Responsive Ad Slot

HYA hmalaknain sawmdawlna 7 AR, DC le bieltu MLA'n an pek

Wednesday, June 22, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: June 22, 2016 sun khan HYA thuoitu Pu Laldawnlien Varte, President HYA GHQ;  Pu H. Samson, President, HYA Rengkai Branch le Tv. Alan Famhoite, Asst., Gen Secretary hai hmalaknain June 19, 2016 ni a Muolbem khawsak a Khuga Right Side Canal chim le tuilet tuortu Pu Hranglienkhum S/o Pu Phaihluothang of Muolbem chu 7 AR ha’n bufai bag 1, Wheat 1/2 (half) bag, Chini 2 Kgs, Chi 2 Kgs, Bawngnene Packed 4, Coffee, Beans (Bemu) an pek a, Pu Lunminthang Haokip IAS, DC; CCPur in Bufai bag 2, Dal 30 Kgs, Chi 2 Kgs, hme chi hriek 4 bottle (1 litre) le Sumfai Cheque Rs. 7,600/- a pek a; Pu G.S. Haupu Bieltu, MLA, Singat in Rs. 5,000/- a pek baka, Rangva la pek dingin a'n tiem bawk.


Pu Hranglienkhumof Muolbem hi a sunghai le an chengna In, an Ar le ran in hai khawm tuiin a chîm pil a, hluo theiloa um an nih. Hi thu hi an hriet le inruolin hieng HYA thuoituhai hin an bawzuia, hmala theitu dinga an hriet hai chu an hril nghal a, anni hai hin sawmdawlna hi an hung pek tah a nih. Hi Canal chim lei hin In 10 vel chu him tawklo a ngaiin an In hai an lo insawn dawk hman tah bawk. Chun, hi lai biela Govt. Primary School, Playground le Leilet hai khawm a la suksiet thei ding khawmin a'nlanga, a derthawng hle.

Source: HYA, GHQ I&P | Pic. HYA File Picture
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate