Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 09 August, 2016

Tuesday, August 9, 2016

/ Published by VIRTHLI
Parbung-ah mimkeiin In a suksiet; Nisain Varenda-a em Dum a em ut vawng
PARBUNG:  August 7, 2016 (Pathienni) zan khan Parbung, CCPur district­ah ruo nasa taka a sur leiin Pu L. Tlanthang In, a riekna tieng po le a hnuoi godown chu mimkei tlungin a suksiet vawng. Hi thil hi zan dar 12­1AM inkar vela tlung a nih. In hi lambul ela um a ni a, a tluk chu a tlu em naw a, sienkhawm In ban hai popo bawngin lamzawlah feet 3 vel a hnaw­leng. In a suksiet el chau ni lovin insunga thuomhnaw tam tak le godown­a bufai bag iemanizat a suksiet bawk. Hi thil tlunga hin thi le hliemna tuok ruok chu an um nawh.


Khawtlang mipui chu zingkar bufak hmaa inthawk pungkhawmin mimkeiin In a suksiet hi thiekdar a ni a, bufak khawpin khawtlang mipui pungkhawmin In neitu hai lo inbengbelna ding temporary in In an bawl pek. Mipui pungkhawmin In thiek le pilvung hai inthielfaina sin thaw huna hin Truck 3 hmang a nih.

Thudang nawka chun, August 3, 2016 (Nilaini) a Pu Chinlienthang Mahajon in an Varanda­a Dum  a em chu nisa sa/lum taluo in a em ut vawng a, mit­a hmutu mipui hai mak ti a tling hle. Nisa lum taluo hin direct in Varenda­a em Dum hi a em/kang­ut vawng el a nih tiin Pu Thangthasiem of Parbung chun report a hung pek.

HWDC in inruithei an man hai an raw hmang
CCPUR: Hmarveng Women Defence Committee (HWDC) in Heroin No. 4 thanga an khawsunga inruithei chi tum tum an man hai chu August 7, 2016, 1:00PM khan Hmarveng Community Hall tuolah mipui hmu ngeiah an raw hmang. HWDC in inruithei an man le rawhmang hai hi a pawisaa sutin  Rs. 20,000/­ vel manhu dinga hisap a nih.


HWDC chun khawsung sukthienghlimna ding le hieng inruithei le rukrukna (social evils) dona kawnga an hmalakna chu an sunzawm pei ding thu an hril a. Mi tuel khawm dan bawsie a, khawsung/veng sungah an lo man pal a, an chunga iengpo khawm a lo tlung a ni khawmin a maw chu anni phur an tih tiin HWDC chun an hril. An hmalakna mipui han thlawpa thangpui dingin a ngen nghal bawk.

HSA in Paediatrician 2 hai sawn lo dingin
CCPUR: Manipur sawrkarin MPSC fethlenga direct recruitment­a MHS, Grade­III Doctor (specialist) 51 appointment a pek hai chu a lawmpui thu HSA State Coordinating Committee, Manipur chun zanikhan thusuok siemin a puong. Hieng laizing hin Secretariat: Health Department in Paediatricians 2­Dr Tongzakai Haokip le Dr M. Nelson hai CCPur District Hospital­a inthawk a transfer ruok chu, hospital­a posting mek Paediatrician Dr N. Kameshore JNIMS­ah deputation a um mek a ni leiin doctor pahni sawn hmanga um hin CCPur District­a Paediatric Department­ah bahlana an tlun ding a ni leiin CCPur­a inthawk sawnhmang lo dingin thuneituhai an ngen.

Urea sem
CCPUR: Zanikhan District Agriculture Office, Tuibuong, CCPur­ah district sunga loneitu hai ta dingin hnuoithatna (Urea) sem a nih. August 9, 2016 hin sem sunzawm nawk ning a tih.

Bawng 3 an thi tah
CCPUR:  Haptakar liemta khan Khanpi, Henglep Sub­Division, Churachandpur­ah ran natna hriet ngailo anleng leiin Bawng 3 an thi ta a, Bawng 5 neka tamin hi natna hri hi an invawi mek niin ei thu dawngna chun a hril. Bawng 3 thi hai hi Goulen, s/o Khawmzangul, Lienminthang, s/o (L) Siempu le Soitinlam, s/o (L) Sipkhokam hai Bawng an nih tiin ei thu dawngna chun a hril. Khanpi Village hi CCPur a inthawk km. 97 vela hlaa um a nih.

TB positive 10
CCPUR: NTBCP/Dist. TB Office, CCPur chun July, 2016 thla sung khan OPD case 1702 uma mi 129 hai khaksaw an test a, mi 31 hai khaksaw hlui (follow up) test  an thaw a, hi hun sung hin TB positive 10 an hmu a, mi 3 TB natna laka inthawk an damfel a, mi 2 in TB damdawi course an fak kim a, mi 19 damdawiin an enkawl thar.

Rural Development Society Office hawng
CCPUR: August 6, 2016 khan Pu Lalthanzam Fimate, Jr. MCS, Branch Officer HQ, DC Office chun  Rengkai Road, CCPur­ah Rural Development Office (Reg. No. 321 of 2007) Office khuolliena thangin a hawng. Hi huna hin Pu Thangchinkhup Guite, DDM, AGM, NABARD, CCPur; Pu Pauneithang Valte, Chief Manager, State Bank of India, CCPur Branch le Pu Henkholun Doungel, Dist. Youth Co­Ordinator, NYKS, CPur hai Special guests in an thang. Hi Rural Development Society hi P. Lamzamuan Secretary (founder) le Pu Jothanglur Sanate, Chairman­na hnuoia indin a nih.


Chief Guest Pu Lalthanzam Fimate chun, Churachandpur District sungah NGO tam tak an um a, sienkhawm mipui ta dinga tangkai ding thil thaw an tamnaw em em a, chuleiin hawnga um RDS chu mipui le ram ta dinga thahnemngai taka sin thaw ding le mipuiin an hung sawr tangkai ngei a beisei thu a hril.

Lalziding ruong vuiliem
CCPUR:  Mr Lalziding (42) s/o (L) Upa Sanglienthang of Sielmat, CCPur chu August 7, 2016 zantieng 1:30PM vel khan Zenhang Lamka thlanmuolah a thisaa hmu a ni a. A ruong hi Police han lain District Hospital Morgue­ah an hang sie a, a ruong postmortem thaw a ni hnungin a ruong hi   HYA in lain a sunghai kutah an inhlan a, zanikhan Sielmat thlanmuolah vuiliem a nih. A thi dan hi chieng taka hriet a ninawh. Hi thua hin CCPur Police chun Unnatural Death (UD) case No.2/CCP­PS 2016 U/S 174 Cr.PC  an registered

Dr .L.A. Singh in Malaria Dept. offcial hai
CCPUR: Dr L.A. Singh, Regional Director, NVBDCP (Manipur, Mizoram & Nagaland) chu zani zingkar khan CCPur­ah a hung inzin a, staff pathum in an hung zui bawk. Dr L.A. Singh chun zanikhan District Malaria Officer le District Surveillance Officer hai le staff hai an hmupui a. Malaria Positive hmusuokna hmun hai spot inquiry tha taka thaw ding le Malaria Positive hai tha taka hriechieng dingin an hriettir. Chun, Malaria staff hai chu thla khat sungin a tlawm takah vawikhat bek mani thawkna hmuna fe dingin an hriettir.


Activities 2 bek nei seng dingin an hriettir
CCPUR: Mr N. Praveen Singh, Director of Education (S) chun, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India thupek dungzuiin ZEOs, DI of Schools, Principals, Headmasters/ Headmistress hai chu August 9­23, 2016 inkar sung “Azadi 70­ Yaad Karo Kurbani “(Freedom Fortnight) puong a ni angin hmang seng ding le activities pahni bek nei dingin an hriettir. Hi dungzui hin August 23, 2016, 11:00AM in Govt./Private Schools han National Anthem an sak seng ding; Mass Tree Plantation Drive, Painting Competition, Education Competition, Freedom Run, Essay Writing Competition hai laiah activities pahni bek buotsai dinga ti an ni a, August 27, 2016 chenah hard copies le soft copies haia report pe dingin Director of Education (S) chun an hriettir bawk.

Kangpokpi le Moreh haiah bomb a puok; Bus sunga inthawk Bomb 3 hmu a nih
IMPHAL: Zanikhan Kangpokpi le Moreh haiah bomb a puok bakah Bus pakhat sunga inthawk Bombs (IEDs) 3 dapdawk le man a nih.

Zani 10:48 AM vel khan Kangpokpi Police Station huop sunga Chongoubung le Kangpokpi inkar NH­2 ah bomb (IEDs) pahni a puok a, hi bomb puok lei hin 54 Battalion BSF pawl chuongna Mini­Bus AS­01­S­8780 bomb hlekin a deng fuk a, Captain Anil Kumar le Captain Lalji Yadav hai na rak lovin an hliem a, Assam Rifles han first aid an pek zovin an an fena dingin an pan nawk. BSF hliemhai hi BSF, CCPur a posting lai niin ei thu dawngna chun a hril. Captain Anil Kumar, batch No. 04254399 hi a kutah a hliem a, Captain Lalji Yadav, batch No. 032544037 hi a keah hliemna a tuok.

Chun, zani zan khan Moreh, Chandel district­ah bombs (IEDs) 2 a puok a, mihriem thi le hliem ruok chu an um nawh. IED­hai hi Moreh Ward No. 3 huop sunga puok an ni a, IED pakhat zani zan dar 7:05 vel khan a puok a, a pahnina chu hi zo hnung 7:20 PM vel khan a puok a, bomb puokna hi Police le Assam Rifles panin bomb sukpuoktuhai man tumin dappui an thaw nghal a, mi man an nei thu ruok chu hriet a ni nawh.

Zani zingkar dar 6:30 vel khan 25­Assam Rifles le Imphal West District Police Commando hai thangruolin Sekmai Police Station huop sunga KCM Brick Field, Tengdouyang hmuna Imphal a inthawka Senapati pana fe Bus MN01­1823 (SHWY Travels) sukchawlin an dap a, bufai phurna Saiip sungah bomb 3 (IED) le bufai phurtu, Leithangbam Sakhi (50) of Huikap hai anman a, Sekmai Police Station­ah an peklut. Leithangbam Sakhi chun hi Bus­a phur bufai bags 40 laia bag 22 chu ama ta a ni a, bag 18 dang chu nupui dang ta a ni a, mi lo phur pek la, Bus hung nawkah kei hung ka tih a ti a, a bufai hi lo enkai peksa dingin a mi hril tiin Police kuomah an puong. IED pathumhai hi polythene bag sunga thun le bufai laia sie a nih. Polythene bag sunga hin RDX, Circuit, Splinter le remote control hai a um sa bawk tiin Th.Vikramjit, Additional SP (Ops), Imphal West chun a hril.

August 10 a inthawk Bishnpur Bandh 
IMPHAL: Dr N. Gyaneshwor that tumna le inzawma indin JAC chun August 10, 2016 zing dar 6 a inthawk hun tiemchin um lovin Bishnupur District le Tiddim Road Bandh an thaw tum thu an puonglang. Dr N. Gyaneshwar hi May 16&17, 2016 zana RIMS­a a umna Hostel room sunga that tum a ni a. Hi chungchanga hin state sawrkarin action a lak naw lei le hi thil tlung hi an dodalzie suklangnaa bandh hi an thaw tum niin R.K. (O) Tombisana, Convenor, JAC chun zanita Chanchinbumihai an hmupui huna a hril.

MPHC in Corporation tha tak ni a tum
IMPHAL: Manipur Police Housing Corporation Limited (MPHC) chu April 26, 1986 a inthawk khan Company’s  Act hnuoia indin tan a ni a, Police le Department dang dang haiah buildings 3120 zet a bawl tah. Rs. 102 crore sengin sin 107, State sawrkar le sawrkar thlungpui hnuoia mi a zo ta tiin P. Mallana Goud, IPS, Managing Director, MPHC chun znita DIPR, Imphal hmuna Press Conference huna a hril. MPHC chun Corporation­hai laia a tha tak ni tuma hma lain sin a thaw a nih tiin Goud chun a hril bawk.

Court hmah an inlang
IMPHAL: Zanikhan Sanjit ­Rabina fake encounter case le inzawmin Prosecution witness No. 85 Souma Chowdhury, Tehelka Managing Editor hlui, Procecution witness No. 86 Tarunjit Tejpal, Tehelka Editor hlui le mi kap hlumtua intum Manipur Police  Head Constable hlui Thounaojam Herojit hai chu District & Sessio Court, Imphal West, Cheirap Court­ah aninlang. Witness danghai chu Court in August 29, 2016 a inlang dingin thu a pek. Editor pahnihai hin an chanchinbua thlalak an insuo hai chu a tehlem a ninaw a, a tak tak an nih tiin Court hmaah an hril.

RIMS Casualty khar a nih
IMPHAL: RIMS a enkawla um A.Boy (35), s/o Laksman of Pongdonbam, Imphal East, a hnunga JNIMS a referred a um chu August 7, 2016, 3:30PM vel khan a thi a. HI thina le inzawma lungsen pawlin RIMS Hospital thil (properties) an va suksiet bakah  MBBS student pakhat ben a ni leiin zanikhan RIMS casualty Department­ah Doctors le MBBS students han an sinthaw an chawlsan leiin RIMS Casualty Department khar a nih.

SBI ATM rawk tum a nih
IMPHAL: August 7, 2016 zingkar khan tu ti hriet lo han SBI ATM, Lamthung Hill, Shija Hospital & Research Institute (SHRI) bula mi rawk an tum a, CCTV Camera le UPS an lak a, pawisa (dispenser machine sunga mi) ruok chu anlak nawh. Hi thil tlung hi zani zingkar khan hrietsuok chau a nih.

Hmar tlangval in tuia tla Karbi nunghak a sansuok
DIPHU:  August 7, 2016 zantieng 6PM vel khan Tv Roland Hrangchal chun Diphu­a inthawk km. 20 vela hla Silveta (picnic spot) a fe hai laia  Karbi nunghak pakhat tuia tla chu damin a sansuok.

Ei thu dawngnain a hril danin,  Karbi nunghak hi a ruoldang pasal 3 hai le hi picnic spot­a va fe an ni a, tuia a tlak huna hin a ruolhai chun tui an inhlieu thiemnaw lei am a ni ding an zamsan a. Chuonga nunghak tuia tla beidawng taka um chu Tv. Roland Hrangchal hin HYA tlawmngaina indiktak hmangin mani hringna chan inhuomin tuia inthawk a va sansuok a nih. Nunghak hi tuiin feet 100 vela hla a lo fen hman a, a zu sansuok huna hin tha khawm nei ta lo le tui a lemna a phing khawm a lo puom el ta nia hril a nih.

Tv. Roland Hrangchal hi a ruolhai mi pathum tlangval vawng Car­a fe an ni a, a sansuok nunghak hi  a ruolhai mi 4 Scooty le Bike a fe  niin ei thu dawngna dang chun a hril. Nunghak an sansuok hnung hin a ruol han an maksan ta si leiin hi picnic spot­a duty hrim Forest guard hai kutah an inhlan a. Tui tla sansuoktu Tv. Roland Hrangchal chun, ‘hmingthat tum leia ka sansuok a ninaw a, ka thaw ding ka thaw el a nih. Hi lei hin a hming le veng khawm indawn tum/nachang ka hriet chuong naw a nih’ tiin a hril.

Diphu HYA chun Tv. Roland inpekzona hi ropui a ti a, a sansuok nunghak sung han an hriet ve hrim hrim nuomna an nei leiin ama le a sung­le­kuohai zawng dawk an tum niin ei thu dawngna chun a hril. (with input from Virthli). Hiengang mi huoisen le mi hringna sanhimna dinga tlawmngaina insuotu Tv. Roland Hrangchal hi chawimawina inhlan tlak a ni takzet.

Tourist Lodge, Chaltlang­ah inbiekna
AIZAWL: Mizoram sawrkar le HPC(D) palaihai chun August 10, 2016 sun dar 11 khin Tourist Lodge, Chaltlang, Aizawl­ah inbiekna an nei tan ding niin ei thu dawngna chun a hril. HPC (D) palai 6 dinghai chu­ Lalthalien, John H. Pulamte, Francis Songate, Thanglianchhunga, Rohringa le Lalthlamuana Hmar hai an nih. Mizoram sarwkar tieng palai 4  ruot an ni bawk. HPC(D) palaihai hi vawisun Aizawl an tlung ding ti a nih. An rawitu ding hi Lalthalien niin ei thu dawngna chun a hril.

Cocaine grams 110 man
AIZAWL: August 6, 2016 zan  khan Rangvamual­ah Narcotics Control Bureau, Mizoram Excise le Narcotics Department thangruol han Cocaine grams 110 an man. Cocaine hi Colombia a inthawka Aizawl Post Office fethlenga dak­a hung thawn niin Excise le Narcotics Dept­a senior official han an hril.

Pakistan­a bomb puokah mi 70 an thi
QUETTA: Pakistan­­a Quetta khawpuia Civil Hospital sungah zanikhan thichil bomb hrat takel a puok a, mi 70 vel in thina an tuok bakah midang 112 velin hliemna an tuok. Balochistan Home Secretary Akhbar Harifal chun, zani zingkar inhma taka Balochistan Bar Association president Bilal Kasi kap hlum a nina  le inzawma a ruong la dinga lawyers mipui bakah journalist tam tak an fekhawm huna bomb hi puok a nih tiin a hril. Hi bomb puoka thi hai  lai hin Lawyers 25 le journalist 2 an thang a, Balochistan Bar Association President hlui Baz Mohammad Kakar khawm hliemna tuok hai lai hin a thangsa bawk. Hi bomb puoka hliemna tuok hai chu Quetta khawpuia hospital hran hran 3 haia enkawl an nih. Bomb sukpuoka um hi kg. 8­10 vela rik ni dinga ring a nih. Bilal Kasi hi Quetta­a Manno Jan area hmuna tu ti hrietlo han a motora a chuong laia an kap hlum a ni a, Taliban chun Kasi hi an kap hlum a ni thu an puong.

Pakistan PM Nawaz Sharif chun hi thil tlung ni nasa takin a dem a, Balochistan sawrkar chun hi thil tlunga thi hai sunna in ni 3 sung national flag hai a ngul chanve­a khai dingin a puong. Pakistan Bar Association khawmin hi thil tlung hi a dem thu le  ni 3 sung sun dingin a puong.

VAWISUN THUPUI
I puon in hmun chu zau rawh, i umnahai puon in chung chu keipharin um raw se; ret naw rawh, i hruihai chu suksei la, i keimarna hemburhai chu sukdet rawh.  ­Isai 54:2


Editorial: Mani In ding chu mani ngeiin ei bawl ding a nih

Ei ram hi ram inhawia siem ding chun hnang dangle ram dang han an mi siem pek naw ding lein, mani ngei hi a siemtu ding ei ni tlat a nih ti hriet zing puma hma ei lak a tul a nih. Thil tha lo le mawi lo, ei ram le hnam ta dinga tha lo a nih ti ei hriet sa, ei thaw nuom naw sung hin chu ei changkang naw kumkhuo el ding a nih. Ei ni thaw ra ngei chu sik pei ei ta, ei thil thaw ang pei chu a ra ei sik pei ding a ni ang ngeiin, ei thil thaw ngeiin tuorna le harsatna a mi siem let pek rawp ding a nih ti hreit a pawimaw hle. Ei ram chu mani ngeiin siem ei ta, ei In ding khawm mani ngeiin ei bawl ding a nih. Hi thu hai hi hrie zinga kal ei chawi nuom a um.

Ei hriet seng angin ei ram hin lampui tha, leilak tha, tui le electric tiengpang haiah la hnienghnar naw inlakhawm, ei phak tawk le ei thaw thei ve thil ngeihai hi chu mani ngeiin ei thaw a hun ta a nih. Zohnathlakhai hi incheina tiengpanga chun ei changkang em em a, sap ram le Korea ram hai leh danglamna ei nei ta nawh. Ei nuomna thila chun ruol ei ban hle ta a nih. Incheina tienga ruol ei ban ang bawk hin thil dang dang haia khawm, ei thaw thei zing thil hai chu thaw pei inla ram changkanghai inhnar bik nawng ei tih.

Zohnathlakhai hin ei chengna hmun le khawlaihai hi a fai a, an hawi chun ei ram le hnam ta dingin a thain an hawi el ding a nih ti ei hriet saa ei thaw nuom tlat naw hi a pawi a, ruol ei ban nawna le ei changkang thei nawna bul pakhat a nih. Ei chengna bul le khawlai vel vawng fai nekin a sukhnawktu ni ei rin der naw hi ei that nawna le ei fel zo nawna a nih. Ei renga  ei ta le ei hmang tangkai thil hai chu vantlang ta  niin ei hriet tlat a, sienkhawm vantlang ta ei hriet dan hi an dik nawh. Vantlanga chun ei ni khawm ei thang ve a, vantlang ta chu mani ta anga ngaina neia chawngpu nina lungril puta ei enkawl a tul a nih. Chongang lungril ei put hmakhat vantlang thil hai hi him ngai naw nih.

Zohnathlakhai hi ei nuomna le inhnikna zawngah ruol ei ban phak hlak. Amiruokchu, ei ram le hnam pumpui huopa thatna ding thila hin thangruol le inpumkhat harsa ei ti em em a, ei hnam le ram pumpui ta dinga thangmawbawk a la ni zing el a nih. Thangruol le inpumkhat hratna a nih ti hi thudik  a nih ti chu inhrilfie  tul der lova ei hriet seng a nih. Amiruokchu, ei hnam le ram thil huopa ei hmalakna, ei thil ngen le nawrna kawng haiah ei inthuruol thei hrim hrim naw a, inthuruolna inpumkhatna nekin mani le mani ei lan sekhek ei lan sekhek el chu a ni hi! Dit inang le ngen inang hai kha ui le kel inrem lo an hril ang ela la um ei nih.

A bik takin Churachandpur district a cheng Zohnathlakhai hin inthuruolna le inpumkhatna ei tlasam hle. Bandh ei thaw chang khawm hawnkhatin bandh an thlawp a, dawr, inchuknain, office le bazar hai chen an khar a, inlirthei tlan inlawn khawm hmu ding an um ngai nawh. Hieng laizing hin a thlawp naw pawl tienghai chengna biela chun bandh a um ngai der nawh. Hi taka inthawk khawm hin inthuruolna le inpumkhatna ei tlasam zie chieng takin an lang. Hi kawnga hin chu mihai nuisaw chau ni lovin mihai hmusit ei nih.

Mani ram, ram inhawia siemtu ding le mani chengna ding ngei, mani In bawltu dinghai hiengang khawpa ei inkal a, ei inthuruol naw a, ei inpumkhat thei naw sung hin chu ei ram hi ram inhawi, ram hmasawn le inthanglien a siem ngai nawng ei tih. Ei ram hi mihai mi hung siem inhawi pek ding, mihai le mihai mi hung bawl pek ding a ni tlat si naw leiin ei lungril, ei dit dan, ei ngaidan le hmalak nuom dan inang lo hai hi siem tha dinga ei lungril ei thlakthleng hi a tul a, chu chu ei ramle hnam mamaw ngawi ngawi a nih. Chu hun hungtlung ding kar chu nghakhla a um ngei el. A takram a hung inchang thei dim chu maw?

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate