Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 07 September, 2016

Thursday, September 8, 2016

/ Published by VIRTHLI
Kum 2017 Election insingsatna a fe mek: Draft Electoral Roll vawisun insuo a ni ding
CCPUR: Kum 2017­a General Election hung um ding le inzawmin insingsatna a fe mek a, vawisun hin Draft Electoral Roll insuo ning a tih. Hi le inzawm hin Mr V.K. Dewangan, IAS, Chief Electoral Officer (CEO), Manipur chun Sept. 7, 2016, 4:00PM hin Old Secretariat Conference Hall­ah press Conference a ko.

Special Summary Revision of Electoral Rolls schedule dungzuiin Draft Electoral Roll September 7, 2016 a insuo ding; September 9, 2016 a inthawk October 7, 2016 chenin Vote nei thei si, Electoral Roll­a hming umlo hai zieklut thei annawleh Electoral Roll­a record indiklo umhai sukdik le sawiselna siem nuom hai ta dingin sawiselna siem thei le hmun pakhat neka tama hming um (double), Mithi ta hnung hai hming pei hmang thei ni bawk a tih. Hieng thil hai hi Form­7 hmanga thaw thei  ning a ta, Electoral Roll­a thunlut thar ding hai chu Form­6 hmang ding a ni bawk.


Kum 2017­a Election nei ding ei ni leiin Vote nei thei si, electoral Roll­a hming la um lo hai ta ding chun tuta tum hi Election hmaa Electoral Roll­a hming ei thunlut theina hun tha nuhnung tak a nita ding a nih. Final Electoral Roll chu January 2, 2017 in insuo a ni ding a nih.

Sawrkar hin Mathematical Method le IT App. system a hmang uor pei leiin Electoral Roll thua hin Election Commission in Census dungzuiin Criteria­a apply ve a, basic facts 55 to  68 Electors population ratio ti a nih. Hi dungzui hin khuo pakhata kum 2017 base year dingin projected population 2000 lo nita sien, Electoral Roll a lut thei kum 18+ mihriem umzat ding chu 1200 vel chau ding tina a nih. Hi taka pawimaw em em chu, inzieklut ding chun a um tanaw hai kha peithlak hrim hrim a tul. Pakhat neka tam inzieklut tum lo ding a ni a, peihmang (delete) lo Bogus a tam leiin Tuithaphai (CCPur) sunga mi tam takin hming an zieklut thei ngainaw pha a nih tiin Election Commission a thawk, CCPur district thanga Manipur­a district 4 haia Inquiry hung thawtu laia thang ve official-a inthawk ei thu dawngna chun a hril.

A umzie chu, vote nei thei hai ei Electoral Roll­a ei thunlut zung zung theina dingin mithi ta hnung annawleh hmun pakhat neka tama hming um, hmun danga lo inpem ta hai peihmang kha a thar thunlutna  dinga tul makmaw tina a nih. Hi hih kum tling tam tak hi voter list­a  zieklut thei loa an um phana, ei thangmawbawk a nih tiin ei thu dawngna chun a hril bawk. Hming zieklut thar na ding le peina ding Form hi a manboin BLO hai kuoma inthawk lak thei ning a ta, CEO Manipur website­a inthawk Form hi download thei a ni ding bakah  Draft list khawm hmu thei a ni ding a nih.

JCB le Dozer tir pek dingin a lo tiem niin an hril
CCPUR:  National Food Security Act (NFSA) hnuoia sawrkarin bufai a pekdawk hnung khawma Hmarbiel phurtlung thei lova a umna thuah  Tipaimukh Area Village Authority Union (TAVAAU) thuoituhai chun Sept. 5, 2016 khan Imphal­a BRTF 25 Commandant R.K. Shaha an zun hmupui a. Tipaimukh Road lampui siemthat dan ding anhriltlang hnungin Commandant R.K. Shaha chun  lampui siem­thatna dinga an rang thei ang taka JCB le Dozer tirthlaka lampui insiemtir nghal dingin thu a lo tiem niin VA Union a Secretary Mikloth le Ralkapthuom, Chairman han ei Chanchinbu palai an hril. Hi le inzawm hin Thanlon OC Shri Rovi khawm telephone­a biein hma lo la nghal dingin thu a pek nghal niin an hril bawk.

Tipaimukh Road NH­150 hi Hmarbiel fe le hung na lampui pawimaw a ni leiin VA Union chun lampui chungthuah sum le pai sengin BRTF CO an lo inhmupui ta hlak a, sienkhawm vawisun chen hin beisei anga tuchena hma an la lakpui naw chu pawi a ti a. VA Union chun Hnam sunga Organisation dang dang hai khawm an hmalakna hi thlawp dingin an fiel.

ZEO in Inspire Award thuah an hmupui tawl
CCPUR: ZEO, CCPur chun Inspire Award le inzawmin zani zantieng 2PM khan Synod Hall, IB Road, CCPur hmunah CCPur district sunga School tum tuma Headmistress, Headmasters le Principals hai an hmupui a. Inspire Award thatna, a bikin Class VI­X inchuklai hai ta dinga a tangkaina hai hrilin Online hmanga registration thaw thei a ni thu hai hrilhrietna a nei. CCPur district­ah tuchen hin schools 20 an in registered ta a, in registered lo schools 165 an la um.


Orthotic Therapy Unit hawng 
CCPUR: Zani, 10:30AM khan Mercy Home, P. Kamdou Veng, Tuibong, CCPur­ah Mr Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC chun Orthotic Therapy Unit a hawng a, Rev. Fr. Mathew Mundoly, Parish  Priest, St. Mary’s Parish, Tuibong in malsawm tawngtaia inhlanna a nei.

ZEO in Inspire Award thuah an hmupui tawl
CCPUR:  ZEO, CCPur chun Inspire Award le inzawmin zani zantieng 2PM khan Synod Hall, IB Road, CCPur hmunah CCPur district sunga School tum tuma Headmistress, Headmasters le Principals hai an hmupui a. Inspire Award thatna, a bikin Class VI­X inchuklai hai ta dinga a tangkaina hai hrilin Online hmanga registration thaw thei a ni thu hai hrilhrietna a nei. CCPur district­ah tuchen hin schools 20 an in registered ta a, in registered lo schools 165 an la um.

HI President khuolzin a hungtlung
CCPUR:  HSA Silchar Branch in 24th Freshers Meet­2016 an hmangna huna khuollien­a an fiel anga  inzinsuok Hmar Inpui President Pu Joseph Lalrothang, Tv. LRS Puruolte,  Jt. Secy. (media); Pu Lalsanhim Sanate, Fin. Secy. HYA GHQ le Pu Laltlanlien, Fin. Comm. Member, HY GHQ hai chu hlawtling taka hun an hmang zo hnungin Tuithaphai an hung tlungkir nawk tah. HI thuoitu hai hin HI le HSA JHQ Jiri­Vangai thuoitu hai khawm inpawlpuina an nei bawk. Anni hi a hmuna lo cham mek Dr Immanuel Zarsosang Varte, Jt. Secy. HI, GHQ khawmin a lo thlawpsa bawk a nih.

A sangnu tubo a vuok tumtu Jail­ah
CCPUR:  Mr Lianzakhup (29) s/o Haupi of Thingkangphai chun Sept. 1, 2016, 7:30 AM vel khan an insungah a sangnu Manngaiching chu Tubo (hammer) hmanga vuok a tum a, vangnei thlak takin a vuok thel. Hi thua hin a sung han Police­ah report an pek leiin Police han Mr Lianzakhup hi an hang man a zanikhan CJM, CCPur hmaah an inlangtir a, CJM Court in jail­a thun dinga a rel angin zanikhan jail­a thun a nih. Hi thua hin Police chun FIR 44(9) 2016 CCP­PS U/S 307 IPC an registered.

Revenue Rs. 8,66,790/­
CCPUR: District Transport Office chun August, 2016 thla sung khan Revenue Rs. 8,66,790/­ an hmu. Chun, August, 2016 sung khan DTO, CCPur Chun motor 130 an registered. Hienghai lai hin Two wheeler 94, Cars 16, Auto 6, Scorpio 2, Bolero 1, Tata Sumo 3, Van 1, Maxi Cab 1, Light Goods Vehicle 2, Medium Goods Vehicle 2, Tractor 1, Bulldozer 1 a thang.

38th Students Science Seminar nei
CCPUR: Zanikhan Synod Hall, IB Road, CCPur­ah 38th District Level Students Science Seminar nei a nih. Hi huna hin St. Mary’s School; Donbosco Hr. Sec. School, L. Foundation School, Gandhi Memorial H/S le JNV student hai an thang a, “Pulses for Sustainable Food Security, Prospects and Challenges” ti thupui hmangin competition an nei. Ms Emili L. Thiennei of Donbosco High School in pakhatna lain Rs. 2000/­+ Certificate+ Dictionary a dawng a, Nengvanghoi of St. Marys School in pahnina laiin lawmmanin Rs. 1100/­+ Certificate+ Dictionary a dawng a, midang 4 hai kuomah Consolation prize Rs. 800/­+ Certificate+ Dictionary inhlan an nih. Anni baka hin participation prize mi 5 hai kuomah Rs. 500/­ seng inhlan an nih. Pakhatna le pahnina latu hai hi Sept. 15, 2016 nia State level Science Seminar Imphal­ah va thang an tih. State level a thlang hai chu Oct. 4, 2016 nia Nehru Science Centre, Mumbai­a National Level seminar­ah state aiawin zu thang an tih.


ATWU Committee suklien
CCPUR:  August 23, 2016 a All Tribal Women Union (ATWU) Election um a thlangtling han September 5, 2016 khan Committee an suklien a, chu taka Vice President dingin Buonzamawi le Ramthienghlim, Prayer Secretary in T. Gouzavung, Asst. Prayer Secretary in Liannem le Niangzaman, Secretary, Information & Publicity dingin Lidya Lalpienghun, Asst. secretary, Information & Publicity dingin Ngaihlun, Gouzavung le Manngaihkim hai ruot an nih.

Vawisun MHJU kum 32 tlingna
CCPUR:  Manipur Hill Journalists Union (MHJU) kum 32 tlingna chu vawisun hin DRDA Hall, Senapati­ah hmang ning a tih. Hi taka thang ding hin Churachandpur a inthawk khawmin Journalists 20 chuongin vawituk zing dar 7 hin CCPur suoksanin Senapati pan an tih.

MHJU Day hmangna ding le inzawm hin Chawl puong a ni leiin vawisun hin MHJU hnuoia um Chanchinbu Office­hai khar ning an tih. Hi lei hin CCPur a tuolsung nitin Chanchinbuhai khawm September 8, 2016 in hung suok naw ni hai a, Sept. 9, 2016 a inthawk hung suok nawk an tih.

Ratan bail thuah hearing Sept. 8­ah
IMPHAL: Helpawl hai le inzawmna neia intumna leia man JCILPS Convenor hlui Kh. Ratan in bail a ngenna le inzawma hearing chu Sept. 8, 2016 a nei dingin JMIC Imphal West chun a rel. Ratan hi sawrkarin Rs. 5 lakh luman neia a lo puong tah, sienkhawm High Court in Wanted­a puong a nina hlip dinga sawrkar a lo inhriettir tah, sienkhawm Keishampat hmuna protest neinaa a thang leia Police han an va man a nih.

Oil Tanker sungah Ganja 1,000 kg
IMPHAL:  Sep. 4, 2016 a Thautui phur dinga Imphal­a inthawk Guwhati pana fe Oil Tanker MN06T­0734 chu Sept. 4, 2016 zan dar 8:30 vel khan Khuzama Police Station, Nagaland huop sunga Phesama Check Gate­ah Nagaland Police han sukchawlin an lo dap a, Oil Tanker tanky sungah Ganja 1000kg zet an dapdawk a, a khaltu Th. Chaoba Singh leh an man.

Tul loa sawrkar sum hmang ralin an tum
IMPHAL:  BJP Manipur Vice President le Ex­Minsiter M. Hemanta chun, Manipur sawrkar chu tul lo baksaka tam Manipur Legislative Assembly Secretariat a thawktu laa sum tam tak sukriralin an tum.  Manipur Assembly member 60 umnaa hin sawrkar chun tul lovin thawktu 500 chuong a lak niin M. Hemanta chun an tum. Meghalaya le Tripura Assembly haia member umzat inang pui haia chun thawktu 300 le 250 chau an nei thu a hril a. Maharasthra Assembly member 289 umnaa khawm  thawktu 750 chau a nei thu;  Andhra Pradesh member 294 umnaah thawktu 294 chau an um thu a hril bawk.

Paonam Lily Chanu a thang ve ding
IMPHAL: September 24 & 25, 2016 khin Denmar­ah World Cup Archery Individual compound final a um ding a ni a, hi taka hin Manipur nunghak Paonam Lily Chanu khawm a thang ve ding a nih. Kum 2012 in Bronze mdal le kum 2013 khan Gold medal hai a lo lak ta a nih.

Loktak Lairembi thlang ve
IMPHAL: October 6­15, 2016 inkar sung khin Bushan, South Korea hmuna 21st Bushan International Film Festival a um ding a ni a, hi taka thang ding hin India rama inthawk film 2 thlang an ni a, hi lai hin  Manipuri film “Loktak Lairembi” (Lady of the Lake) khawm a thang ve.

Contract basis in post 18 a ruok
IMPHAL: Department of Social Welfare, Govt. of Manipur hnuoia Child Protection Scheme hnuoiah contract basis in sin ruok chi tum tum post 18 a ruok. Sin ruokhai chu Accounts Officer 1, Legal­cum­Probation Officer 1, Data Analyst post 2 (ST);  Assistant­cum­Data Entry Operator post 2 (ST); Accountant post 1, Outreach worker post 1, Assistan­cum­Data Entry Operator  post 2, Ayah Specialised  Adoption Agency post 2 le Chowkidar post 1 an nih. Rs. 300/­ pekin Application form Sept. 10, 2016 a inthawk Directorate of Social Welfare, Maipur, Imphal­ah lak thei le thu chieng lem hriet thei ning a tih.

September 15­ah Amit Shah in Manipur BJP worker­hai an hmupui ding
GUWAHATI: BJP National President Amit Shah chun September 15, 2016 khin Imphal­ah Manipur State sunga BJP Worker­hai inhmupui a ta, kum thar tienga Manipur Assembly Election hung um dinga an hmalak dan dinghai hriltlang an tih tiin BJP thuoitu Prahlad Singh Patel chun zanikhan Guwahati hmuna a hril. Assam Assembly Election a hratna an chang ang bawk khan Manipur Assembly Election hung um dinga hin hratna chang ngei an inring a nih tiin Patel chun a hril.

Assam Assembly election zova inthawk khan BJP chun Manipur tieng mit an inlen tan ta hrim a nih. Manipur Assembly Election hung um ding le inzawm hin Amit Shah chun a hmaa inthawk ta khan hmalak dan ding (strategy) kimchang takin a lo induong ta a nih. Manipur Assembly election hung um ding le inzawm hin Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar chu tulai hnai el khan Manipur poll­incharge in a ruot.

Imphal Municipal Corporation (IMC) seats 27 haia inthlangna a um huna khan BJP in seat 10 an lak a, Congress in seats 12 an lak. Hi taka inthawk hin BJP chu nasa takin a sukphur a nih. A san chu Kum 2011 a IMC election a khan BJP in seat 1 chau an lak a, Congress in seat 13 an lak a nih. BJP hi nasa takin hma an sawn a, Assembly election hung um dinga lem hin chu sawrkarna siem thei hiel khawpa hrat an inbeisei ta a nih.

BJP chun Manipur a an worker­hai  sukhrat zuolna dingin nasa takin hma lak a tum a, hi le inzawm hin Assam CM Sarbananda Sonowal le North EAst Democratic Alliance (NEDA) Convenor, Himanta Biswa Sarma hai thangsain BJP le NEDA thuoituhai chu Manipur­ah an hung inzin vat tawl ta ding niin ei thu dawngna chun a hril.

AP Governor in inban a tum nawh
GUWAHATI:  Arunachal Pradesh Governor Jyoti Prasad Rajkhowa chu a hriselnawna leiin sawrkar thlungpui chun August 27, 2016 zan khan ama le ama inban dingin an hriettir. Amiruokchu, ama le ama an ban naw ding thu le a nuom chun President in mi ban raw seh tiin Jyoti Prasad Rajkhowa chun a hril. A dam that ta thu le a sin tha taka a thaw thei ta thu a hril bawk.

NDFB(S) helpawl kap hlum
GUWAHATI:  Assam­a Kokrajhar district sunga Mainaopur village a chun zani zignkar khan NDFB Songbijit faction le security forces hai an inkaptuo a, inkaptuonaa hin NDFB(S) faction cadre pakhat kap hlum a nih. Kap hluma um pa hi Bhutan Camp in­charge (logistics supply) niin Additional DGP LR Bishnoi chun a hril. Inkaptuona hmuna hin ralthuom le document thenkhat dapdawk le man a ni bawk. Chun, zani hmasa zan khan Guwahati Police han NSCN(K) ni dinga ringhla pahni an man bawk.

Mother Teresa Intl. Film Festival
SHILLONG: Sisters of Charity chun zanikhan Shillong hmunah Mother Teresa Mithienghlima puong a ni lawmna le inzawmin U Soso Tham auditorium­ah ni 3 sung aw ding Mother Teresa International  Festival hmasa tak an hmang tan a, Meghalaya Governor V. Shanmuganathan khuollienin a thang. Hi thil hi Mother Teresa hrietzingna le chawimawina dinga an buotsai a ni a, Mother Teresa in a lo enkawl ta hlak Gautam Lewis in  documentary film a siem “Mother Teresa and Me” ti chu hi huna hin insuo a nih.

Bihar tuilien leia thi 204 an tling tah
PATNA: Bihar a chun tuilien leia thi mi 6 an um belsa nawk leiin tuchena a state sunga tuilien leia mihriem thina tuok chu 204 an tling tah. Bhagalpur district­a Kahalgaon hmun ti lo chu Ganga tuilet chu hmun tam lem haiah nasa takin a kiem tah. Kahalgaon hmuna ruok chu tium inchikna pelin tui hi a la luong. Tuilien lei hin districts 12 haia khuo 2,189 haia mipui nuoi 40 chuongin harsatna an tuok pha a nih.

VAWISUN THUPUI
Ka thuruot an bawsiet a, Ka thupek an kawl tha naw  chun; An bawsietnahai chu hmawl leh hung kan ka ta, An ritlonahai chu vuokin hung kan ka tih. ~ Sam 89:31­32

Editorial: Iengang rukru am ei ni a?
Churachandp­ur khawpui le a se vela hin rukru an huongintau hle ti chu a hretu seng ei nih. Rukruhai lakah hin ei fimkhur zonaw a ni deu tak. Rukru an huongintauna san hi chi tum tum um a tih. A tlangpuiin rukruhai thil inruk sa man tlawm taka inchaw nuom ei tam ve lei niin an lang. Rukruhai hin an thil inruksa hi zawrna ding invaiin hre nawhai sienla chu thil inruk hi an zawngsak ring a um nawh. rukruhai khawm an varin an changkang deu deu a, tala tha le  lienin umzie a nei ta nawh. Tala suksiet an thiem a, a ri bo der khawmin anthaw thei tah. Hi chau hi a la ni naw a, Chabi siem khawm an thiem a, iengang chabi khawm nisienla a company siem ang charin an siemthei ta a nih. Hieng a ni lei hin rukruhai ta ding chun tala le chabi tha le lien ei tihai hi an ta ding chun iengtina khawm a nita naw a, glass vuokkawi nek khawmin a awlsam lem ta a nih.

Rukru ni hi nuom naw tawl hle inlakhawm rukru hi ei tam ta hle niin an lang. Rukruhai hi drugs addict, mi thabo, misuol le mi pasiehai chau an ni tanaw a, mi hausa, ram le hnam thuoitu, Kohran thuoitu, Kohran Upa, Pastor le Reverend le khawtlang thuoituhai lai khawm rukru hi an bo bik tanaw niin an lang. Nang le kei hi iengang rukru am ei ni ve a ti hi inngaituo  chet chet inla nuom a um. Rukruah ei thang ve naw a lo ni chun pa fel, nu fel, mi tha le Pathien thuawi ei nih tina a hung ni el naw ding maw?  Rukruah ei inngai naw khawma ei Pathien chun rukruah a mi ngai el thei a nih.

Mihai thil hieng TV, Motor, thuomhnaw inruhai chau hi rukru an ninaw a, electric, sawrkar annawleh company permit nei lova electric a ruk a rala lo zawmhai khawm hi rukru an nih. Hiengang bawk hin sawrkar sum faru, hlepru le thamna la hai khawm hi rukru tho an nih. MP, Minister, MLA, MDC, Kohran Upa, Pastor le Reverend khawm ni inla phalna nei lo le a ruka electric ei zawm a ni chun electric inru ei ni tho tho a nih. Mi thenkhat chun electric inruk hi chu rukruknain an ngai naw niin anlang. Hilei hin electric inru hi ei rama an tam hle. Ngaituo chet chet inla, phalna nei lova electric lo lak ve chu inruk thil a nih. Kohran thuoituhai le Kristien piengthar tha nia inngaihai thaw chi a ni nawh.

Leipui le huon siemtuhai beidawngna pakhat chu a neitu hai hriet lova an leipui le huon haia thlai chi tum tum lo la hlak ei um hi a nih. Leipui le huon siemhai chun tha le zung, sum le pai bakah ngaituona tam tak sengin leipui le huon an siem a. An inrimna, an tha le zung sengna, an sum le pai sengna ngaituopui der lovin mi thenkhat chun a neituhai fak le lak hmain an lo le huona ra bu le bal, thlai chi hran hran hai bakah theira le par hai chenin ei lo inruk pek hlak. Lo le huona bu le thlai inruk khawm hi ruk inrukna tho a nih. Rukru ei tihai leh danglamna a um chuong nawh. A neitu hrietpui lova thil lak hrim hrim chu rukru nina a nih. Ei sunghai, ei hmel hriet le ruoltha hai ta khawm nisienla, an hrietpui lova thil ei lo lak a ni chun rukru ei ni tho tho a nih.

Insunga nu le pa tak hriet lova thil lak khawm hi an dik naw a, rukru nina tho a nih. Mani insung thil chu mani ta chu a ni ngei a, nisienlakhawm insunga lukhaitu tak, nu le pa hai remtina le hrietpui  ni lova a ruk a rala thil ei lak a lo ni chun mani le mani inrawk ei nih. Mani le mani inrawk hrim hrim mi tha an ni ngai nawh. Nu le pa hrietpui lo le phalna thang lova thil lak ei ching leiin nu le pa tam tak chun annauhai in nghaktu ding le In kalna chabi kawltu ding khawma an dit ta nawin an ringzo ta nawh. Rukru hi ei lo tam ngei el.

Reverend pakhat khawm ruk inrukna thilah hin a beidawng hle ning a tih. Aumna Kohran ni lo, Kohran dangah Pathien thu hril dingin an fiel a. Pulpita Pathien thu a hrilnaa chun, nangni Kohran chun electric inru Kohran member le pastor hai lai khawm in la um naw a, keini Kohrana chun electric inruk chau ni lovin Job Car sin thawna chena khawm buoina siemtuah kan thang a, beidawng um takel a nih tiin a hril. An Kohrana chun Pastor electric inru khawm an um a nih ti chu a thu hrila inthawk hin hriet thei a nih. Kristien piengthar tha intihai lai hin rukru, rukru nia inngai lo hi iengzat lawma tam am ei um ding chu maw!  Beidawng um takel chu ei nih. Iengang kawnga rukru am ei lo ni a ti hi insut seng ei tiu.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate