Responsive Ad Slot

SSDC in CM kuoma memorandum peka um reminder an pek tum DC, CCPur fax infuk naw leiin thawn thei lo

Friday, September 23, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPur, Sept. 23, 2016; Virthli (ONP): Vawisun khan Saikot Subdivision Demand Committee (SSDC) chun Saikot SDO le SDO Saikot ah sie dinga an nawrna le inzawmin sawrkar tienga thuneitu CM, Manipur; Minister, Revenue le Minister, RD & RP, Manipur hai chu DC, CCPur fethlengin Sept. 17, 2016 ni a CM, Manipur kuoma memorandum an i pek reminder pe dingin SSDC baka a biel huop ding sunga um Village Chief le Village Authority hai chun DC, CCPur chu a Office ah fein hi reminder hi an pek a. Ama, DC chun lo lawmlutin thingpui a lo dawnpui. Hienglaizing hin an thil pek chu fax a thawn nghal tumin thang la ngiel sienla khawm khawl infuk nawna leiin an thil pek chu thawn theiloin a la um hri.

DC hin hi an lekha pek hi lo sinsie pekin Addl. DC, CCPur kuoma a pek phei tum a. Sienkhawm Addl. DC, CCPur chu hi huna hin a Office a kai naw lai a lo ni leiin kan lekha (memorandum/reminder) pek chu office a hin a la um hri a. An rang thei anga DC, CCPur in hi lekha chungchanga hma la dingin kan ngen a nih, tiin SSDC chun Virthli a hril.


Hi an lekha pek a copy hai hi Official takin Virthli an hung pek a. A tlungna ding tak a la tlung naw leiin mipui hmu a la suklang a rem naw leiin suklang a ni nawh. An lekha hi CM, Manipur; Minister (RD & PR, Econ. Statistic) le Minister (Revenue) hai ta ding a nih.

Hun iemani chen kawng hran hran a hmalak a ni hnungin Hmar Students' Association (HSA) Platinum Jubilee lawmna hunpui tak Dec. 13, 2014 a Ngurte khuo, Churachandpur a nei a ni tumin Khuollien, Manipur CM Pu O. Ibobi Singh in a thuhrilna hun ah sawtnawte ah Saikot TD Block chu SDO level a hlangkai a ni ding thu a lo puong ta kha a nih.

Saikot Sub-Division in a huom ding khuo 30 hai chu- 1. Bena Zou Khoken, 2. Bohlui, 3. Dumsaumual, 4. G. Tongjang, 5. Hmuntha, 6. Khopuibung (5 Hamlets/Khawper)- (a) S. Moljol, (b) K. Bungjang, (c) G. Jangnom, (d) H. Khonomphai, (e) Tuileluan; 7. Khuangnung, 8. M. Shimuol, 9. Misao Lhahvom (2 Hmalets/Khawper)- (a) Vengnuomphai, (b) Tuikhamphai; 10. Muolbem, 11. Mualkot, 12. Mualpi, 13. Mualsan, 14. Muolvaiphei, 15. Ngurte, 16. Saidan (1 Hamlet/Khawper)- (a) NS Khojamphai; 17. Saikot, 18. Saikul (2 Hamlets/Khawper)- (a) TM Monaphai, (b) LS Kongjang; 19. Saipum, 20. Sehken (1 Hamlet/Khawper)- (a) M. Saljang; 21. Sumtukphai, 22. Thenmuol, 23. Thingchom, 24. Tolyang Kuki (T. Lhangnom), 25. Tuaitengphai, 26. Tuibul, 27. Tuikham, 28. Tuikham Daijang, 29. Tuithapi, 30. Valpakot (1 hamlet/Khawper)- (a) M. Saheiphai hai an nih.

SSDC hi 13th Nov. 2011 12:30 pm a kha SYC Hall, Saikot ah mi rawnkai le inhnikna nei hai Pu Timothy Z. Zote Convenor nina hnuoia le Saikot Chief le TD Block Chief Assn. Chairman remtina a indin tan a nih. Kum 4/5 deu thaw hi Saikot Sub-Division umna ding hin hma lak a nih. A biel mipui chun hienganga Sub-Division puitling le SDO neia a hung um a ni chun sawrkar a an lekha pawimaw patta le certificate chi hran hran hai ni leh awlsam taka an tuolzawl a an siem thei ta ding chu an lawm thu hahipin an lo hril lawk a nih. Henglaizing hin an memorandum le reminder pek hi Oct. 11, 2016 hmaa ngaisak a hlaw naw chun Oct. 12, 2016 zanril 12:00 am ainthawk CCPur total bandh le nuorna chi tum tum, hunger strike, sit-in-protest le a dang dang thaw an tum thu SSDC hin Dt. 22/9/2016 ni a an Press Release a chun an zieklang.

Sept. 17, 2016 khan Saikot TD Block SDO level a hlangkaina ding, Saikot SDO Gazette Order chu Collection Team haiin Imphal a la suokin, hi lekha lawmna chu hi ni vek hin Saikot Sub-Division in a huom ding biel le khawsung mipui haiin Saikot Youth Club (SYC) Hall ah fekhawmin chawhnung dar 2:20 pm khan puithu takin hunser SSDC inrawinain an hmang a nih. Hi hun hi President, Gen. Secy., Jt. Secy. (Info. & Media), Hmar Inpui GHQ (Hmar Supreme House)/HI; Chairman, Zomi Council (ZC) le President, Mizo People Convention (MPC) hai khawmin uopin President, HI GHQ; Chairman, ZC le President, MPC hai hin thuhrilna hun an hmang.

-Report: LRS Puruolte | Virthli (Online News Portal)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate