Culture le Traditional hai a phuhruk hnenaw ding thu HPC (D) Assam Region chun sawrkar a hril a nih. HPC (D) Assam Region hin Assam a District pahni- NC Hills le Cachar District keikawpin Hmar hai ta dingin Satellite Council nei chu sawrkar thlungpuia a thil ngen tak chu a nih.

Assam rama Hmar hai ta dingin kawl a hung eng tan mek ni’n an langa, HPC (D) Assam Region chun Hmar nauhai Pathien kuomah tawngtainaa lo hrie seng dingin Virthli fethlengin ngenna an siem a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate