Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 10 November, 2016

Friday, November 11, 2016

/ Published by VIRTHLI
SBI an hawng ding
CCPur: SBI/CCPur Chief Manager chun November 10, 2016, 9:30AM-3:30PM inkar sungin SBI/CCPur branch hawng a ni ding thu, windows 4 le 5 hawng ning a ta, windows 4 a inthawk a tam takah Rs. 10,000/- chen lak thei ning a ta, money thleng chu thaw thei la ninaw ni a,  Rs. 50,000 le a chungtieng lasuok ding han PAN Card chawi a ngai ding thu, mi an tam ding leiin Token phone a inthawk Apps a download thei ning a ta, 9:30AM a inthawk token hmang \an ning a tih. Rs. 500 le Rs. 1000 thuah buoina ding a um nawh tiin a hril bawk a, ATM ruok chu hawng a ninaw ding thu a hril

Rs. 500 le 1000 note that in nundan a sukbuoi
CCPur: India Prime Minister Narendra Modi in Black money, Corruption le Pawisa lem nasa taka indar mek sukbo le dangna dinga hrillawk um lova zani hmasa zana Rs. 500/- le Rs. 1,000/- note  hmang thei ta lo dinga that a ni thu a puong leiin Churachandpur District-a khawm sumdawngna kawnga nundan a sukbuoi hle.
     
Dawr \henkhatin Rs. 500/- le Rs. 1,000/- note hai hi la tho hai sienkhawm \henkhatin an lak nuom  naw a, thil inchaw tum hai chau ni loin dawrkai hai ngei khawmin pawisa let ding an indainaw leiin harsatna an tuok pha.
     
Rs. 500/- le Rs. 1,000 note hai hi a thi tawp a ni nawh ti hi mipui le dawrkai han ei hriet a pawimaw. Thleng thei hun a la sawt leiin a pawisa note thar a hung suok hma po lo la hmang le Bank-a inthawk thleng thei zing a nih ti ei hriet a \ul. Dawr kai han mi thil inchawk ding  pawisa note chin Rs. 100/- le a hnuoitieng an neinaw leia an thil inchawk ding ei pek nuomnaw el chun  a bikin damnaw le natna inrik tak tuor damdawi mamaw hai ta dingin harsatna namenlo an tlun thei ding a ni leiin a tu tu khawmin ei inlaktuo a ngai ding a nih.

Sielmat hospital -ah doctor thiem
CCPur:  Sielmat Christian Hospital & Research Centre-a chun November 12, 2016 in Dr Sholay, MS (Urologist) le Dr K. Romen Singh (Eye Specialist) hai zing dar 10AM a inthawk pan thei ning an ta, November 18-21, 2016 inkar sungin Dr Chongrolien Chonzik, M.S. pan thei ni bawk a tih.

Nov. 12 chena pelut dingin
CCPur: Zawlbuk Coaching Class for Competitive exam huoihawt tumna le inzawma Registration form la hai chun form peklut theina hun tawpni Nov. 12, 2016 chena pelut dingin Coordinator in an hriet tir a, Nov. 12, 2016, 7AM a  hawngna hunsera \hang seng dingin an hriettir bawk.

Dawr \henkhat an inkhar
CCPur: Rs. 500/- le  Rs. 1,000/- note hai that a ni le inzawmin Bank hai khawmin pawisa note lien hai thlengna ding Rs. 100/- note a tlung belsa naw leiin an buoi ve tho bakah Dawrkai \henkhat chu an inkhar tawl niin ei thu dawngna chun a hril.
            
Hieng laizing hin mipui hmakhuo ngainain tuta Inrinni le Pathienni hung tlung ding hai khawm  hawng a ni ding thu Economic Affairs  Secretary Shaktikanta Das chun zanikhan a hril.

ADC  Member hai an pawlpui
CCPur:  Dr. M.K. Shrivastava, Asst. Professor, National Institute of Rural Dev. & Panchayati Raj, North Eastern Region Centre zanikhan Churachandpur-ah a hung inzin a, Mr Langkhanpau, Chairman, ADCC office chamber-ah  ADC/CCPur-a members hai le thawktu hai inpawlpuina a nei.
            
Dr M.K. hin  ADC’s  power & function, process & extent of integration of ADC planning, fund flow & financing, central le state govt a inthawk sponsored scheme tum tum hai sinthaw dan bakah ADC power devolution  case study thaw dinga hung a nih.

LTHOA in Thingpui no 1 Rs. 10  le spl. Rs. 15/- dingin
CCPur: Lamka Tea Hotel Owner’s Association (LTHOA), CCPur, Manipur chun October  25, 2016 nia meeting huna resolution No. 3 dungzuiin November 15, 2016 a inthawk Thingpui Hotel han  Thingpui no khatah Rs. 10/- la ta dingin Lamka sunga thingpui hotel hai an inhriettir niin ei thu dawngna chun a hril. Inhriettirna an siem dungzui hin Thingpui No khat (Ordinary) Rs. 10/- le Special Rs. 15/-  a ni ta ding, Puri le fakthei/a sehme hai Rs. 10/- pei ni ta ding le  Sabji Rs. 5/- per plate a ni ta ding ti a nih.
            
Thingpui man sukpunga um hi District  thuneitu hai hriet le remtipui  a ni am ti ruok chu hrietna ei  nei nawh.

Pu Ngursanglur inrawi BJP an zawm
CCPur:  November 7, 2016, (Thaw\anni) khan Tipaimukh Sub-Division Headquarters, Parbung ah Congress Party mi le sa In 35 le Trinamool Congress party mi  In 25 (an rengin In 60) haia voters mi 230 hai chun Pu Ngursanglur in a keihruoi BJP Parbung local Committee, an hung zawm tiin  Vanlallien, President, BJP chun report a hung pek. BJP zawm thar hai lawmlutnain Vawk fun 6 thatin ruoi an \he niin a hril bawk.

Kim Gangte in BJP le Congress  a sawisel;
Trinamool Congress in hma an lak thar ding thu a hril
CCPur: MP hlui le Trinamool Congress Manipur President Ms Kim Gangte chu zani chawhnungtieng khan CCPur-ah a hung a tuolsung chanchinbu reporter \henkhat inpawlpuina a nei.
     
Hi huna Kim Gangte in thu a hrilnaa chun  Politics hi mani mimal hlawkna le thuneina ding ni lovin mipui hmangaina neia sin thawna ding a ni thu, ei hmaa election hung um ding hi Trinamool Congress in mipui ta dinga hmalak tharnaa an hmang dign thu hrilin mipui hai thlawp dingin a ngen.  Centre-a BJP in sawrkarna an hung siem khan mi tam takin  an baw a, ‘Lotus’ (BJP symbol)  hi tui chuga inlang mei mei, zung det tak  a nei lo a nih. BJP hin India ‘Hindustan for Hindu’ a fepui a, ram pumpui Hindu sakhuo inchangtir tumin hma an lak a, BJP in Manipur-ah Hindu sakhuo suklien tumin Congress sawrkar leh an thaw a, Central sponsored in  Rs. 94 crore senga Govindas Temple bawl mek a ni a, Rs. 55 crore sanction a ni tah. India constitution danah sakhuo building bawlna dinga hieng zat zat sum hmang hi phal lo a ni leiin, Hindu temple bawlna ding hieng zat a pek thei chun ieng leia Christian Biekin bawlna ding a um theinaw mana? tiin indawnna ka lo siem ta hlak tiin a hril bawk.
     
O.Ibobi Singh inrawinaa Congress in Manipur-ah kum 15 sawrkar an siem ta a, project tum tum zo fel a um naw a, food security thua khawm a hmu ding han an hmu naw a, fakruknaa sip a nih. Phairam biel chau a ngaisak a, tlangram biela development nasa takin a dodal a nih tiin an tum. Congress MLA iemanizat BJP ah an lut a, ‘Old wine in New Bottle’ ti angin ieng party khawm zawm hai sien, ringtlak ding an um nawh. Trinamool Congress hi national party 3 na a ni dungzuiin  election hung um dinga hin candidate tam tak an nei tum thu hrilin mipui le ram ta dinga sin thaw nuom hai kuomah ticket pek ning an tih tiin Kim Gangte chun a hril.

Pamsialching ruong vawisun vui ding
CCPur: Zani hmasaa a thi nasan chieng tak hriet a ni theina dinga Postmortem thaw dinga chodawka um (L) Ms Pamsialching, w/o Paukhawmlal of Thingkangphai, CCPur District, Manipur ruong vuina ding chungthuah zanikhan Mr Lunminthang Haokip, District Magistrate, CCPur in  vui thei dingin Order an suo. Hi dungzui hin  (L) Pamsialching piengna pa B. Khamsongin in Nov. 9, 2016 (zanita) Paite Customary Law dungzuia a naunu ruong inhlawm ding le mopa tiengin mo kuoma “Tukli & Thaman” an pek chu an lo letkir ta leiin Chapter -5 Marriage Section No. 49 of Paite Customary Law (2nd Amendment, 2013) dungzuiin mithinu pa hin a naunu ruong lain vui thei a tih ti a nih.
     
Hi le inzawm hin District Hospital Morgue-a sie  (L) Pamsialching ruong chu a pa  B. Khamsongin   Morgue-a inthawk a chengnainah lalutin vawisun Nov. 10, 2016 hin New Lamka YPA thlanmuolah vui ning a tih.
     
(L) Pamsialching ruong chungthua hin a pasal tieng le nuhmei tieng hai chu zanikhan OC/CCPur Police station chun a office-ah an biekpui a, inbiekremna an nei el theinaw bakah a pasal tieng chun DM thurel ang ang an pawm ding thu an hril laiin a hnungin a ruong hi claim nawk tumin Police-ah ngenna an siem nawk a. Hi lai zing hin a nuhmei tieng hai chun a ruong pedawk dinga ngenin nuhmei tieng chun DC Office-ah zanikhan an nghak tawp a nih.

ZRO in press statement an siem; Awareness an sunzawm ding thu an hril
CCPur: Ministry of Information & Public Relations, Zomi Re-Unification Organisation, Ciimnuai chun zanikhan Press statement siemin, Nov. 8, 2016 nia Simte Inn, New Lamka hmuna UPF inrawinaa Political Awareness program hlawtling taka hmang a ni huna uoptu  Pu Biswarjit Daimary, MP le BTC a inthawk hotu tum tum hai, anni hung inrawitu Romeo Hmar le Dr Lam Khan Piang, Inpuis \huoituhai, Tribe leaders le organisation tum tuma inthawka fekhawm hai chunga lawmthu an hril.
     
Ei \hangruolna le \awng\aina hai Pathienin a dawn a, UPF le KNO \huoitu hai hmalakna khawm a tluong pei a.  Hmatieng ei thil tlum le political status detindo tak ei nei theina dingin mitin \hangruol ding le sawrkar tienga inthawk mi \hangpuitu le hmangaitu an hung tam pei theina dingin  nasa lemin Pathien ngen ei tiu. UPF le KNO han sawrkar in inbiekna an hung nei nawk vat beisei a ni a, hotu hai kan var tak  bik naw a, rala inthlir le inhmusit el lovin sin sukphur tuo dingin ZRO chun a ngen bawk.
            
Tlangmi han Political movement ei nei hi an \anna sawt ta sienkhawm vawisun chen hin ei la hlawtling naw a, sienkhawm tu anga hun remchang hi a hung um nawk el  tanaw ding leiin hma ei lak thiem naw chun \hang iengchen am a la aw nawk ding hriet a ni nawh. Aug. 31, 2015 incident leia ei nuorna le lungawinawna ei suklang kha a \hanaw a ni nawh, sienkhawm political solution tak tak a um theina dingin ei renga ei thawtlang a \ul. Ei \hangruol chun sawrkar khawmin a min za ding a nih. UPF \huoitu han hmun hran hrana inzinin awareness an nei a, hmatieng peia khawm a \ul angin Awareness an la buotsai pei ding a nih tiin an press statement chun a zieklang.

America President 45-na Dingin Donald John Trump Thlangtling
Washington, Nov. 9: Khawvelin a thlir \huop lai, mi tamtak ring naw ang tak le Exit Poll-in a hril naw ang takin America President 45-na dingin Republican candidate Donald John Trump chun a khingpui Democrats candidate Hillary Clinton chu hnebanin President thar dinga thlangtling a nih.
     
President tling theina dinga vote hmu \ul 270 lakah Donald John Trump-in vote 289 a hmu a, Hillary Clinton-in 216 chau a hmu phak. House of Representative ah Republican-in vote 235 hmuin Democrats-in vote 191 a hmu a. Senate ah Republican in 51 hmuin Democrat-in 45 hmuin, Others vote 2 a tla bawk.
     
House of Representative control-na ding hin vote 218 hmu a ngai a, Republican Party hin an hmu khum khel dai tina a nih.
     
Election result puong a ni hin Hillary Clinton chun hneban a nina a pawm thu a puong a, Donald Trump khawmin America mipuiin an President dinga an thlangna chu lawm takin a pawm thu a puong le inruolin, “America mipui hai vul nawk ei tih. Theinghila um ta pasal le nuhmei tam takhai chu hrietfuk nawk ning an ta. Theinghil ngai nawng ka cheu. USA! USA!” tiin a hril a. Ama \antu mipui khek ri chun Hillary Clinton camp tieng a vuok hnuoi vawnga, bawk namin an kun rawng rawng el a nih.
     
Donald Trump thlangtling a ni le inruol hin khawvel \huoitu hran hran han lawmpuina thucha an thawn tawl a. Russia President Mr Vladimir Putin chu lawmpuina thucha thawn hmasataktu a nih. Mr Putin chun, Donald Trump a lawmpui le inruolin tuta US le Russia inlaichinna khawm tuta hma nekin a hung \ha pei a beisei thu a hril bawk.
     
Hillary a tling ring a ni zing laia thil hung sukdanglamtu chu, ni danga Democrat hratna state Florida, Pennsylvania, Ohio and North Carolina haia vote thlak dan a hung inher danglam thut lei a nih.
     
Donald Trump chun, “Kei mi support nawhai khawm ka hriet zing cheu a. America mipui in nina ang takin America sukhrat nawkna dingin in pawimaw ve a nih. Ei rengin \hangruoliin Amercia sukvul nawk ei tiu” tiin mipuihai a fiel nghal a, mipui lungril a hne deu deu nghal a nih tiin CNN thupuongtu chun a hril.
     
Donald Trump tling lei hin Canada le Mexico le Middle East rambunghai chun migration thuah US a fet nawk zuol an ring leiin an bei a lo dawng hle a. Tam takin America suoksan an nuom bawk leiin Canada tienga inpem tumin an pan sup sup a. Canada inpemna dinga inzieklutna website lem chun a dawl ta  naw a, a se hlawl a nih.
     
Mr Donald ruok chu, “America a hmasataka sieng ei ta, chun, khawvel. Mi po po le inremna zawng ei ta, inhmelmakna ni lovin ‘partnership’ ei siem tum lem ding a nih,” tiin a hril.
     
Donald Trump hi politics ah vawi khat khawm tawnghriet la nei lo a ni a. Company lientak neiin sumdawngtu a nih. 1971 khan a pa indin Fred Company chu a hluo sawng a,Trump Company tiin a siem lien pei a. Tuhin chu Forbes inkhi danin a company hausakna chu $ 3.7 billion a nih. Business a thiem angin politics a thiem dim ti chu hunin la hung hril a tih.
     
America mipui chau ni lo khawvelin an ring naw ang taka Donald Trump thlangtling a hung nia inthawk hin America chun an ram rorelna khawlpui tak cheltu ding chun nuhmei an la ring zo naw zie a tarlang a. Chu bakah America mipuihai chu mani indit thaw/indu tak mi an nizie a tarlang a nih, tiin political boruok inlumlet dan thlirtuhai chun an hril bawk.
     
Mr Donald Trump (70) hin America President thlangtling thar hai angin January 20 khin thu intiemkamna nei a ta. Bible chunga kut siea thutiem kamna a nei zo pha America President office, White House sunga Oval Office a lut thei chau  ding a nih.
     
Mr Donald John Trump hi America President thlangtling upatak, kum 70 mi a ni a. A tling le inruol hin Republican Party chun House of Senate le House of Representative an thuhne ve  ve (control thei) nghal bawk a nih. America politics chu thawk le khatin a let khup vawng a nih.

Pherzawl Dist. Demand Committee  an indin
Imphal:Zani 11:30AM khan  Hmar hnam sunga  Organisation tum tum - Hmar Inpui, HYA, HNU, Hmar Inpui (Hmarram Region), Village Authority Association (Tipaimukh), HSA GHQ le HSA JHQ \huoituhai le MDC hai chu Tipaimukh MLA le HAC Chairman Dr Amo  inrawinain HAC Office, Assembly Secretariat,Chingmeirong, Imphal hmunah an hmupui a, Pherzawl ADC chungthu chipchier taka an hriltlang bakah  ram le hnam ta dinga thu pawimaw tum tum, Sadar Hills le Jiribam  hai district puitlinga hlangkai a ni huna Pherzawl ADC khawm District puitlinga hlangkai a ni ve thei dan ding hai an hriltlang niin ei thu dawngna chun a hril.
            
Hi huna fekhawm hnam \huoituhai chun  Pherzawl  ADC district puitlinga hlangkai a ni theina dingin Pherzawl District Demand Committee (PDDC) an indin. PDDC a Chairman dingin H.K. Joute,  Secretary in L. Thanzam Pulamte, Committee members in Jousanghlei Joute, Timothy Zote, Alan Famhoite, Jeffrey Saihmang, L. Tlansang, Tongkholien, Ramchuoilo, Glory Wilsong le Hmar MDC hai  ruot an nih. (Input: Muona Infimate)

Kangmei suokah mi  2 a kang hliem
Imphal: Zanikhang Singjamei Mayengbam Leikai-ah kangmei a suok a, In pakhat a kang a, nuhmei pakhat \hangsain mi 2 a kang hliem a, Hospital panpui an nih. Kangmei hi electric fe suol leia suok ni dinga ring a nih. Kangmei hin hi insunga thil um hai cheng nuoitel manhu a kangsiet.

National Press Day Nov. 16-ah
Imphal: Directorate  of Information & Public Relations (DIPR), Govt. of Manipur huoihawtnain  Nov. 16, 2016 khin 1st Bn. MR Banquet Hall-ah zing dar 10 a inthawk National Press Day , 2016 hmang ning a ta, State Journalist Awards, 2016 khawm sem nghal ning a tih.

Sericulture  Inspector lakna a tharin
Imphal: Sericulture Department, Govt.of Manipur hnuoia Sericulture Inspector sin lakna dinga Oct. 30, 2016 a written exam um le Nov. 4, 2016 a result puonglanga um chu Clerical mistake a um leiin hnawl le written exam a thara nei nawk ning a tih. Written test exam hun ding chu ni 2/3 hnungah puonglang ning a tih. Hi Exam a hin  a hmaa  exam-a \hanghai exam \hatnaah hin \hang thei an tih tiin zanita L. Lakher, IAS, Principal Secretary (Sericulture), Govt. of Manipur in New Secretariat, Imphal-a a office pindana Press Conference a buotsaiah a hril. Hi sin laknaa hin exam a \hang lo intlingtir nia sawiselna a um leia  Sericulture  Minister, Govindas Konthoujam hmalakna leia written exam hi a thara nei nawk dinga ti a nih.

MSPDCL in Rs. 500 le 1000 notes a lak naw ding
Imphal: Manipur State Power Distribution Company Limited (MSPDCL) Managing Director R. Sudhan chun, India sawrkarin tuta Rs. 500/- le Rs. 1000/- notes ei hmang lai mek a that le inzawmin  Electric fee le pre-paid vending  hmun haiah electric fee in Rs. 500 le Rs. 1000/- tuta hmang lai mek hai chu a lak naw ding thu a hril.

Union  Agri minister a hung inzin ding
Imphal: Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India chu November 10, 2016 hin Manipur-ah hung inzin a tih, zing dar 7:50 in Delhi suoksan a ta, 11:30AM in Imphal Airport hungtlung a ta, hi taka inthawk Central Agriculture University (CAU), Imphal pan nghal a ta,  12:30  in CAU Regional Agri Fair, 2016 hawng a tih. Imphal a cham sungin Haraoru University sir a ta,Officers le Seva Bharti & BKS hai meeting neipui a ta, Rajarishi Bhagyachandra Skill Development Centre, Haraorou, Imphal East hmuna mi hawng bawk a tih. Hi zo hin BJP Office-ah Manipur BJP leaders hai inhmupui a ta, hi zo in Imphal suoksanin Jaipur, Rajasthan pan a ta, Jaipur State Guest House-ah zankhat riekin  Nov. 11, 2016 in Global Rajasthan Agritech Meet hawng a ta, hi zo hin Delhi pan nawk a tih.

VAWISUN THUPUI
Chuongchun  i changzie le i hrietzie kha hre zing rawh; chun chu chu pawm la sim rawh. In veng naw chun rukru angin hung ka ta, ieng hun am ka hung phawk ding che hre  si naw ti nih.
- Thupuongsuo  3:3

Editorial
Ram le ei hnam ta ding khawmin

Nu le pa han ei nauhai lekha ei inchuktirna san tak chu lekha hung thiem hai sienla, sawrkar sin, sawrkarah officer lien tak tak hung nihai sienla ti hi a nih. Hi lei hin lekha inchuk ei nauhai hi sawrkar sin, sawrkar le Company lien haia officer lien, sin insang, hlaw tam tak le side income um \hat theina ding haia hung lut dingin ei inchuktir a, tulai \awng takah ei ‘brain wash’ hne hle. Hi inchuktirna hi ei nauhai chun vawisunni chen hin an la fepui pei a, a sukpuitling thei hai chu mi hlawtlingah ei ngai. Mani sungkuo ta ding chun hlawtlingna a ni ngei el. Amiruokchu, khawvel hmasawn dan le changkang ang peiin ei lungril ngaituona suklienin ei hmathlir sukhla pei inla, ei ram le ei hnam ta ding khawmin lekha inchuksa thei  ta seng inla chu duthusam ning a tih. Hiengang lungril put zawng hin student-hai hi  lekha inchuk seng ta dingin ei in fiel a nih.
     
Tulai hin \hangthar lekhathiem an hung tam pei a, an ngaituona khawm a hung zauin an hmathlir a hung hla pei a, mani mimal le sungkuo chau ni lovin, ram le hnam ta ding khawm ngaituo saa lekha inchuk, hmathlir hla tak nei puma inchuk ding thlangna chang hrie inchuklai an hung um ve \an ta hi lawm a um a, ei hmasawnna sirbi pawimaw takel pakhat a nih. Hiengang ngaituona nei le hmathlir hla neihai hi ei ram le hnamin a sawr \angkai mek a, a la hung sawr \angkai pei ding a nih. Student-hai  chau ni lovin nu le pa hai khawmin hiengang ngaituona le hmathlir hi nei ve seng ta inla nuom a um.
     
Thil pawimaw tak pakhat chu, fakzawngna dinga ei ti le inruol hin ei ram le ei hnam ngirhmun thlir puma thiemna nei dinga lekha ei inchuk hi a hun ta hle. Ei ram sungril hausakna khelsuokna ding kawngah  khawm hin, hnam dang thiemna sawr  nek chun  a ram leilung nauhai ngei thiemna hmang le sawr chu a let tam takin ei \angkaipui le ei \hatpui lem ngei beisei a um. Thil lientham deu, thil harsa deu le inril deu ei thaw ding zata state dang annawleh hnam dang incha le ruoizie ngai hi inchuklaihai hin invawi sa ve hai sienla nuom a um ngei el.
     
|hangthar, \halai le tleirawlhai hin ei ram le ei hnam chu ei siem lien ding, ei sukhmasawn ding, ram inhawi, ram nelum, ram hausa, ram changkang, ram zalen le ram ralmuongumah ei siem ding a nih. Ei In ding chu ei ni ngeiin ei bawl ding a nih. Ei In bawl ding hnam dang ei laklut ding a ni nawh. Ei unau Meitei han mani  mi le sa hai ruoi nekin state dang mi, hnam dang building bawl ding le sin hnuoihnung deuva ngaihai thawtu dingin an laklut a, sin an inthawtir a, in le lo chen an hung nei a, hausa tak tak le che thei tak tak an hung pung pei a, tuzet hin chu an bei sukdawngtu an hung ni ta leiin Inner Line Permit an khekpui an khekpui el ta a nih. Churachandpur District mipui, a bikin Churachandpur  town le a se vela  chenghai khawm hi ei unau meitei-hai thil tuok hi ei hmabak ding  niin an lang. Hi lei hin mani ta ding chau ni lovin ei ram le hnam  ta ding khawmin hring ei tiu.
     
Hlawtlingna hlawsam khawm thil um thei a nih ti dam hi ei ngaituo ve hlak am? Iengtin am hlawtlingna chu hlawsam ti  thei ei ta? ei ti el thei. Amiruokchu,  khawvela hin  hlawtlingna hlawsam hi  a lo um thei ngai khawp el. Sawrkara officer lien \henkhat, a bikin IAS, IPS, IRS etc chu an umna state-ah posting an nuom naw leiin an pension chenin vai ramah an thawk a. An sunghai tak ngiel khawmin an sawr phak ngai nawh. Tulai \awng takin hnam le ram ta ding khawmin contribution an nei mei ngai nawh.A san chu sawr \angkai theina ding hmuna posting an nuom tlat naw leiin. Hiengang  mihai hlawtlingna hi sung le kuo, hnam le ram ta ding chun hlawtlingna hlawsam a ni el naw mani?

            
Mi tlawmte hmasawnna le changkangna hin hmasawnna le hlawtlingna a kawk zo nawh. Chuongang bawkin mimal le sungkuo tlawmte changkangna le hmasawnna hin ram le hnam hmasawnna a tling phak nawh. Ram le hnam pum huopzo khawp hiela hmasawnna le hlawtlingna a hung um pha leh chau hmasawnna tluontling a um thei hlak. Hieng a ni lei hin lekha inchukhai khawm mani mimal le sungkuo ta ding chau ni lovin, ram le hnam huopzo dinga lekha ei inchuk nuom a um. Iengang sin thaw le nina nei khawm ni inla, hnam le ram ta ding khawm ngaituo saa hma ei lak sa nuom a um. Mimal le sungkuo hmasawnna ringawt hi chu hmasawnna tluontling ni lo, hmasawnna zikbul a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate