Responsive Ad Slot

Chavang Kùt ah Guest of Honour in a thang

Wednesday, November 2, 2016

/ Published by VIRTHLI
Tamenglong, November 02, 2016, Virthli (ONP): Zani tarik 1, November 2016 khan Phaituol ah hmang a ni a, hi huna hin Guest of Honour in Upa Lallawmsang Hmar a thang. Upa Lallawmsang chun thuhrilna neiin, kum 2017 a tribal hai MLA ding ani thu a hril.


Kuki Inpi le Kùt organising chairman fielna angin hun an peka, minute 14 vel hun a hmang a nih. Upa Lallawmsang chun, "Pathien zar le nangni hai zara MLA ka lo tling chun kum nawk Chavang Kùt keiin sponsor ka ta, ka constituency sung ngeia ropui takin hnam làm hai midang hai kuoma tribal ei tlawmnaw zie thu le ei hnam làm hai hi Delhi chena an mi ngaina pui a nih" tiin a hrila, mipui hai an lawm hle. Kum 2010 khawm khan Youth Festival, Manipur sawrkar huoihawtna hnuoi a nei ani tum khawm khan, Jiribam Hmar làm a inentir pui ta bawk a, sawrkarin ei hnam, ram damna ding le vawngthat na dingin fund tamtak a nei a, ei hnam làm hai ei theinghil chun ei nina identity ei inhmang tina a ni a, chuleiin hnam lam vawngtha dingin thalaihai a fiel bawk. Chun Kùt 2016 hin inremna le inpumkhatna intlun mawl dingin an cha bawk. 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate