Responsive Ad Slot

Manipur State Level Sikpui Ruoi Report tlangpui: CYMA le MZP GHQ President hai Chief Guest le Guest of Honour in an thang

Wednesday, December 14, 2016

/ Published by VIRTHLI
Churachandpur, December 14, 2016, Virthli (ONP): The 2nd Manipur State Level Sikpui Ruoi 2016 chu Dec. 13, 2016 sun le zan hai khan Saikot, Churachandpur hmun ah hmang a nih. Hi huna hin Pu Lalbiakzuala, President, Central YMA- Chief Guest; Pu Lalsangzuala Ngente, President, MZP GHQ le Pu Verieyo Shatsang, Gen. Secy, All tribal Students' Union Manipur (ATSUM)- Guests of Honour; Pu Joseph Lalrothang, President, Hmar Inpui, GHQ- Functional President le Sikpui Pa in Pu HK Joute, 1st President, Hmar Inpui GHQ (Hmar Supreme House) niin hi huna hin thu tha le pawimaw tak tak hrilna hun an nei.

Hi State Level Sikpui Ruoi huna hin Cultural items-  "Sikpui Lam" inentirna Hmar Cultural Troupe le Cherawkan (Bamboo Dance) Group YMA, Manipur haiin hmu nuomum tak el an neia; Mizoram a inthawkin hlasakthiem inlar tak el Miss DJ Lalvenhimi le Manipur a inthawkin hlasakthiem inlar tak tak haiin mipui fekhawm hai hun karlakah hai hla'n an in awi bawk.


Sun huna hin zan huna sunzawm dingin Miss Sikpui Ruoi- Traditional Beauty Pageant, Hmar Women Assn. (HWA, Manipur) huoihawtnain huoihawt a ni a. Hmar Nunghak hmeltha le piengnal tak tak 13 lai an thanga, rimawi leh lam mawi tak el an suklang (show) bawk. Hi huna bawk hin Hmar Artistes' Assn. (HAA) 1000 Voices Choir in "Aw Kan Hmarram" Hmar National Anthem hla ti hiel chu sakin an hlasak sung Hmar Nunghak le Tlangval piengnal tak tak haiin hnam thuom a inthuom le lamin hnam puon mawina le hnam ro hlutna hai mipui hmaah an suklang bawk.

Hi huna Chief Guest, Pu Lalbiakzuala, President, Central YMA chun a thuhrilna hun a chun hnam nunphung (culture) vawnghim a pawimaw zie hai hrilin "Ram le hnam humhalh" ti chu CYMA Inkhawmpuilien nuhnungtakin  thupui a nei dingin a rel sunzawm nawk thu, ram le hnam humhal a pawimaw zie hai uor takin a hril a, Mizoram sungah tukhawm inlahranlo dinga ngenin le hi Sikpui Ruoi hi hmang zawm pei dinga a dit thu a hril a, Inpumkhatna hi inthuruolna thangloin a um thei naw thu hrilin, Greater Mizoram siemna dingin mipui fekhawmhai chu a thei ang anga hma la dingin a ngen a, Zonauhai inpumkhatna chu nang le keia innghat a nih tia hrilin, HPC-D le Mizoram sawrkar inbiekna felai mek chu a hung hlawtling ngeina dingin a thei ang tawpa CYMA in hma a lak sunzawm pei ding thu hrilin ditsakna insangtak CYMA hmingin an hlan a, CYMA in zonauhai thlavang a hau tlat ding thu, tu amaniin Mizo a ni leia a tuor ding a ni chun CYMA in a aia a tuor inhuom thu hai a hril a. Sikpui Ruoi 2016 hin Hmar hnam sunga inunauna le inremna intlun dinga a ditsakna inhlanin Sikpui Ruoi inser a um chu dam zing dingin a ditsakna insangtak an hlan bawk.

Guest of Honuor Pu Lalsangzuala Ngente, President, MZP GHQ chun Mizo seng ei nih, Mizo ti a hin hnam hrang hrang ei um a, chuong hnam hrang hrang hai tawng chu Mizo tawng vawng a ni thu hai a hril a, Mizo inpumkhatna suksie thei zawnga thilum hai chu sawrkar le karah khawm an sukfel le bawzui pei thu hai a hril a, tukhawm inlahran thei ei um naw thu le MZP GHQ chun CYMA chu an nu-le-pa an ni angin  tuta HPC-D le Mizoram sawrkar inbiekna felai mek a khawm an thei ang anga inremna tluontling a hung um le a bhlawtling ngeina dinga hmalak sunzawm pei an inpei zing thuhai a hril.

Functional President Pu Joseph Lalrothang, President, HI GHQ in a thuhrilna huna chun Pathien-in group pathum in mihriemhai hi a mi siema- midum, mingo, mi eng. Mi eng (hnar tawi) hai lai a mi siema Sinlung suok, Zonauhai ei ti hai hi a nih. Pathien-in inhnai tete a a mi siem  hai ei ni a, Sam ziektu chun, Unau inngei diel diel a um chu ava  tha de... tiin a ziek a, inngei diel diel a ei um chun malsawmnaa vurin um ei tih. Ei chengna ram khawm paradise ang el hung ni thei a tih. Mizoram ah Sinlung ADC ngenna a um a, hi hung umna san tak hi ngun taka ngaituo chun neglected area an ni lei, educationally, economically, socially backward, a chang lem chun "Hmar thimpui" ti hlaw hiel leia hungum a ni hi ring a um. In lakhran an nuom/ei nuom hrim hrim an nawh. Ngaitha le hrietfuklo le hamthatna chang phaklo leia ADC demand hi hung pieng a nih. Inlakhran tumna an nawh. Hrietthiem ding a nih. Pathien-in unaua a mi siem ei ni leiin ieng angin inlahrang tum inla khawm a thei nawh tiin a hril a. A hril peinaa chun CYMA in unau ei nih, tukhawm inlahrang thei ei ni nawh tia HPC-D Chairman group le Mizoram sawrkar inbiekremna dinga unau lungril puta hma an lakna chung ah lawmum a ti thu hrilin lawmthu a hril. Hi inbiekna hi unau deua inbiek zawm peiin ra  hung insuo ngei sien a nuom thu a hril a. Mizoram chau niloin  hmuntina Hmar unauhai chun beisei takin tlumte thlirin kan thlir zing a nih ti hi unau CYMA le MZP le zoram mipui hai hin mi theinghil pek naw hai sien ka nuom tiin a hril bawk.

Sikpui Pa in thuhrilna a neina a chun CYMA, MZP GHQ Team, ATSUM haiin hi Sikpui Ruoi an uopna chung ah lawmthu a hril a. Historian pakhat-in Senvon Zopui (Manipur) ah Sikpui Ruoi an inser hlak thu a hril a, tienlaia pi-le-pu ha'n an thaw angin thaw remchang ta naw sienla khawm a form dangin ei thaw a, thangkai takin hmang tum ei tiu, vawisunni a ei hmang dan khawm hi a tha, hlim deuin ei hmanga, CYMA hmalaknaa HPC-D le Mizoram sawrkar inbiek theia a um hi a tha, Mizoram sawrkarin a ngaitha manih ti theia a um laiin CYMA le MZP GHQ in link-up an siem tah hi lawmum tiin a hril bakah hma la zawm pei dingin Sikpui Pa a ninain ngenna a siem.

Hi Sikpui Ruoi sun hun hi Upa Lalthalien HPC-D le Mizoram sawrkar inbieknaa HPC-D palai hai inrawitu (leader) chun tawngtaina'n hun a khar a nih. Hi huna thang CYMA, MZP GHQ le Group YMA, Manipur le hi huna chanvo peka um hai chu ditsakna thilpek hnam ro thil Organising Committee chun an inhlan bawk.

Hi Sikpui Ruoi hi Manipur a Cable TV Service hmasatak Hornbill Cable Network (HCN) in Live telecast an thaw a, CCPur khawpui le a sevel haia TV Cable Service  le Sub-Operator tum tum hai chun Live in an in hmun a hai an lo en thei a nih. Chun, a hmun ah Online Editing Wilson Infimate  Photo & Videography le Kangla Films Manipur, Premjit Online Editing & Photography haiin Giant Screen pahni stage sir ve ve ah inthutin mipui hmu thei dingin hi hun hmangna hi an suklang zing bawk. Lights & Sound (PA System) tieng khawm SSS, Imphal haiin insitumlo takin hi huna hin an service a nih.   Printed, Electronic & Online Social Media tum tum haiin hi hun hi an uop bawk a, a ropui rem rem hle.

Zan huna hin CYMA le MZP GHQ President hai Chief Guest le Guest of Honour in an thanga; Miss Sikpui Ruoi Traditional Beauty Pageant thlangna nei a ni a, Nk. Julia Lalromawi d/o Pu Rochunghnung of Thailane, Rengkai, CCPur chu thlang a nih.


Hi The 2nd Manipur State Level Sikpui Ruoi 2016 le inzawma a hlawtlingna dinga hma latuhai popo kuomah Organising Committee aiawin LRS Puruolte, HoD, Media, Info & Pub, Advertising, etc chun lawmthu a hril.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate